Filiálna terapia

Roč.12,č.1(2018)
Psychoterapie dětí a dospívajících (tematické číslo)

Abstrakt
Filiálna terapia je tréningový program, v ktorom sa rodičia učia používať špecifické zručnosti využívané v nedirektívnej na dieťa zameranej terapii hrou. Tieto zručnosti následne uplatňujú v špeciálnych hrových stretnutiach s dieťaťom. Medzi ciele filiálnej terapie patrí zlepšenie vzťahu a empatickej komunikácie medzi rodičom a dieťaťom, rozvoj realistickejšieho a tolerantnejšieho vnímania seba a dieťaťa, zníženie výskytu problematického správania, či zvýšenie dôvery v rodičovské schopnosti. Výsledky mnohých štúdií ukazujú, že filiálna terapia úspešne pomáha znížiť výskyt rôznych emocionálnych, behaviorálnych, či sociálnych ťažkostí u detí a slúži i ako prevencia vzniku problémov. Niektoré výsledky dokonca naznačujú, že filiálna terapia môže mať väčšiu účinnosť ako terapia hrou vedená terapeutom. Tento článok stručne popisuje teoretické pozadie filiálnej terapie, jej štruktúru, ciele a set zručností, ktoré si rodičia osvojujú. Približuje tiež výsledky štúdií zaoberajúcimi sa výskumom procesu a výsledku tohto prístupu.

Klíčová slova:
filiálna terapia; na dieťa zameraná terapia hrou
Metriky

347

Views