Korpusová analýza jazykové přesnosti v písemném projevu studentů angličtiny jako cizího jazyka

Roč.23,č.1(2013)

Abstrakt

V této studii prezentujeme dílčí výsledky výzkumu z oblasti didaktiky cizích jazyků, ve kterém bylo využito analýzy žákovského korpusu. Hlavní výzkum se zaměřoval na rozvoj komunikační kompetence v oblasti psaní v tzv. blended learning kurzu u vysokoškolských neoborových studentů angličtiny jako cizího jazyka. Ve studii nejdříve stručně konceptualizujeme procesy rozvíjení komunikační kompetence a poté se zaměřujeme na měření výsledků těchto procesů v oblasti jazykové přesnosti. Výzkumný soubor tvořilo 18 studentů v kurzu angličtiny na úrovni A2 dle SERRJ (2002), kteří participovali ve třech diskusních úkolech provedených v online prostředí za použití asynchronního diskusního fóra. Projektování diskusí vycházelo ze sociálně-konstruktivistických teorií učení. Hlavním výzkumným nástrojem byl žákovský korpus založený na textech napsaných studenty ve dvou online diskusích. Výsledky ukázaly, že se u studentů celková úroveň komunikační kompetence v oblasti psaní zvýšila. Zjištění vyplývající z analýzy korpusu zaměřené na jazykovou přesnost se ovšem jeví v některých oblastech jako ne zcela průkazná. Výsledky výzkumu naznačují, že jazyková přesnost studentů souvisela s vyjadřovaným obsahem. Studie ukazuje možné využití žákovských korpusů ve výzkumu zaměřeného na jazykovou přesnost a upozorňuje na některá jejich omezení.


Klíčová slova:
žákovský korpus; komunikační kompetence; jazyková přesnost; blended learning; sociálně-konstruktivistické teorie učení
Reference

Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press.

Bertrand, Y. (2003). Contemporary theories and practice in education. Madison: Atwood
Publishing.

Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., & Finegan, E. (1999). Longman grammar of spoken and written English. London: Longman.

Brown, H. D. (2000). Principles of language teaching and learning. White Plains: Longman.

Brown, H. D. (2003). Language assessment: Principles and classroom practice. London: Longman.

Crystal, D. (2011). Internet linguistics: A student guide. Oxon: Routledge.

Dagneaux, E., Denness, S., & Granger, S. (1998). Computer-aided error analysis. System, 26(2),
163–174. https://doi.org/10.1016/S0346-251X%2898%2900001-3">https://doi.org/10.1016/S0346-251X(98)00001-3

Duff, P. (2007). Case study research in applied linguistics. New York: Routledge.

Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R., & Barkhuizen, G. (2005). Analysing learner language. Oxford: Oxford University Press.

Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.), The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs (s. 3–21). San Francisco: Pfeiffer.

Granger, S. (2008). Learner corpora. In A. Lüdeling & M. Kytö (Eds.), Corpus linguistics: An international handbook. Volume 2. (s. 259–275). Berlin: Walter de Gruyter.

Housen, A., & Kuiken, F. (2009). Complexity, accuracy, and fluency in second language acquisition. Applied Linguistics, 30(4), 461–473. https://doi.org/10.1093/applin/amp048">https://doi.org/10.1093/applin/amp048

Hrdlička, M. (2012). Jazyková chyba a práce s ní v jazykovém vyučování. In K. Šebesta & S. Škodová (Eds.), Čeština – cílový jazyk a korpusy (s. 61–88). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Choděra, R. (2006). Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: Academia.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1994). Learning together and alone. Cooperative, competitive,
and individualistic learning. Massachusetts: Allyn and Bacon.

Kasíková, H. (2007). Kooperativní učení a vyučování: teoretické a praktické problémy. Praha:
Karolinum.

Krashen, S., D. (1981). Second language acquisition and second language learning. Pergamon
Press. Dostupné z http://www.sdkrashen.com/SL_Acquisition_and_Learning/index.html

Lightbown, P. M., & Spada, N. (2006). How languages are learned. Oxford: Oxford University
Press.

Long, M. H. (1996). The role of the linguistic environment in second language acquisition. In W. C. Ritchie & T. K. Bhatia (Eds.), Handbook of second language acquisition (s. 413–468). London: Academic Press.

Nunan, D. (2004). Task-based language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Seidlhofer, B. (2009). Understanding English as a lingua franca. Oxford: Oxford University Press.

Selinker, L. (1984). Interlanguage. In J. Richards (Ed.), Error analysis. Perspectives on second
language acquisition (s. 31–54). London: Longman.

Schiffrin, D. (1994). Approaches to discourse. Malden: Blackwell Publishers.

Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. Oxford: Oxford University Press.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. (2002). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Stern, H. H. (1983). Fundamental concepts of language teaching. Oxford: Oxford University
Press.

Swain, M. (2000). The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue. In J. P. Lantolf (Ed.), Sociocultural theory and second language learning (s. 97–114). Oxford: Oxford University Press.

Šebesta, K. (2012a). Cesty k žákovským korpusům. In K. Šebesta & S. Škodová (Eds.), Čeština
– cílový jazyk a korpusy (s. 5–12). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Šebesta, K. (2012b). Parametry žákovských korpusů a CzeSL. In K. Šebesta & S. Škodová (Eds.),
Čeština – cílový jazyk a korpusy (s. 13–34). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Škodová, S. (2012). Nástin využití žákovských korpusů pro jazykové vyučování. In K. Šebesta & S. Škodová (Eds.), Čeština – cílový jazyk a korpusy (s. 125–138). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Štindlová, B. (2011). Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny (disertační práce). Praha: Filosofická fakulta Karlovy univerzity.

Štindlová, B. (2012). Chybové taxonomie a možnosti chybové anotace v žákovských korpusech. In K. Šebesta & S. Škodová (Eds.), Čeština – cílový jazyk a korpusy (s. 35–60). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Tůma, F. (v tisku). Reflexe využití ICT ve vzdělávání v českém pedagogickém výzkumu (2005–2011). In Sborník příspěvků 20. výroční konference ČAPV.

Tůma, F. (2012). Developing communicative competence through online discussion tasks: Computer mediated communication and the skill of writing (disertační práce). Praha: Filozofická
fakulta Karlovy univerzity.

Van Ek, J. A., & Trim, J. L. M. (1991). Waystage 1990. Cambridge: Cambridge University Press.

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. Harlow: Longman.

Metriky

0

Crossref logo

0


644

Views

484

PDF views