Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Iluze objektivity v psychologii

Mattias Desmet

Abstrakt

Téměř po jednu dekádu je akademická psychologie v krizi. Sužovány metodologickou nedbalostí, replikace výzkumných poznatků příliš často selhávají a objevilo se se i několik případů podvodu. Tento článek argumentuje, že jedna z hlavních příčin krize v psychologii je často nepovšimnuta a nachází se na úrovni metod měření. Zatímco metodické části nesčetného množství studií tvrdí, že validita použitých měřících nástrojů je „přijatelná“, „dobrá“ či dokonce „výborná“, každá podrobná analýza vede k hlubokému skepticismu. Po mnoho let použití čísel poskytuje psychologii auru vědecké přesnosti, ale při bližším prozkoumání spíše staví psychologii do rizika, že se stane pseudovědou. Tento článek ilustruje velmi hmatatelně, jakým způsobem ovlivňují proměnné, které nemají být měřeny, výsledky měření, a jak je kvůli nim většina typů statistického usuzování neefektivní. Shrnuje, že návrat k případovým studiím, přehodnocení narativního a kvalitativního popisu a paradigma zkoumání zaměřené na kvantifikaci formálních charakteristik jazyka, může lépe vyladit psychologické výzkumné metody na komplexní a dynamickou povahu předmětů jejich zkoumání. Spíše takto můžeme přispět ke skutečnému překonání replikační krize, než vkládat naděje do optimalizace klasických metod měření.

Bibliografická citace

Desmet, M. (2019). Iluze objektivity v psychologii. Psychoterapie, 13(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11935

Klíčová slova

replikační krize, validita a reliabilita psychologického měření, nomotetické a idiografické měření

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Mattias Desmet