Citová väzba a sekvenčné stratégie v autobiografických spomienkach depresívnych pacientov

Kristína Kotrčová, Lenka Lacinová

Abstrakt

Cieľom výskumu bolo overiť súvislosti a predikovať dimenzie partnerskej citovej väzby udepresívnych pacientov pomocou sekvenčných tém vlife-story interview. Metóda pološtrukturovaného interview bola administrovaná hospitalizovaným pacientom sdepresívnou symptomatikou. Účelom výskumu bola aj identifikácia naratívnych tém, objavujúcich sa typicky pre depresívnych pacientov. Bolo zistené, že u pacientov s vyhýbavou citovou väzbou k partnerovi sa častejšie objavovali témy interpersonálneho prijatia a odmietania, ako u pacientov s bezpečnou a úzkostnou citovou väzbou. Interpersonálne účastnícky zamerané spomienky pacientov boli spojené s úzkosťou vo vzťahu k partnerovi, a taktiež s vyšším počtom redempcií. Diskutuje sa prepojenie sekvenčných tém abenefitov využitia life-story interview vterapii depresívneho pacienta.

Bibliografická citace

Kotrčová, K., & Lacinová, . L. (2015). Citová väzba a sekvenčné stratégie v autobiografických spomienkach depresívnych pacientov. Psychoterapie, 9(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9695

Klíčová slova

aktérstvo;citová vazba;depresia;life-story interview;naratívny emocionálny tón;účastníctvo


Copyright (c) 2018 Psychoterapie