K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních?

Roč.23,č.4(2013)

Abstrakt

Cílem studie je přispět do debaty ohledně metodologické kvality a standardů kvantitativního výzkumu a prezentace a publikace jeho zjištění. Ve studii nejprve diskutujeme o tom, proč vlastně publikovat výsledky výzkumu, a následně pojednáváme, jak o výzkumu a jeho výsledcích psát. Teoretickým východiskem jsou zahraniční publikační standardy (např. APA, AERA) a metodologická literatura. V druhé části studie na základě analýzy obsahových požadavků českých recenzovaných časopisů a významných konferencí k pedagogickému výzkumu se věnujeme tomu, co je explicitně požadováno a co by bylo vhodné v současnosti v českém prostředí požadovat od výzkumů a empirických studií v pedagogice, a to i v kontextu mezinárodních úzů či standardů. Z analýzy vyplynulo, že časopisy a konferenční výbory metodologické požadavky či standard podrobněji nespecifikují a předpokládají jeho implicitní sdílení.


Klíčová slova:
kvantitativní pedagogický výzkum; publikační metodologický standard; empirické studie; styl APA; české pedagogické časopisy
Reference

AERA – American Educational Research Association (2006). Standards for reporting on empirical social science research in AERA publications. Educational Researcher, 35(6), 33–40. https://doi.org/10.3102/0013189X035006033">https://doi.org/10.3102/0013189X035006033

APA – American Psychological Association (2009). Publication manual of the American Psychological Association. 6. vyd. Washington: APA.

APA, AERA, & NCME – American Psychological Association, American Educational Research Association, & National Council on Measurement in Education. (2001). Standardy pro pedagogické a psychologické testování. (přeložil T. Urbánek) Praha: Testcentrum.

Bergman, M. M. (2011). O nezbytnosti třetí generace ve smíšeném designu, teorii a výzkumu: o překonávání nekompatibility kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 21(4), 457–473.

CONSORT Group (2010). Consolidated standards of reporting trials. CONSORT Group.

Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Cuberek, R., & Frömel, K. (2011). K problematice výzkumného výběru a testování nulové hypotézy. Československá psychologie, 55(5), 468–477.

EFPA – European Federation of Psychologists Association (2005). Model recenze podle EFPA pro popis a hodnocení psychologických testů. Formulář recenze testu a poznámky pro recenzenty. Verze 3.42 (česká verze, překlad Tomáš Urbánek). Dostupné z http://www.efpa.eu/professional-development/tests-and-testing

EFPA (2012). EFPA review model for the description and evaluation of psychological and educational tests. Test review form and notes for reviewers. Version 4.2.4. (Final draft EFPA standard for external consultation). Dostupné z http://www.efpa.eu/professionaldevelopment/assessment

Eysenbach, G. (2004). Improving the quality of web surveys: The checklist for reporting results of Internet e-surveys (CHERRIES). Journal of Medical Internet Research, 6(3), 34. https://doi.org/10.2196/jmir.6.3.e34">https://doi.org/10.2196/jmir.6.3.e34

Gavora, P. (2013). Validita a reliabilita výskumných nástrojov: princípy a reálna prax. Pedagogická orientace, 23(4), 511–534. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-511">https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-511

Heller, D. (2011). Metodologické požadavky na výzkumné studie. Československá psychologie, 55(5), 482–484.

Hiles, D. (2001). Rethinking paradigms of research in psychology. Přednáška prezentovaná v rámci In Brno Lecture series: Paradigms lost, Paradigms returned, Paradigms discerned, Brno.

Kelly, A. E., & Yin, R. K. (2007). Strengthening structured abstracts for education research: The need for claim-based structured abstracts. Educational Researcher, 36(3), 133–138. https://doi.org/10.3102/0013189X07300356">https://doi.org/10.3102/0013189X07300356

Langfeldt, L., & Kyvik, S. (2011). Researchers as evaluators: tasks, tensions and politics. Higher Education, 62(2), 199–212. https://doi.org/10.1007/s10734-010-9382-y">https://doi.org/10.1007/s10734-010-9382-y

Lindley, P. A. (2009). Reviewing translated and adapted tests (Notes and checklist for reviewers). British Psychological Society.

Mareš, J. (2003). Recenzní řízení v časopisech a důvody, proč jsou některé rukopisy odmítány. Pedagogika, 53(1), 55–66.

Mareš, J. (2009). Edukace založená na důkazech: Inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59(3), 232–258.

Mareš, J. (2013). Tvorba přehledových studií: rámcová doporučení. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454.

Mešek, D. et al. (2006). Akademická příručka. Martin: Osveta.

Michek, S. (2012). Využití recenze jako prostředku zkvalitnění evaluačních nástrojů vytvořených v projektu Cesta ke kvalitě. XX. konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání 10.–12. září 2012. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Němec, J. (2013). Standardy závěrečných prací pedagogických oborů. Pedagogická orientace, 23(4), 535–554. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-535">https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-535

Novotný, V. (2000). Kargo kult, český vědecký. Vesmír, 79(5), 284.

Pokyny autorům. Recenzní řízení. Studia Paedagogica. Dostupné z http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/

Pokyny pro autory. Cíle a zaměření. Požadavky na úpravu příspěvků. Orbis Scholae. Dostupné z http://www.orbisscholae.cz/

Pokyny pro autory. Požadavky na úpravu příspěvků. Recenzní řízení. Autorská práva. Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti. Dostupné z http://www.ped.muni.cz/pedor/

Pokyny pro přípravu rukopisu; Doporučení studentům DSP. E-Pedagogium. Dostupné z http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/

Poslání časopisu Pedagogika. Informace pro autory. Pedagogika. Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Dostupné z http://userweb.pedf.cuni.cz/wp/pedagogika/

Program. Kritéria kvality příspěvků pro recenzi příspěvku pro sborník z konference. In Konference Pedagogika DSP: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů – 9. ročník mezinárodní studentské vědecké konference a metodologický seminář (listopad/prosinec 2011). Olomouc: Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Dostupné z http://www.pedagogikadsp.cz/.

Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. Psychological Science, 22(11), 1359–66. https://doi.org/10.1177/0956797611417632">https://doi.org/10.1177/0956797611417632

Soukup, P., & Rabušic L. (2007). Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti. Sociologický časopis, 43(2), 379–395.

Šanderová, J. (2005) Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství.

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4), 478–510. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478">https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478

Tuckman, B. W. (1999). Conducting educational research (5. vyd.). Ft. Worth, TX: Harcourt Brace College Publishers.

Výroční 10. konference Pedagogická diagnostika a evaluace (říjen 2012). Ostravice: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. Dostupné z http://konference.osu.cz/pedagogicka-evaluace/

Výroční 20. konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) Kvalita ve vzdělávání (září 2012). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné z http://capv2012.pedf.cuni.cz/

Výroční 20. konference České pedagogické společnosti (ČPdS) Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskuzi (březen 2013). Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Dostupné z http://cpds2013.fp.tul.cz/

Yanchar, S. C., Slife, B. D., & Warne, R. (2008). Critical thinking as disciplinary practice. Review of General Psychology, 12(3), 265–281. https://doi.org/10.1037/1089-2680.12.3.265">https://doi.org/10.1037/1089-2680.12.3.265

Metriky

0


2324

Views

1255

PDF views