Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání: Problém, nebo výzva?

Roč.27,č.1(2017)

Abstrakt
Tento text reaguje na současný celosvětový trend doceňující význam excelentní výuky na vysokých školách, kdy je výuka považována za aktivitu významem srovnatelnou s vědou a výzkumem. Zatímco pro vědeckou dráhu je v České republice mladý akademik připravován již v průběhu studia, na dráhu učitelskou zpravidla není připravován vůbec. Skrze polostrukturované hloubkové rozhovory jsme zjišťovali, jak začínající vysokoškolští učitelé vnímají svou připravenost na výuku, jak se učí vyučovat, jaké vzdělávací potřeby doprovází jejich profesi a jak by si představovali učitelské vzdělávání, které by jim umožnilo stát se kvalitnějšími učiteli. Výsledky výzkumu ukazují, že více než polovina našich participantů nedisponuje žádným učitelským vzděláním a velká část těch, kteří jsou učitelsky vzděláni, toto vzdělání považují za nedostatečné. Nejčastěji zmiňovanou vzdělávací potřebou je potřeba naučit se vést výuku interaktivním způsobem, k čemuž by měl začínajícím učitelům dopomoci například vzdělávací kurz zaměřený na pedagogiku a didaktiku, o jehož podobě panuje mezi našimi participanty jasná představa.

Klíčová slova:
vzdělávací potřeby, začínající vysokoškolští učitelé, vysokoškolská výuka, univerzita
Reference

Anderson, S., & Anderson, B. (2012). Preparation and socialization of the education professoriate: Narratives of doctoral student-instructors. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 24(2), 239–251.

Bain, K. (2004). What the best college teachers do. Cambridge: Harvard University Press.

Berliner, C. (1986). In pursuit of the expert pedagogue. Educational Researcher, 15(7), 5–13. https://doi.org/10.3102/0013189X015007007">https://doi.org/10.3102/0013189X015007007

Dvořáčková, J., Pabian, P., Smith, S., Stöckelová, T., Šima, K., & Virtová, T. (2014). Politika a každodennost na českých vysokých školách. Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: Sociologické nakladatelství.

Gavora, P. (2013). Úloha školiteľa pri výchove doktoranda. In A. Wiegerová, M. Szimethová, P. Gavora, J. Kalenda, H. Navrátilová, & S. Kočicová (Eds.), Začínající výzkumník: Od magistra k postdoktorandovi (s. 34–49). Zlín: Univerzita Tomáše Bati.

Golde, C. M. (2008). Applying lessons from professional education to the preparation of the professoriate. New Directions for Teaching and Learning, 113(1), 17–25.

Hativa, N. (1997, March). Teaching in a research university: Professors’ conceptions, practices, and disciplinary differences. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago.

Hativa, N., Barak, R., & Simhi, E. (2001). Exemplary university teachers: Knowledge and beliefs regarding effective teaching dimensions and strategies. The Journal of Higher Education, 72(6), 699–729. https://doi.org/10.2307/2672900">https://doi.org/10.2307/2672900

Huberman, M. A. (1993). The lives of teachers. London: Cassel.

Iglesias-Martínez, M., Lozano-Cabezas, I., & Martinez-Ruiz, M. A. (2014). Listening to the voice of novice lectures in higher education: A qualitative study. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 26(2), 170–181.

Johannes, C., Fendler, J., & Seidel, T. (2013). Teachers’ perceptions of the learning environment and their knowledge base in a training program for novice university teachers. International Journal for Academic Development, 18(2), 152–165. https://doi.org/10.1080/1360144X.2012.681785">https://doi.org/10.1080/1360144X.2012.681785

Kember, D. (1997). A reconceptualisation of the research into university academics’ conception of teaching. Learning and Instruction, 7(3), 255–275. https://doi.org/10.1016/S0959-4752%2896%2900028-X">https://doi.org/10.1016/S0959-4752(96)00028-X

Kember, D., & Kwan, K. (2000). Lecturers’ approaches to teaching and their relationship to conceptions of good teaching. Instructional Science, 28(5), 469–490. https://doi.org/10.1023/A:1026569608656">https://doi.org/10.1023/A:1026569608656

Lowman, J. (1995). Mastering the techniques of teaching. San Francisco: Jossey-Bass.

Novotný, P., Švaříček, R., Čejková, I., Šmardová, A., & Sedláčková, J. (2015). Návrh koncepce rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků Masarykovy univerzity (Dokument MU). Brno: Masarykova univerzita.

Oleson, A., & Hora, M. T. (2014). Teaching the way they were taught? Revisiting the sources of teaching knowledge and the role of prior experience in shaping fakulty teaching practices. Higher Education, 68(1), 29–45. https://doi.org/10.1007/s10734-013-9678-9">https://doi.org/10.1007/s10734-013-9678-9

Pataraia, N., Margaryan, A., Falconer, I., & Littlejohn, A. (2015). How and what do academics learn through their personal networks. Journal of Further and Higher Education, 39(3), 336–357. https://doi.org/10.1080/0309877X.2013.831041">https://doi.org/10.1080/0309877X.2013.831041

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláčková, J., Čejková, I., Šmardová, A., Novotný, P., & Zounek, J. (2016). Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, 21(1), 9–34. https://doi.org/10.5817/SP2016-1-2">https://doi.org/10.5817/SP2016-1-2

Šimoník, O. (2005). Příprava budoucích učitelů. Brno: MSD.

Šima, K., & Pabian, P. (2013). Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství. Praha: Slon.

Švaříček, R., Šeďová, K., Sedláček M., Novotný P., Nedbálková K., Miková M., … Zounek J. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Grada.

Trigwell, K. (2005). Teaching-research relations, cross-disciplinary collegiality and student learning. Higher Education, 49(3), 235–254. https://doi.org/10.1007/s10734-004-6665-1">https://doi.org/10.1007/s10734-004-6665-1

Trigwell, K., & Prosser, M. (1996). Changing approaches to teaching: A relational perspective. Studies in Higher Education, 21(3), 275–284. https://doi.org/10.1080/03075079612331381211">https://doi.org/10.1080/03075079612331381211

Trigwell, K., Caballero Rodriguez, K., & Han, F. (2012). Assessing the impact of a university teaching development programme. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(4), 499–511. https://doi.org/10.1080/02602938.2010.547929">https://doi.org/10.1080/02602938.2010.547929

Trigwell, K., Prosser, M., & Waterhouse, F. (1999). Relations between teachers’ approaches to teaching and students’ approaches to learning. Higher Education, 37(1), 57–70. https://doi.org/10.1023/A:1003548313194">https://doi.org/10.1023/A:1003548313194

Vašutová, J. (2005). Pedagogické vzdělávání vysokoškolských učitelů jako aktuální potřeba. Aula, 13(3), 73–78.

Metriky

0