Mezi učitelstvím a youtuberstvím: profesní sebepojetí učitelů publikujících vzdělávací videa na YouTube

Klára Holíková

Abstrakt

V současnosti narůstá význam platforem pro sdílení videí, které mají velké množství uživatelů včetně učitelů. Cílem této studie je zjistit, jak se promítá publikování vzdělávacích videí na YouTube do profesního sebepojetí učitelů. Pro zodpovězení této otázky je využito kvalitativní metodologie, konkrétně designu vícepřípadové studie explorativního charakteru. Pro studii jsou záměrně vybrány dva odlišné případy učitelů. Hlavním kritériem výběru je jejich vysoká publikační aktivita na YouTube (30 a více videí) a sledovanost videí (400 000 a více zhlédnutí), s tím je spojená informační bohatost jejich kanálů. Zdrojem dat jsou polostrukturované rozhovory s učiteli. K triangulaci těchto dat slouží data zveřejněná učiteli na jejich YouTube kanálech (videa a komentáře), která jsou zpracována prostřednictvím netnografické metodologie. Při kvalitativní analýze jsou využity analytické metody zakotvené teorie. Výsledky studie ukázaly, že vybraní učitelé začali YouTube využívat, aby lépe zprostředkovali obsah výuky svým žákům. Pozitivní reakce na jejich videa od uživatelů YouTube mimo okruh jejich žáků postupně ovlivňuje jejich chování na YouTube. Nejvýraznějším znakem profesního sebepojetí vybraných učitelů je pozitivní sebeoceňování, které se utváří na základě interakcí na YouTube a promítá se i do jejich pedagogické činnosti.

Klíčová slova

YouTube, vzdělávací video, profesní sebepojetí učitele, sebeocenění učitele, vícepřípadová studie, netnografie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alston, G. D., & Ellis-Hervey, N. (2015). Exploring the nonformal adult educator in twenty-first century contexts using qualitative video data analysis techniques. Learning, Media And Technology, 40(4), 502–513. https://doi.org/10.1080/17439884.2014.968168

Beauchamp, C. & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: an overview of issues in the literature and implications for teacher education. Cambridge Journal of Education, 39(2), 175–189. https://doi.org/10.1080/03057640902902252

Berk, R. A. (2009). Multimedia teaching with video clips: TV, movies, YouTube, and mtvU in the college classroom. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 5(1), 1–21.

Blatný, M. (2010). Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie. In M. Blatný (Eds.), Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy (s. 105–136). Praha: Grada.

Boling, E. C., Holan, E., Horbatt, B., Hough, M., Jean-Louis, J., Khurana, C., … Spiezio, C. (2014). Using online tools for communication and collaboration: Understanding educators’ experiences in an online course. The Internet and Higher Education, 23, 48–55.

Borup, J., West, R. E., & Graham, C. R. (2012). Improving online social presence through asynchronous video. The Internet and Higher Education, 15(3), 195–203.

Desmet, C. (2009). Teaching Shakespeare with YouTube. English Journal, 99(1), 65–70.

Dreon, O., Kerper, R. M., & Landis, J. (2011). Digital storytelling: A tool for teaching and learning in the YouTube generation. Middle School Journal, 42(5), 4–10.
https://doi.org/10.1080/00940771.2011.11461777

Haase, D. (2009). The YouTube makeup class. The Physics Teacher, 47(5), 272–273. https://doi.org/10.1119/1.3116834

Hibbert, M. C. (2014). What makes an online instructional video compelling? Educause Review Online.

Chen, H., & Summers, K. L. (2015). Developing, using, and interacting in the flipped learning movement: Gaps among subject areas. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(3), 41–64.

Jones, T., & Cuthrell, K. (2011). YouTube: Educational potentials and pitfalls. Computers in the Schools, 28(1), 75–85. https://doi.org/10.1080/07380569.2011.553149

Kašparová, V., Potužníková, E., & Janík, T. (2015). Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013. Pedagogická orientace, 25(4), 528–556. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-4-528

Kelchtermans, G. (1993). Getting the story, understanding the lives: From career stories to teachers’ professional development. Teaching and Teacher Education, 9(5–6), 443–456. https://doi.org/10.1016/0742-051X(93)90029-G

Kellner, D., & Kim, G. (2010).YouTube, critical pedagogy, and media activism. The Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 32(1), 3–36. https://doi.org/10.1080/10714410903482658

Kim, Y., & Thayne, J. (2015). Effects of learner–instructor relationship-building strategies in online video instruction. Distance Education, 36(1), 100–114. https://doi.org/10.1080/01587919.2015.1019965

Kimmons, R., & Veletsianos, G. (2014). The fragmented educator 2.0: Social networking sites, acceptable identity fragments, and the identity constellation. Computers & Education, 72, 292–301. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.12.001

Kozinets, R. V. (2010). Netnography: Doing ethnographic research online. London: Sage.

Mayora, C. (2009). Using YouTube to encourage authentic writing in the EFL classrooms. TESL Reporter, 42(1), 1–12.

Lazarová, B., & Jůva, V. (2011). Učitelé a faktor času: o proměnách pracovního sebepojetí. Studia paedagogica, 15(2), 43–60.

Lukášová, H. (2015). Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.

Lyons, A., Reysen, S., & Pierce, L. (2012). Video lecture format, student technological efficacy, and social presence in online courses. Computers In Human Behavior, 28(1), 181–186. https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.08.025

Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., & Švec, V. (1996). Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita.

McGarr, O. (2009). A review of podcasting in higher education: Its influence on the traditional lecture. Australasian Journal of Educational Technology, 25(3), 309–321. https://doi.org/10.14742/ajet.1136

OECD. (2017). Education at a glance 2017: OECD indicators. Paris: OECD Publishing.

Pravdová, B. (2013). Já jako učitelka: profesní sebepojetí studentky učitelství v posledním ročníku pregraduální přípravy. Pedagogická orientace, 23(1), 174–194. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-2-174

Pravdová, B. (2015). Od dětského snu k vlastnímu pojetí výuky: proces utváření profesního sebepojetí studentů učitelství. In V. Švec, & Bradová, J., et al. (Eds.), Učitel v teorii a praxi (s. 31–56). Brno: Masarykova univerzita.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2001). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Rotman, D., Golbeck, J., & Preece, J. (2009). ‘The community is where the rapport is – on sense and structure in the YouTube community’. Proceedings of the Fourth International Conference on Communities and Technologies (s. 41–50). ACM. https://doi.org/10.1504/IJWBC.2010.033755

Rotman, D., & Preece, J. (2010). The ‚WeTube‘ in YouTube – creating an online community through video sharing. IJWBC, 6(3), 317–333. https://doi.org/10.1504/IJWBC.2010.033755

Stake, R. E. (2013). Multiple case study analysis. New York: Guilford Press.

Sutherland, R., Armstrong, V., Barnes, S., Brawn, R., Breeze, N., Gall, M., & Wishart, J. (2004). Transforming teaching and learning: Embedding ICT into everyday classroom practices. Journal of Computer Assisted Learning, 20(6), 413–425. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2004.00104.x

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Tan, E. (2013). Informal learning on YouTube: Exploring digital literacy in independent online learning. Learning, Media and Technology, 38(4), 463–477. https://doi.org/10.1080/17439884.2013.783594

Thomson, A., Bridgstock, R., & Willems, C. (2014). „Teachers flipping out“ beyond the online lecture: Maximising the educational potential of video. Journal of Learning Design, 7(3), 67–78. https://doi.org/10.5204/jld.v7i3.209

Tondeur, J., Van Keer, H., Van Braak, J., & Valcke, M. (2008). ICT integration in the classroom: Challenging the potential of a school policy. Computers & Education, 51(1), 212–223. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2007.05.003

Williams, D., Coles, L., Wilson, K., Richardson, A., & Tuson, J. (2000). Teachers and ICT: Current use and future needs. British Journal of Educational Technology, 31(4), 307–320. https://doi.org/10.1111/1467-8535.00164

Yin, R. K., & Campbell, D. T. (2003). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications.

Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido.

https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-46


Copyright (c) 2018 Klára Holíková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.