Gender jako fenomén après-coup: (ne)lineární temporalita (genderové) identity

Roč.16,č.2(2022)
Psychoanalýza (tematické číslo)

Abstrakt

Tento text si klade za cíl zaměřit se na zkoumání vlivu elementů infantilní sexuality a jejich (re)definicí na vznik, rozvoj a osvojení konkrétní genderové identity v průběhu psychosexuálního vývoje z pohledu konceptu apr s-coup a současně se pokusit experimentálně vymezit a rozvinout výklad (re)konstrukce (ne)lineárního procesu (dez)integrace osobnostních elementů jako jedné z mnoha vrstev psychoanalytického úsilí v kontextu genderové teorie.


Klíčová slova:
gender; genderová identita; aprés-coup; rekonstrukce; psychoanalýza
Metriky

137

Views

116

PDF views