Narcismus ve výchově a vzdělání

Roč.28,č.1(2018)

Abstrakt

V důsledku procesu individualizace se postmoderní společnost stala svědkem významného hodnotového posunu. Tradiční koncepce vzdělávání se v tomto smyslu také jeví jakožto problematická. Škola se stala jednou z nejdůležitějších sociálních institucí, ve které tráví žák svůj čas v roli obsluhovaného klienta, uspokojovaného v jeho potřebách. Tento druh vztahu podporuje fenomén narcismu, který deformuje postoj k vnějšímu světu. Vybrané studie americké provenience ukazují pedagogický pohled na narcistický fenomén jako na nový trend, protože kulturní narcismus je součástí současné transformace západní společnosti a v budoucnu se může stát i fenoménem globálním. Studie se snaží podpořit promýšlení realizace dalších pedagogických výzkumů vzdělávání, které jsou na evropské úrovni velmi potřebné.


Klíčová slova:
narcismus; individualismus; patologie; porucha učení; pedagogický výzkum
Reference

Adamec, J. (2008). Narcismus: psychologická hrozba budoucnosti. Brno: Filosofický seminář.

Asper, K. (2009). Opuštěnost a sebeodcizení: nové přístupy k terapii narcistické poruchy osobnosti. Praha: Portál.

Bartoš, F. (2010). Širší souvislosti neklinického narcismu: profesní život, komunikace a sebekontrola. Sociologický časopis, 46(5), 745–770.

Bell, D. (1999). Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: Sociologické nakladatelství.

Berke, J. H. (2012). Why I hate you and you hate me: The interplay of envy, greed, jealousy, and narcissism in everyday life. London: Karnac Books. Dostupné z http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10602500

Buffardi, L. E., & Campbell, W. K. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and social psychology bulletin, 34(10), 1303–1314.

Campbell, W. K., Rudich, E. A., & Sedikides, C. (2002). Narcissism, self-esteem, and the positivity of self-views: Two portraits of self-love. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(3), 358–368. https://doi.org/10.1177/0146167202286007">https://doi.org/10.1177/0146167202286007

Campbell, W. K., Goodie, A. S., & Foster, J. D. (2004). Narcissism, confidence, and risk attitude. Journal of Behavioral Decision Making, 17(4), 297–311. https://doi.org/10.1002/bdm.475">https://doi.org/10.1002/bdm.475

Foucault, M. (2005). Je třeba bránit společnost: kurs na Collège de France 1975–1976. Praha: Filosofia.

Freud, S. (1997). Totem a tabu: o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Praha: Psychoanalytické nakladatelství.

Fromm, E. (1996). Lidské srdce. Praha: Nakladatelství Josefa Šimona.

Gottschalk, S. (2009). Hypermodern consumption and megalomania: Superlatives in commercials. Journal of Consumer Culture, 9(3), 307–327. https://doi.org/10.1177/1469540509341749">https://doi.org/10.1177/1469540509341749

Janík, T. (2010). Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 20(2), 5–22.

Lasch, C. (1980). The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectations. New York: Warner Books.

Lasch, C. (2016). Kultura narcismu: americký život ve věku snižujících se očekávání. Praha: Triton.

Lipovetsky, G. (1998). Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. Praha: Prostor.

Lipovetsky, G., & Charles, S. (2013). Hypermoderní doba: od požitku k úzkosti. Praha: Prostor.

Morey L. C., & Stagner, B. H. (2012). Narcissistic pathology as core personality dysfunction: Comparing the DSM-IV and the DSM-5 proposal for narcissistic personality disorder. Journal of Clinical Psychology, 68(8), 908–921. https://doi.org/10.1002/jclp.21895">https://doi.org/10.1002/jclp.21895

Palouš, R. (1990). Světověk neboli hypotéza o konci novověku, ba o konci celého eurověku a o počátku světověku. Praha: Vyšehrad.

Paris, J. (2014). Modernity and narcissistic personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 5(2), 220–226. https://doi.org/10.1037/a0028580">https://doi.org/10.1037/a0028580

Rothstein, A. (1999). The narcissistic pursuit of perfection. London: Karnac Books. Dostupné z http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10989910

Röhr, H.–P. (2008). Narcismus – vnitřní žalář: vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání. Praha: Portál.

Sennett, R. (1997). The fall of public man. Cambridge: Cambridge University Press.

Schmeck, K., Schlüter–Müller, S., & Foelsch, P. A., & Doering, S. (2013). The role of identity in the DSM-5 classification of personality disorders. Child & Adolescence Psychiatry & Mental Health, 27(7), 1–11.

Skodol, A. E, Bender, D. S., & Morey, L. C. (2013). Narcissistic personality disorder in DSM – 5. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(3), 323–333.

Soudková, Š., & Bartoš, F. (2012). Narcismus: skrytá dimenze soudobé společnosti. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2009). The narcism epidemic. New York: Simon and Schuster.

Watson, P. J., & Biderman, M. D. (1994). Narcissistic traits scale: Validity evidence and sex differences in narcissism. Personality and Individual Differences, 16(3), 501–504. https://doi.org/10.1016/0191-8869(94)90076-0">https://doi.org/10.1016/0191-8869(94)90076-0

Wolfe, T. (1976). The me decade and the third great awakening. New York Magazine, 23, 26–40.

Metriky

0

Crossref logo

0


1699

Views

939

PDF views