Na pleciach obrov: Čo sa dozvedáme zo štúdií o expertoch v psychoterapii

Mária Kahancová, Len Jennings, Tomáš Řiháček

Abstrakt

Článok sa zameriava na problematiku vlastností a kompetencií tých terapeutov, ktorí sú považovaní za vynikajúcich vo svojom odbore – expertných terapeutov. Je to jeden z menej bežných prístupov ako skúmať prvky, ktoré sa v psychoterapii ukazujú ako efektívne. V úvode predstavíme známe metodologické prístupy k skúmaniu expertnosti v psychoterapii. Priekopníkmi v tejto oblasti, ktorých výskumy v článku predstavujeme, sú S. Miller, zaoberajúci sa kompetenciami tzv. vysoko efektívnych terapeutov na základe ich reálnej meranej efektivity v praxi a L. Jennings, ktorý dlhodobo rozvíja kvalitatívny výskum vlastností tzv. majstrovských terapeutov. V závere je analyzovaná zhoda výsledkov štúdií a prínosy.

Bibliografická citace

Kahancová, M., Jennings, . L., & Řiháček, . T. (2016). Na pleciach obrov: Čo sa dozvedáme zo štúdií o expertoch v psychoterapii. Psychoterapie, 10(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9709

Klíčová slova

expertnosť v terapii;majstrovský terapeut;vysoko efektívny terapeutCopyright (c) 2018 Psychoterapie