Užívání statistické a věcné významnosti v časopise Pedagogická orientace a Pedagogika v posledních deseti letech: pohled statistika

Petr Soukup

Abstrakt

Cílem příspěvku bude poukázat na problémy při využívání koncepcí statistické a věcné významnosti v posledním desetiletí ve dvou předních pedagogických časopisech, konkrétně v časopise Pedagogika a Pedagogická orientace. Text po stručném představení tématu obsahuje popis provedené obsahové analýzy dvou pedagogických časopisů a poté přechází k výsledkům provedeného výzkumu ve třech oblastech: nesprávná použití statistické analýzy, její nesprávná interpretace a používání měr věcné významnosti (effect sizes). V závěru autor kromě tradičního shrnutí výsledků a diskuse jejich limitů nabízí možná zlepšení pro publikační i vzdělávací praxi v české pedagogické komunitě. Provedený výzkum ukázal, že kvantitativně zaměřených textů je poměrně málo (ve dvou pedagogických časopisech bylo publikováno 84 textů za 10 let). Více než polovina těchto textů používá koncepci statistické významnosti, i když to prezentovaná data neumožňují. Poměrně málo častá jsou pochybení při interpretaci statistické významnosti, mezi nejrozšířenější patří mechanická práce s daty (nejčastěji užívání hvězdiček). V rozporu se současnými doporučeními se ve zkoumaných časopisech užívá poměrně málo měr věcné významnosti, nadto se užívají jen nejjednodušší míry věcné významnosti. Alarmující je též, že zhruba ve třetině analyzovaných článků chyběla věcná interpretace výsledků.

Bibliografická citace

Soukup, P. (2016). Užívání statistické a věcné významnosti v časopise Pedagogická orientace a Pedagogika v posledních deseti letech: pohled statistika. Pedagogická orientace, 26(2), 182–201.

Klíčová slova

statistická významnost; věcná významnost; míry věcné významnosti; chybná interpretace

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

APA. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. Washington: American Psychological Association.

AERA. (2014). Publications manual. Dostupné z http://www.aera.net/Portals/38/docs/Publications/AERA%20Publications%20Manual.pdf?timestamp=1415307712543

Blahuš, P. (2000). Statistická významnost proti vědecké průkaznosti výsledků výzkumu. Česká kinantropologie, 4(2), 53–71.

Cuberek, R., & Frömel, K. (2011). K problematice výzkumného výběru a testování nulové hypotézy. Československá psychologie, 55(5), 468–477.

Hendl, J. (2012). Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Knecht, P. (2014). O strašáku excelentního publikování a predátorských časopisech. Universitas – revue Masarykovy univerzity, 47(3), 3–8.

Soukup, P. (2010). Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení. Data a výzkum – SDA Info, 4(2), 77–104.

Soukup, P. (2012). Mezinárodní výzkumy v oblasti vzdělávání. In J. Krejčí & J. Leontiyeva (Eds.), Cesty k datům: zdroje a management sociálněvědních dat v České republice (s. 287–304). Praha: Sociologické nakladatelství, Sociologický ústav AV ČR.

Soukup, P. (2013). Věcná významnost výsledků a její možnosti měření Data a výzkum – SDA Info, 7(2), 125–148.

Soukup, P., & Rabušic, L. (2007). Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd – statistické významnosti. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43(2), 379–395.

https://doi.org/10.5817/PedOr2016-2-182


Copyright (c) 2016 Petr Soukup

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.