Manažerské rozhodování při řízení kvality školy

J. Voda

Abstrakt

V textu je představena metodologická aplikace design-based research při zjišťování závislosti manažerského rozhodování a kvality školy. S oporou o teoretické principy rozhodování a koncept kvalitní školy bilancujeme reálné výsledky rozhodovacích procesů ve fázi zakládání školy a tvorby školního kurikula. Jedná se o soukromou bilingvní základní školu s prvním stupněm. Východisko kvality této školy je spatřováno v kvalitě rozhodovacích procesů. V rozpětí čtyř let sledujeme, jak v cyklickém procesu analýza-návrh-evaluace-nový návrh dochází k posunům a přehodnocování původních rozhodnutí. Na základě získané procesní zkušenosti nabízíme interpretace, které mohou zpětně přispět k rozšíření poznání rozhodovacích procesů managementu škol. Současně zužitkováváme výsledky výzkumu k vytříbení praktického řešení ve prospěch zkoumané školy.

Bibliografická citace

Voda, J. (2012). Manažerské rozhodování při řízení kvality školy. Pedagogická orientace, 22(3), 428–451. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-3-428

Klíčová slova

kvalita školy; základní škola; kurikulum; rozhodovací proces; designbased research

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bannan-Ritland, B. (2003). The role of design in research: The integrative learning design
framework. Educational Researcher, 32(1), 21–24. https://doi.org/10.3102/0013189X032001021

Barab, S., & Squire, B. (2004). Design-based research: Putting a stake in the ground. Journal of
the Learning Sciences, 13(1), 1–14. https://doi.org/10.1207/s15327809jls1301_1

Bedrnová, E., & Provazník, V. (1991). Psychologické aspekty rozhodování. Praha: SPN.

Brown, A. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating
complex interventions. Journal of the Learning Sciences, 2(2), 141–178. https://doi.org/10.1207/s15327809jls0202_2

Collins, A. (1992). Toward a design science of education. In E. Scanlon & T. O’Shea (Eds.), New
directions in educational technology (s. 15–22). New York, Springer-Verlag.

Collins, A., Joseph, D., & Bielaczyc, K. (2004). Design research: Theoretical and methodological
issues. Journal of the Learning Sciences, 13(1), 15–42. https://doi.org/10.1207/s15327809jls1301_2

Cobb, P., Confrey, J., deSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design experiments in
educational research. Educational Researcher, 32(1), 9–13. https://doi.org/10.3102/0013189X032001009

Collins, A. (1999). The changing infrastructure of education research. In E. Lagemann
& L. Shulman (Eds.), Issues in education research (s. 289–298). San Francisco: Jossey-Bass.

Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for
educational inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5–8. https://doi.org/10.3102/0013189X032001005

Dvořák, D. (2011). Psychologické a epistemologické otázky tvorby kurikula (Disertační práce).
Praha: Univerzita Karlova, Fakulta pedagogická.

Dvořák, D., Dvořáková M., & Stará, J. (2008). Design research – výzkum učebnic prováděný jejich tvůrci. In P. Knecht & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (s. 81–89).
Brno: Paido.

Dvořák, D., & Vyskočilová, E. (2002). Didaktika jako věda a nástroj učitele. In Z. Kalhous & O. Obst, et al., Školní didaktika (s. 17–61). Praha: Portál.

European Commission (2001). European report on the quality of school education. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities. Dostupné z http://ec.europa.eu/education/policies/educ/indic/rapinen.pdf

Fotr, J., Švecová, L., Dědina, J., Hrůzová, H., & Richter, J. (2006). Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress.

Hammer, M. (2002). Agenda 21. Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století. Praha:
Management Press.

Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. Assessment & Evaluation in Higher Education,
18(1), 9–34. https://doi.org/10.1080/0260293930180102

High-quality education and training for all (1992). Paris: OECD.

Hopkins, D. (1990). Improving the quality of schooling. Lewes: Falmer Press.

Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. (Eds.). (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích. Od virtuálních
hospitací k videostudiím. Praha: NÚV.

Jirečková, I. (2011). Kritéria kvality školy z pohledu České školní inspekce a systémů řízení
kvality ISO a CAF. Pedagogická orientace, 21(1), 70–84.

Joseph, D. (2004). The practice of design-based research: Uncovering the interplay between
design, research, and the real-world context. Educational Psychologist, 39(4), 235–242. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3904_5

Kotásek, J. (2004). Budoucnost školy a vzdělávání. In E. Walterová (Ed.), Úloha školy v rozvoji
vzdělanosti (s. 441–484). Brno: Paido.

Mareš, J. (2010). Učitelé a doporučení, která dostávají od výzkumníků: pomůže „edukace
založená na důkazech“? In H. Krykorková & R. Váňová (Eds.), Učitel v současné škole (s. 45–56). Praha: FF UK.

Measuring the quality of schools (1995). Paris: OECD.

Mortimore, P. et al. (1989). A study of eff ective junior schools. International Journal of Educational Research, 13(7), 753–768. https://doi.org/10.1016/0883-0355(89)90026-8

Nakonečný, M. (1997). Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia.

Pelikán, J. (2004). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.

Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: MU.

Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Zounek, J. (2005). Kultura školy. Brno: MU.

Prášilová, M. (2006). Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky.
Olomouc: Vydavatelství UP.

Purkey, S. C., & Smith, M. (1983). Eff ective schools – a review. The Elementary School Journal,
83(4), 427– 452. https://doi.org/10.1086/461325

Reeves, T. C. (2000). Socially responsible educational research. Educational Technology, 40(6),
19–28.

Reeves, T. C., Herrington, J., & Oliver, R. (2005). Design research: A socially responsible approach to instructional technology research in higher education. Journal of Computing in Higher
Education, 16(2), 97–116. https://doi.org/10.1007/BF02961476

Rýdl, K. (2003). Inovace školských systémů. Praha: ISV.

Ryška, R. (Ed.). (2008). Kvalita škol a hodnocení výsledků vzdělávání. Praha: PedF UK, SVP.

Schools and quality: an international report (1989). Paris: OECD.

Sedláček, M. (2007). Případová studie. In R. Švaříček & K. Šeďová (Eds.), Kvalitativní výzkum
v pedagogických vědách (s. 96–111). Praha: Portál.

Sheerens, J., & Brummelhuis, A. (1996). Indicators on the functioning of primary schools in twelve European countries. Paris: OECD.

Skořepa, M. (2005). Rozhodování jednotlivce: teorie a skutečnosti. Praha: Karolinum.

Slavíková, L. (2003). Řízení školy a pedagogického procesu. Brno: Paido.

Spilková, V. et al. (2005). Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál.

Spilková, V. (2002). Koncept kvalitní, dobré školy – model a možnosti jeho zkoumání ve školní
praxi. In V. Spilková & J. Vašutová (Eds.), Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu (s. 24–39). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Společný hodnotící rámec. Aplikační příručka modelu CAF (Common assessment Framework)
pro školy (2007). Praha: Publikační řada NPJ. Dostupné z http://www.csq.cz/res/data/001/000258.pdf

Tonucci, F. (1991). Vyučovat nebo naučit? Praha: SVI PF UK.

Tupý, J. (2008). Dobrá škola. Podklad pro práci koordinační skupiny pro vyhodnocování kurikulární reformy. Praha: VÚP, nepublikováno.

Van den Akker, J. (1999). Principles and methods of development research. In J. van den Akker, N. Nieveen, R. M. Branch, K. L. Gustafson, & T. Plomp (Eds.), Design methodology and developmental research in education and training (s. 1–14). Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers.

Veber, J. et al. (2005). Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press.

Voda, J. (2010). Klíčové rozhodovací procesy při tvorbě školy a implementaci školního kurikula
(Disertační práce). Praha: Univerzita Karlova, Fakulta pedagogická.

Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning
environments. Educational Technology Research and Development, 53(4), 5–23. https://doi.org/10.1007/BF02504682

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-428


Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.