Cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom v trestných veciach. Visí vo vzduchu európsky Cloud act?

Katarína Kesselová

Abstrakt

Článok sa venuje regulácii cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom v trestných veciach. Popisuje, ako zákon CLOUD Act (i) vyriešil právnu otázku nastolenú v prípade Microsoft Ireland a znížil význam teritoriálneho umiestnenia dát v prospech kritéria držby a kontroly požadovaných údajov; ii) vytvoril alternatívny mechanizmus pre orgány činné v trestnom konaní v EÚ na získanie dát z USA mimo pôsobnosť zmlúv o právnej pomoci. Príspevok ďalej rozoberá právne základy prenosu osobných údajov do tretích krajín podľa GDPR a vákuum, v ktorom sa poskytovatelia služieb budú pohybovať až do uzavretia vykonávacej dohody medzi Úniou a Spojenými štátmi. Záverom článok načrtáva, ako sa navrhovaným nariadením o cezhraničnom prístupe k elektronickým dôkazom vytvára nový rámec priamej spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a poskytovateľmi služieb elektronických komunikácií.

Bibliografická citace

KESSELOVÁ, Katarína. Cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom v trestných veciach. Visí vo vzduchu európsky Cloud act? Revue pro právo a technologie. [Online]. 2019, č. 19, s. 41-68. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/11919

Klíčová slova

electronic evidence; cross-border cooperation; CLOUD Act; GDPR; production and preservation order; extraterritoriality

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2019-1-2


Copyright (c) 2019 Katarína Kesselová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.