Homonyma a víceznačnost (polysémie) jako události psychoanalytické hodiny

Roč.16,č.2(2022)
Psychoanalýza (tematické číslo)

Abstrakt

Souzvučná slova (homonyma) a víceznačnost (polysémie) jsou v analytické hodině subjektivní a intersubjektivní udá- lostí jazykového skluzu a řečového jednání. Víceznačnost řeči odráží duševní vývoj, sedimenty prvních významných zkušeností a předsymbolického dorozumívání. Homonyma jsou příležitostí zaslechnout neběžným způsobem to, co je z analytického procesu i ze života vyřazené, analytický prostor rozšiřují o dosud nežitý rozměr. Otvírají mysl pro hru a fantazii, svědčí o nejednoznačnosti, o „informativní nepevnosti“ symbolů. Vymaňují promluvu z vědomě kontrolovaného diskurzu a ustá- lených jazykových souvislostí. Uvádějí do analytické práce nový pohyb a podněcují sebeanalýzu. Nevědomý význam homonyma a jejich přenosový odkaz se často ukáže s odstupem, někdy až na konci nebo po ukončení analýzy (aprés-coup). Homonyma mohou odhalovat i zakrývat – mají tvořivou povahu, mohou přemosťovat nesnesitelné pocity anebo být používané ochranným způsobem.


Klíčová slova:
Homonyma; polysémie; předřečové a vývojové zdroje řeči; transformační potenciál
Metriky

52

Views

28

PDF views