Průcha, J., Burkovičová, R., Dopita, M., Paloncyová, J., & Syslová, Z. (2016). Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků.

Roč.27,č.1(2017)

Reference

Kehily, M. J. (Ed.). (2008). An introduction to childhood studies. Maidenhead: Open University Press.

Kehily, M. J. (Ed.). (2013). Understanding childhood, a cross disciplinary approach. Bristol: Policy/The Open University.

Krejčířová, D., & Langmeier, J. (2007). Vývojová psychologie. Praha: Grada.

Paloncyová, J., Barvíková, J., Kuchařová, V., & Peychlová, K. (2014). Nové formy denní péče o děti v České Republice. Praha: VÚPSV.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2004). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490–515.

Vágnerová, M. (2014). Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

Metriky

337

Views

266

PDF views