Studie výuky dějepisného učiva na 1. stupni ZŠ

Roč.27,č.1(2017)

Abstrakt
V této stati představíme výsledky empirické studie výuky tématu událostí 17. listopadu 1939 a 1989 ve třetím ročníku ZŠ. Po krátkém ukotvení tématu v teoretickém rámci aktuálního vývoje dějepisného vzdělávání v primární škole v mezinárodním kontextu a popisu výzkumné metodologie seznámíme čtenáře s hlavními výzkumnými zjištěními. Kvalitativní explanatorní případová studie výuky tří učitelek, založená na pozorování výuky, rozhovorech s učiteli a analýze písemných projevů žáků, prokázala, že žáci jsou již v primární škole schopni porozumět významu historických událostí a uvědomovat si hodnotu života ve svobodné společnosti. K tomuto výsledku mohou žáky učitelé dovést různými přístupy, je však nutno respektovat vývojové schopnosti žáků a reagovat na specifická úskalí, která přináší dějepisné učivo. Patří mezi ně nároky na orientaci v časových obdobích, tendence přeceňovat roli známých osobností (personifikace) a posuzování historických událostí měřítky současnosti (prezentismus). Jako efektivní přístupy se ve studii ukázaly přístupy badatelsky orientované výuky – přístupy orální historie a přístupy založené na analýze hodnoty života ve svobodné společnosti na základě rozhovoru o prožitcích a pocitech lidí žijících v době nesvobody.

Klíčová slova:
dějepisné vzdělání; soudobé dějiny; primární vzdělávání; případová studie
Reference

Barton, K. C., & Levstik, L. S. (1996). „Back when God was around and everything“: Elementary children’s understanding of historical time. American Educational Research Journal, 33(2), 419–454. https://doi.org/10.3102/00028312033002419">https://doi.org/10.3102/00028312033002419

Barton, K. C., & Levstik, L. S. (2004). Teaching history for the common good. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Beneš, Z. (2009). Základ a aplikace. Dějepis mezi historickou vědou a školním vzděláním. Pedagogika, 59(2), 153–163.

Brophy, J. E., Alleman, J., & Halvorsen, A. L. (2013). Powerful social studies for elementary students. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.

Čapek, V. (2005). Některé mezinárodní projekty a koncepce dějepisu ve škole. Acta Historica Neosoliensia. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005(8), 217–239. Dostupné z www.ff.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=438

Dvořáková, M., & Dvořák, D. (2005). Společenskovědní vzdělání. In V. Spilková (Ed.), Proměny primárního vzdělávání (s. 209–223). Praha: Portál.

Dvořáková, M. (2012). Příprava studentů primární pedagogiky ke konstruktivistickému pojetí učiva a vyučování o společnosti (Disertační práce). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Egan, K. (1982). Teaching history to young children. Phi Delta Kappan, 63(7), 439–441.

Fenstermacher, G. D., & Soltis, J. F. (2008). Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál.

Levstik, L. S., & Barton, K. C. (2011). Doing history: Investigation with children in elementary and middle school. New York: Routledge.

Peck, C. (2005). Introduction to the special edition of Canadian social studies: New approaches to teaching history. Canadian Social Studies, 39(2).

MŠMT ČR. (2013). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT ČR. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/318/

Stará, J., Dvořáková, M., & Frýzová, I. (2009). Prvouka 3. Učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus.

Stradling, R. (2003). Multiperspectivity in history teaching: A guide for teachers. Štrasburk: Council of Europe. Dostupné z http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Source/Notions/Multiperspectivity/MultiperspectivityEnglish.pdf

Wils, K., & Verschaffel, T. (2012). Longing for the present in the history of history education. Paedagogica Histórica, 48(6), 793–799. https://doi.org/10.1080/00309230.2012.739182">https://doi.org/10.1080/00309230.2012.739182

Yin, R. K. (2005). The case study research. Design and methods. Thousand Oaks: Sage.

Metriky

0


1791

Views

928

PDF views