Školní psycholog jako výzkumník: zamyšlení nad možnostmi

Roč.26,č.1(2016)

Abstrakt

Přehledová studie v první části konstatuje, že školní psychologové na celém světě mají v náplni práce nejen poskytovat psychologické služby žákům, učitelům a rodičům, ale také se aktivně zapojovat do výzkumu. Druhá část předkládá novou typologii školních psychologů: (1) ti, co působí na vysokých školách; (2) ti, co současně působí jak na vysoké škole, tak v terénu; (3) ti, co se připravují na dráhu školního psychologa jak na vysoké škole, tak v terénu; (4) ti, co působí jen v terénu. Třetí část studie upozorňuje, že zrušením rezortního ústavu, který se zabýval školním poradenstvím, se zredukovala výzkumná základna školní psychologie. Izolované snahy učitelů na katedrách psychologie českých vysokých škol nemohou tento deficit nahradit. Čtvrtá část se věnuje zájemcům, kteří se teprve připravují na profesi školního psychologa. Jejich pregraduální nebo postgraduální příprava končí mj. obhajobou kvalifikační práce. Studie porovnává témata obhájených kvalifikačních prací v ČR s tématy v USA a upozorňuje na témata, která jsou u nás opomíjena. Pátá část si všímá školních psychologů, kteří již působí na základních a středních školách. S oporou o koncepci S. Štecha uvádí čtyři základní typy výzkumných činností, které mohou školní psychologové ve škole realizovat. Závěr studie zní: školní psychologie u nás vstupuje do nové vývojové etapy, v níž je třeba posílit roli školního psychologa jako badatele školy. Bude to výhodné jak pro obor samotný, tak pro české školství.


Klíčová slova:
školní psychologie; školní psycholog; typologie; výzkum; bakalářská práce; diplomová práce; doktorská disertace
Reference

Augustinová, K. (2015). Začínající školní psycholog (Diplomová práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Bartošová, M. (2011). Profesní identita školního psychologa (Diplomová práce). Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze.

Bitalová, H. (2010). Školní psycholog na střední škole (Bakalářská práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Braun, R. (2001). Činnost školního psychologa na základní škole (koncepce).

Cornelissen, F., van Swet, J., Beijaard, D., & Bergen, T. (2013). Exploring knowledge processes based on teacher research in a school–university research network of a master’s program. Journal of Educational Change, 14(2), 139–176. https://doi.org/10.1007/s10833-012-9200-7

Dinella, L. M. (2009). Conducting science-based psychology research in schools. Washington: American Psychological Association.

DuPaul, G. J. (2011). School psychology as a research science: Are we headed in the right direction? Journal of School Psychology, 49(6), 739–744. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2011.11.001

Eckert, T. L., & Hintze, J. M. (2011). School psychology publishing contributions to the advancement of knowledge, science, and its application: An introduction to the themed issue. Journal of School Psychology, 49(6), 613–616. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2011.11.002

Furman, A. (1997). Smery rozvoja školskej psychológie v SR. Školský psychológ, 7(3–4).

Gajdošová, E. (1997). Psychoterapia v práci školského psychológa: áno alebo nie? Školský psychológ, 7(3–4), 4–11.

Grapin, S. L., Kranzler, J. H., & Daley, M. L. (2013). Scholarly productivity and impact of school psychology faculty in APA-accredited programs. Psychology in the Schools, 50(1), 87–101. https://doi.org/10.1002/pits.21658

Ho, B. S. (2002). Application of participatory action research to family-school intervention. School Psychology Review, 31(1), 106.

Huebner, E. S., & Gilman, R. (2004). Perceived quality of life: A neglected component of assessments and intervention plans for students in school settings. The California School Psychologist, 9(1), 127–134.

ISPA. (2015). A definition of school psychology. Dostupné z http://www.ispaweb.org/adefinition-of-school-psychology/

Jaromišová, K. (2002). Postoje ke školní psychologii na druhém stupni základních škol (Diplomová práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Jalůvková, R. (2011). Postoje učitelů ke koncepci školních poradenských pracovišť (Diplomová práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Ježek, S. (2006). Možnosti diagnostiky psychosociálního klimatu školy (Disertační práce). Brno: Fakulta sociálních studií MU.

Jimerson, S. R., Sharkey, J. D., Nyborg, V., & Furlong. M. J. (2004). Strength-based assessment and school psychology: A summary and synthesis. The California School Psychologist, 9(1), 9–19.

Kavenská, V., Smékalová, E., & Šmahaj, J. (2011). Výzkum v oblasti školní psychologie v České republice. E-psychologie, 5(4), 55–67. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/kavenskaetal.pdf

Kemp, J. (1982). School psychologist as researcher: The process of ethnographic inquiry (Disertační práce). Cambridge: Harvard Graduate School of Education.

Keřt, R. (2014). Kritická místa profese školních psychologů (Diplomová práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Kohlbacher, F. (2006). The use of qualitative content analysis in case study research. Forum: Qualitative Social Research, 7(1).

Krejčová, K. (2008). Možnosti rozvoje sociálních dovedností dospívajících (Disertační práce). Praha: Filozofická fakulta UK v Praze.

Lazarová, B. (2008). Školní psychologie v České republice po roce 1989. Československá psychologie, 52(5), 480–492.

Lazarová, B., & Ondruš, D. (2000). Dva pohledy na náplň práce školního psychologa. Školský psychológ, 10(1–2), 2–10.

Lednická, T. (2013). Osobnost školního psychologa působícího na základní škole (Diplomová práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Lekwa, A., & Ysseldyke, J. (2010). Dissertation research in school psychology: Changes in topics and methodology over the past 25 years. Journal of Applied School Psychology, 26(1), 17–37. https://doi.org/10.1080/15377900903386047

Lowry, R. S. (1998). Role and functions of school psychologists in Virginia: A ten-year follow-up (Disertační práce). Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University.

Lukas, J. (2011). Učitel, jeho profesní vývoj a sociální vztahy ve škole (Disertační práce). Brno: Fakulta sociálních studií MU.

Machová, H. (2005). Školní psycholog a jeho vztah k učiteli (Diplomová práce). Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze.

Majdyšová, M. (2011). Pozice školního psychologa ve vztahových rámcích školy – z pohledu školního psychologa a učitele (Diplomová práce). Brno: Filozofická fakulta MU.

Malečková, K. (2012). Role školního psychologa na základní škole (Bakalářská práce). České Budějovice: Pedagogická fakulta JU.

Mareš, J. ml. (2007). Sociální klima školy jako teoretický i výzkumný problém (Disertační práce). Brno: Fakulta sociálních studií MU.

Mareš, J. st. (2005). Stručná bilance zlínských seminářů „Novinky v pedagogické a školní psychologii“. In J. Mareš & T. Svatoš (Eds.), Novinky v pedagogické a školní psychologii

19952000 (s. 4–22). Zlín: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

Mareš, J. st. (2008). Nová taxonomie kladných stránek člověka – inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. Pedagogika, 58(1), 4–20.

Mareš. J. st. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113–142.

Martinez, R. S., Floyd, R. G., & Erichsen, L. W. (2011). Strategies and attributes of highly productive scholars and contributors to the school psychology literature: Recommendations for increasing scholarly productivity. Journal of School Psychology, 49(6), 691–720. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2011.10.003

McIntosh, K., Martinez, R. S., Ty, S. V., & McClain M. B. (2013). Scientific research in school psychology: Leading researchers weigh in on its past, present, and future. Journal of School Psychology, 51(3), 267–318. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2013.04.003

Merrell, K. W., Ervin, R. A., & Peacocck, G. G. (2011). School psychology for the 21st century: Foundations and practices. New York: Guilford Press.

Mihál, V. (2003). Proč a jak psát kazuistiku? Pediatrie pro praxi, 3, 149–151.

Oakland, T., & Brue, A. W. (1996). Mezinárodní perspektivy školní psychologie. Pedagogika, 46(5), 24–31.

Powell, H., Mihalas, S., Onwuegbuzie, A. J., Suldo, S., & Daley, C. E. (2008). Mixed methods research in school psychology: A mixed methods investigation of trends in the literature. Psychology in the Schools, 45(4), 291–309. https://doi.org/10.1002/pits.20296

Soldán, J. (2012). Autobiografická zkušenost konstruování profesní identity školního psychologa v kontextu vztahového rámce školy (Diplomová práce). Brno: Fakulta sociálních studií MU.

Stejskalová, J. (2012). Školní psycholog a jeho práce z pohledu pedagogů (Diplomová práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Subkatedra klinické psychologie (2014). Pokyny ke zpracování kasuistiky. Dostupné z https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-psychologie/pokyny-kezpracovani-kasuistiky

Suchardová, L. (2009). Důvěra ve vztazích mezi učiteli a začínajícím školním psychologem (Diplomová práce). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Svobodová, M. (2012). Vzdělávací potřeby školních psychologů a školních speciálních pedagogů (Diplomová práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Štech, S. (1998). Profesní identita školního psychologa. Pedagogika, 48(3), 257–265.

Štech, S. (2001). Sonda do profese školního psychologa v ČR. Pedagogika, 51(1), 47–55.

Štech, S. (2015, září). Školní psycholog jako badatel školy. Diskusní příspěvek na konferenci Novinky v pedagogické a školní psychologii, Brno.

Štech, S., & Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.

Vonostránská, J. (2013). Školní psycholog a jeho práce z pohledu pedagogů a školních psychologů (Diplomová práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Watkins, M. W., & Chan-Park, C. Y. (2015). The research impact of school psychology faculty. Journal of School Psychology, 53(3), 231–241. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2015.03.003

Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods. Los Angeles: Sage publications.

Zapletalová, J. (2001). Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese. Pedagogika, 51(5), 37–46.

Zímová, M. (2012). Reflexe vztahové sítě školního psychologa (Diplomová práce). Brno: Fakulta sociálních studií MU.

Metriky

0


2157

Views

1168

PDF views