Validita a reliabilita výskumných nástrojov: princípy a reálna prax

Roč.23,č.4(2013)

Abstrakt

Článok odpovedá na otázku, ako sa uplatňujú v praxi princípy zisťovania validity a reliability, ktoré udávajú renomované učebnice metodológie. Prvé dve časti príspevku načrtávajú teoretický rámec a opisujú koncept validity a reliability. Nasledujúce časti vysvetľujú proces analýzy a uvádzajú jej výsledky. Z časopisu The Journal of Educational Research bolo náhodným spôsobom vybratých 56 štúdií. Veľká väčšina (91 %) výskumných nástrojov v nich boli posudzovacie škály a testy, zvyšok boli dotazníky, pozorovacie schémy a interview. Na prekvapenie bola validita zdokumentovaná len u 26 % nástrojov, zvyšok nástrojov boli štandardizované testy, alebo sa autori spoliehali na zrejmú (face) validitu. U posudzovacích škál sa použila konštruktová validita zistená pomocou faktorovej analýzy. Obsahová validita a face validita sa použili pri testoch, dotazníkoch a interview. Kombinované zdroje validity (napr. konštruktová spolu so súbežnou alebo diskriminačnou) sa použili veľmi málo, čo považujeme za nedostatok vo validizačnom procese. Reliabilita bola uvedená pri 80 % nástrojoch. Najfrekventovanejší spôsob bola Cronbachova alfa u posudzovacích škál. Zhoda medzi posudzovateľmi sa použila pri pozorovaní a testoch. Test-retest sa použil pri overovaní, či je merací nástroj na pretest-posttest stabilný v priebehu času. Koeficienty reliability väčšinou presahovali 0,80. Pri analýze štúdií sa potvrdilo, že pri posudzovaní adekvátnosti validizácie a reliabilizácie je potrebné silne prihliadať k špecifickým podmienkam konkrétneho výskumu.


Klíčová slova:
metaštúdia; validita; reliabilita; výskumný nástroj; výskumná štúdia
Reference

Bang, H. J. (2011). Newcomer immigrant students’ perspectives on what aff ects their homework experiences. The Journal of Educational Research, 104(6), 408–419. https://doi.org/10.1080/00220671.2010.499139">https://doi.org/10.1080/00220671.2010.499139

Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Vydavatelství Karolinum.

Duatepe-Paksu, A., & Ubuz, B. (2009). Eff ects of drama-based geometry instruction on student achievement, attitudes, and thinking levels. The Journal of Educational Research, 102(4) 272–286. https://doi.org/10.3200/JOER.102.4.272-286">https://doi.org/10.3200/JOER.102.4.272-286

Edmonds, E., O’Donoghue, C., Spano, S., & Algozzine, R. F. (2009). Learning when school is out. Journal of Educational Research, 102(3), 213–221. https://doi.org/10.3200/JOER.102.3.213-222">https://doi.org/10.3200/JOER.102.3.213-222

Elliot, J. (2012). Using narrative in social research. Qualitative and quantitative approaches. Los Angeles: Sage.

Handelsman, M. N., Briggs, W. L., Sullivan, N., & Towler, A. (2005). A measure of college student course engagement. Journal of Educational Research, 98(3), 184–189. https://doi.org/10.3200/JOER.98.3.184-192">https://doi.org/10.3200/JOER.98.3.184-192

Hendl, J. (2005). Kvalitatívní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Hong, E., & Milgram, R. M. (2000). Homework: Motivation and learning preference. Westport, CT: Bergin & Garvey.

Hoover-Dempsey, K. V., Battiato, A. C., Walker, J. M., Reed, R. P., De-Long, J. M., & Jones, K. P. (2001). Parental involvement in homework. Educational Psychologist, 36(3), 195–209. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3603_5">https://doi.org/10.1207/S15326985EP3603_5

Hopkins, K. D. (1998). Educational and psychological measurement and evaluation, 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

Kline, P. (2000). Handbook of psychological testing. 2nd edition. London: Routledge.

Koh, C. K., Wang, J., Tan, O. S., Liu, W.C., & Ee, J. (2009). Bridging the gaps between students’
perceptions of group project work and their teachers’ expectations. Journal of Educational Research, 102(5), 334–347.

Madrid, L. S., Canas, M., & Ortega-Medina, M. (2007). Eff ects of team competition versus team cooperation in classwide peer tutoring. Journal of Educational Research, 100(3), 155–160. https://doi.org/10.3200/JOER.100.3.155-160">https://doi.org/10.3200/JOER.100.3.155-160

Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T., & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výskumu. Brno: Paido.

Prinz, R. J., Foster, S. L., Kent, R. N., & O’Leary, K. D. (1979). Multivariate assessment of conflict in distressed and non-distressed mother-adolescent dyads. Journal of Applied Behavior Analysis, 12(4), 691–700. https://doi.org/10.1901/jaba.1979.12-691">https://doi.org/10.1901/jaba.1979.12-691

Salvia, J., & Ysseldyke, J. E. (1998). Assessment. 7th edition. Boston: Houghton Mifflin Company.

Seitsinger, A. (2005). Service learning and standards-based instruction in middle schools. Journal of Educational Research, 98(1), 19–30.

Shih, S. S. (2009). An examination of factors related to Taiwanese adolescents’ reports of avoidance strategies. Journal of Educational Research, 102(4), 377–388. https://doi.org/10.3200/JOER.102.5.377-388">https://doi.org/10.3200/JOER.102.5.377-388

Standards for educational and psychological testing. (1999). Washington: American Educational Research Association.

Suarez-Orozco, C., & Suarez-Orozco, M. (2001). Children of immigration. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Metriky

0


2620

Views

1067

PDF views