Vztahová vazba klienta v psychoterapeutickém procesu

Petra Vondráčková, Tereza Mazáková, Alexandra Roubalová, Jiří Vacek

Abstrakt

Východiska: Podoba vztahové vazby (dále jen VV) je dána kvalitou péče, která je poskytována primární pečující osobou dítěti vraném dětství, jeho genetickou výbavou i jeho dalšími vztahovými zkušenostmi sblízkými lidmi. Vztahové zkušenosti z ranéhodětství mají lidé tendenci opakovat také v dospělosti. Psychoterapeutická situace se podobá základní vztahové situaci mezi pečující osobou a dítětem. Terapeutický vztah může pro klienta fungovat podobně jako VV. Terapeut může pro klienta představovat jistou základnu a bezpečný přístav. Cíl: Cílem explorační studie je analyzovat chování klientů vpsychoterapeutických sezeních zhlediska typů VV (jistý typ, úzkostně zapletený typ, úzkostně vyhýbavý a vyhýbavý typ). Design výzkumu: kvantitativně-kvalitativní analýza projevů klienta vterapeutických sezeních. Zdroje dat: Dotazník ECR-R a polostrukturovaný rozhovor. Soubor: 61 osob vpsychoterapeutické péči ve věku 18 – 25 let, 46 % žen a 54 % mužů. Výsledky: Se zpožděním na sezení chodily častěji osoby svyhýbavým typem VV a nejméně často osoby sjistou VV; osoby sjistým typem vazby tematizovaly rodiče a sourozence nejčastěji a naopak nejméně často osoby súzkostně vyhýbavou vazbou; klienti s úzkostně zapleteným typem VV méně často zažívají vrámci sezení pozitivní emoce a humor, pozitivní emoce se nejčastěji vyskytovaly u osob súzkostně vyhýbavým typem VV a nejméně u osob súzkostně zapletenou vazbou, vztek byl nejčastější u klientů svyhýbavým typem VV; nejvíce autonomní vrámci sezení byli klienti súzkostně vyhýbavým typem VV, nejvíce angažovaní vléčbě byli klienti súzkostně vyhýbavým typem VV, nejméně popisného vyprávění se vyskytovalo vsezeních sklienty súzkostně zapletenou vazbou. Závěr: Existuje částečná souvislost mezi typem VV a chování klientů během psychoterapeutického procesu, především voblasti chování a emocí zažívaných během sezení, témat sezení, autonomie a angažovanosti během sezení.

Bibliografická citace

Vondráčková, P., Mazáková, . T., Roubalová, . A., & Vacek, . J. (2015). Vztahová vazba klienta v psychoterapeutickém procesu. Psychoterapie, 8(3). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9685

Klíčová slova

klientovo chování;psychoterapeutický proces;vztahová vazbaCopyright (c) 2018 Psychoterapie