Psychoterapeutické metody v praxi: Rozdíly mezi resorty

Roč.15,č.2(2021)

Abstrakt

Psychoterapie je činnost vykonávaná v mnoha resortech a kontextech. Cílem této studie bylo popsat rozdíly v používání psychoterapeutických metod mezi resorty zdravotnictví, sociálních služeb, školství, ozbrojenými a bezpečnostními složkami a privátní praxí. N = 373 respondentů odpovědělo na online dotazník mapující používání terapeutických technik, principů terapeutické změny, subjektivně vnímanou roli terapeuta v terapeutickém vztahu a další dílčí aspekty terapeutické praxe a vzdělávání. Statistická analýza ukázala poměrně značné množství rozdílů v oblasti technik, ale jen málo rozdílů ve zbývajících oblastech. Provádění psychoterapie v jednotlivých resortech má tedy svá specifika, která je však nutno chápat jako relativní, vezmeme-li v potaz značnou variabilitu mezi terapeuty „uvnitř“ resortů. Průzkum dále odhalil prostor pro zlepšení praxe v oblasti frekvence supervize, obeznámenosti s etickými principy terapeutické práce a zakotvenosti psychoterapeutů v odborných společnostech.


Klíčová slova:
psychoterapeutické metody; psychoterapeutické techniky; principy změny; role terapeuta; resorty
Metriky

121

Views

23

PDF views