Spirituální gramotnost na prvním stupni základní školy

Roč.33,č.2(2023)

Abstrakt

Studie vnáší do pedagogické rozpravy opomíjené téma kultivace spirituální dimenze lidství, a to již na prvním stupni základní školy. Teoretický rozvrh akceptuje odbornou literaturou zdůvodněné vymezení spirituální gramotnosti v dimenzích vztahu k sobě, k druhým, k přírodě a transcendenci. S ohledem na celostní rozvoj dětí a jejich budoucí seberealizaci se cílem příspěvku stává poukaz na způsoby, jimiž lze rozvíjet spirituální gramotnost v sekulárním prostředí veřejného školství. Na systematický přehled anglicky psaných textů vybraných dle zvolených kritérií z databází Web of Science a Scopus (n = 21) navazuje obsahová analýza specificky zaměřeného vzorku z nich (n = 6) metodou otevřeného kódování, a to s ohledem na techniky a pomůcky uplatňované při rozvoji nenáboženské spirituální gramotnosti u žáků na prvním stupni základních škol. Výsledky představují bohaté významové pole sedmi hlavních kategorií (čerpaných ze 103 kódů), a to zavedení do škol, svobodné prostředí, rituály, pomůcky, obléknout všímavost těla, žáci, plody spirituální gramotnosti. Dosud upozaděné téma by si zasloužilo širší odbornou diskusi, zda by koncept spirituální gramotnosti neměl být více reflektován a jeho obsah zařazován do edukativního působení českých škol.


Klíčová slova:
nenáboženská spiritualita; gramotnost; všímavost; rituál; trans­cendence
Reference

Adams, D., & Beauchamp, G. (2018). Portals between worlds: A study of the experiences of children aged 7–11 years from primary schools in Wales making music outdoors. Research Studies in Music Education, 40(1), 50–66. https://doi.org/10.1177/1321103X17751251

Ahmadi, F., Erbil, P., Ahmadi, N., & Cetrez, Ö. A. (2019). Religion, culture and meaning-making coping: A study among cancer patients in Turkey. Journal of Religion and Health, 58(4), 1115–1124. https://doi.org/10.1007/s10943-018-0646-7

Ambrose, R. (2005). Relational spirituality and the lived experiences of classroom community. Journal of Curriculum and Pedagogy, 2(2), 93–96. https://doi.org/10.1080/15505170.2005.10411554

Bailey, E. (2012). “Implicit religion?” What might that be? Implicit Religion, 15(2), 195–207.

Bellous, J. E. (2021). Spiritual care as the foundation for a child’s religious education. Religions, 12(11), 1–28. https://doi.org/10.3390/rel12110954

Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou: proměna emocí v psychoterapii. Portál.

Binder, M. J. (2011). ‘I saw the universe and I saw the world’: Exploring spiritual literacy with young children in a primary classroom. International Journal of Children’s Spirituality, 16(1), 19–35. https://doi.org/10.1080/1364436X.2010.542132

Brussat, F., & Brussat, M. A. (1998). Spiritual literacy: Reading the sacred in everyday life. Touchstone.

Buber, M. (1995). Já a Ty. Votobia.

Büssing, A. (2021). Wondering awe as a perceptive aspect of spirituality and its relation to indicators of wellbeing: Frequency of perception and underlying triggers. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.738770

Cai, S., Guo, Q., Luo, Y., Zhou, Y., Abbas, A., Zhou, X., & Peng, X. (2020). Spiritual needs and communicating about death in nonreligious theistic families in pediatric palliative care: A qualitative study. Palliative Medicine, 34(4), 533–540. https://doi.org/10.1177/0269216319896747

Cavaliere, P. (2021). Building emotional resilience: Japanese women’s religious and spiritual coping strategies in the time of COVID-19. Religions, 12(9), 1–22. https://doi.org/10.3390/rel12090723

Cincera, J., Johnson, B., & Kroufek, R. (2020). Outdoor environmental education programme leaders’ theories of experiential learning. Cambridge Journal of Education, 1–17. https://doi.org/10.1080/0305764X.2020.1770693

Copier, J., Hermans, C. A. M., & van der Zee, T. (2020). Spirituality and contingency in narrative biographical interviews with primary school leaders of catholic schools in the Netherlands. Acta Theologica, 30, 113–132. https://doi.org/10.18820/23099089/actat.sup30.5

Csala, B., & Köteles, F. (2021). Validation of the Hungarian version of the short form of Spiritual Connection Questionnaire (SCQ-14). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika / Journal of Mental Health & Psychosomatics, 22(2), 207–228. https://doi.org/10.1556/0406.22.2021.006

Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety: Experiencing flow in work and play. Jossey-Bass.

Csikszentmihalyi, M., & Csikszentmihalyi, I. S. (Eds.). (1992). Optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness. Cambridge University Press.

Činčera, J. (2007). Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Paido.

Dawn, J., Page-Shipp, R. J., & Van Niekerk, C. (2018). Singing and spirituality in a South African male voice group. International Journal of Community Music, 11(1), 21–38. https://doi.org/10.1386/ijcm.11.1.21_1

Dvořáková, I. (2010). Obsahová analýza / formalní obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. ANTROPOWEBZIN, 2, 95–99.

Eliade, M. (2006). Posvátné a profánní (F. Karfík, Trans.). OIKOYMENH.

Eliade, M. (2017). Šamanismus a archaické techniky extáze (J. Vacek, Trans.). Argo.

Folch, A., Gasol, L., Heredia, L., Vicens, P., & Torrente, M. (2021). Mindful schools: Neuropsychological performance after the implementation of a mindfulness-based structured program in the school setting. Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues, 42, 12118–12128. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02572-z

Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3), 345–371. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-345

Grof, S. (2003). Implications of modern consciousness research for psychology: Holotropic experiences and their healing and heuristic potential. The Humanistic Psychologist, 31(2–3), 50–85. https://doi.org/10.1080/08873267.2003.9986926

Grof, S., & Grof, C. (2010). Holotropic breathwork: A new approach to self-exploration and therapy. State University of New York Press.

Hábl, J. (2017). Aby člověk neupadal v nečlověka: Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém. Pavel Mervart.

Heintzman, P. (2003). The wilderness experience and spirituality: What recent research tells us. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 74(6), 27–31.

Heintzman, P. (2010). Nature-based recreation and spirituality: A complex relationship. Leisure Sciences, 32(1), 72–89. https://doi.org/10.1080/01490400903430897

Helus, Z. (2009a). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Portál.

Helus, Z. (2009b). Výchova obratu – úkol naší doby: k 85. výročí narození prof. PhDr. Radima Palouše, dr. h. c. Pedagogika, 59(4), 336–340.

Helus, Z. (2014). K psychologii láskyplného vztahu: pedagogické inspirace se zaměřením na předškolní výchovu. Pedagogická orientace, 24(4), 468–487. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-4-468

Helus, Z. (2016). Retrospektiva a perspektiva osobnostně orientovaného pojetí výchovy v teorii a praxi: proč je osobnostní zřetel v edukaci důležitý a jak jej uplatňovat v edukaci obratu. Pedagogika, 66(1), 4–14.

Helus, Z., Kratochvílová, J., Lukášová, H., Rýdl, K., Spilková, V., & Zdražil, T. (2012). Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: filozofická východiska a pedagogické souvislosti. Asociace waldorfských škol ČR.

Holmberg, Å., Jensen, P., & Vetere, A. (2021). Spirituality – a forgotten dimension? Developing spiritual literacy in family therapy practice. Journal of Family Therapy, 43(1), 78–95. https://doi.org/10.1111/1467-6427.12298

Chen, H., Peng, Z., & Zeng, Q. (2020). Creating the recognition of heterogeneity in circle rituals: An ethnographic study in a German primary school. SAGE Open, 10(1). https://doi.org/10.1177/2158244019899440

Chen, J., You, H., Liu, Y., Kong, Q., Lei, A., & Guo, X. (2021). Association between spiritual well-being, quality of life, anxiety and depression in patients with gynaecological cancer in China. Medicine, 100(1), e24264–e24264. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000024264

James, W. (1930). Druhy náboženské zkušenosti (J. Hrůša, Trans.). Melantrich.

Jirásek, I. (2013). Verticality as non-religious spirituality. Implicit Religion, 16(2), 191–201.

Jirásek, I. (2019). Zážitková pedagogika: teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). Portál.

Jirásek, I. (2020). Transformative experience as a change of horizon. In J. Parry & P. Allison (Eds.), Experiential learning and outdoor education: Traditions of practice and philosophical perspectives (s. 112–129). Routledge.

Jirásek, I. (2023). Pojmové zakotvení modelu spirituální gramotnosti v českém pedagogickém prostoru a možnosti její kultivace ve školním prostředí. Pedagogika, 73(1), 63–84. https://doi.org/10.14712/23362189.2022.2301

Jones, L. (2005). What does spirituality in education mean? Journal of College and Character, 6(7), Article 11. https://doi.org/10.2202/1940-1639.1485

Joseph, D., Page-Shipp, R., & Van Niekerk, C. (2018). Singing and spirituality in a South African male voice group. International Journal of Community Music, 11(1), 21–38. https://doi.org/10.1386/ijcm.11.1.21_1

Keating, N. (2017). How children describe the fruits of meditation. Religions, 8(12), 1–11. https://doi.org/10.3390/rel8120261

Koetting, R. J., & Combs, M. (2005). Spirituality and curriculum reform: The need to engage the world. Taboo: The Journal of Culture & Education, 9(1), 81–91.

Koncz, A., Koeteles, F., Demetrovics, Z., & Takacs, Z. K. (2021). Benefits of a mindfulness-based intervention upon school entry: A pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, Art. 12630, 1–16. https://doi.org/10.3390/ijerph182312630

Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplnosti existence: otázky na vrcholu života. Grada.

Lipiäinen, T., Jantunen, A., & Kallioniemi, A. (2021). Leading school with diverse worldviews: Finnish principals’ perceptions. Journal of Beliefs & Values, 42(4), 450–465. https://doi.org/10.1080/13617672.2020.1859791

Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

Maslow, A. H. (1962). Lessons from the peak-experiences. Journal of Humanistic Psychology, 2(1), 9–18. https://doi.org/10.1177/002216786200200102

Maslow, A. H. (2017). Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky (I. Žampachová, Trans.). Nadační fond Holar.

McVittie, E., & Smalley, P. M. (2013). The use of visualisations to develop the aesthetic aspects of spiritual literacy. International Journal of Children’s Spirituality, 18(2), 200–213. https://doi.org/10.1080/1364436X.2013.796308

Miller, J. P. (2016). Equinox: Portrait of a holistic school. International Journal of Children’s Spirituality, 21(3–4), 283–301. https://doi.org/10.1080/1364436X.2016.1232243

Morehouse, T. (1999). Spiritual literacy: Reading the sacred in everyday life. Word & World, 19(4), 436, 438.

Mosalanejad, L., Dastpak, M., Abdollahifard, S., & Pendar, R. (2018). Spiritual self-care in Iranian people: A qualitative study using a phenomenological approach. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 12(1), LC05–LC08. https://doi.org/10.7860/JCDR/2018/25106.11141

Nash, R. J. (2002). Spirituality, ethics, religion, and teaching: A professor’s journey. Peter Lang Publishing.

Němečková, K. (2014). Spiritualita a kultura. Anthropologia Integra, 5(1), 29–38. https://doi.org/10.5817/ai2014-1-29

Němečková, K. (2016). Kapitoly k nenáboženské spiritualitě (Vydání první). Carpe Momentum.

Nyarko, G. A. (2020). A reflection on spiritual development of students as part of holistic education in Ghana: A Christian’s perspective. E-Journal of Religious and Theological Studies, 6(1), 35–42. https://doi.org/10.32051/01202004

Osborne, H. (2013). Health literacy from A to Z: Practical ways to communicate your health message. Jones & Bartlett Learning.

Otto, R. (1998). Posvátno: iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě (J. J. Škoda, Trans.). Vyšehrad.

Piff, P. K., Dietze, P., Feinberg, M., Stancato, D. M., & Keltner, D. (2015). Awe, the small self, and prosocial behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 108(6), 883–899. https://doi.org/10.1037/pspi0000018

Piotrowski, S. A., Binder, M. J., & Schwind, J. K. (2017). Primary teachers’ perceptions of mindfulness practices with young children. LEARNing Landscapes, 10(2), 225–240.

Platón. (1994). Symposion (F. Novotný, Trans.). OIKOYMENH.

Polemikou, A., & Da Silva, J. P. (2022). Readdressing spiritual growth: What can we learn from childhood education? Journal of Humanistic Psychology, 62(3), 334–351. https://doi.org/10.1177/0022167820938612

Potter, W. J. (2013). Review of literature on media literacy. Sociology Compass, 7(6), 417–435. https://doi.org/10.1111/soc4.12041

Preston, J. L., & Shin, F. (2017). Spiritual experiences evoke awe through the small self in both religious and non-religious individuals. Journal of Experimental Social Psychology, 70, 212–221. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2016.11.006

Říčan, P. (2007). Psychologie náboženství a spirituality. Portál.

Sango, P. N., & Forrester-Jones, R. (2019). Spiritual care for people with intellectual and developmental disability: An exploratory study. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 44(2), 150–160. https://doi.org/10.3109/13668250.2017.1350834

Sefton-Green, J., Nixon, H., & Erstad, O. (2009). Reviewing approaches and perspectives on “digital literacy”. Pedagogies, 4(2), 107–125. https://doi.org/10.1080/15544800902741556

Scheler, M. (1971). Řád lásky. Vyšehrad.

Schinkel, A. (2020). Education as mediation between child and world: The role of wonder. Studies in Philosophy and Education, 39(5), 479–492. https://doi.org/10.1007/s11217-019-09687-8

Smékal, V. (2005). O lidské povaze: krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti. Cesta.

Solomon, J. (2003). Spirituality in science education: Studying the environment. Interdisciplinary Science Reviews, 28(4), 251–258. https://doi.org/10.1179/030801803225008659

Spännäri, J., & Laceulle, H. (2021). Meaning making in a retirement migrant community: Religion, spirituality, and social practices of daily lives. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.707060

Štampach, I. O. (2010). Na nových stezkách ducha: přehled a analýza současné religiozity. Vyšehrad.

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.

Taggart, G. (2002). Spiritual literacy and tacit knowledge. Journal of Beliefs & Values: Studies in Religion & Education, 23(1), 7–17. https://doi.org/10.1080/13617670220125638

Veselský, P. (2011). Animační strategie v původní Buddhově nauce. Univerzita Palackého v Olomouci.

Vojtíšek, Z., Motl, J., & Dušek, P. (2012). Spiritualita v pomáhajících profesích. Portál.

Whitehead, M. (Ed.) (2010). Physical literacy: Throughout the lifecourse. Routledge.

Wixwat, M., & Saucier, G. (2021). Being spiritual but not religious. Current Opinion in Psychology, 40, 121–125. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.09.003

Wright, A. (2000). Spirituality and education. Routledge Falmer.

Wu, Z. (2021). China’s experiences in developing lifelong education, 1978–2017. ECNU Review of Education, 4. https://doi.org/10.1177/2096531120953959

Wuttke, E., Seifried, J., & Schumann, S. (2016). Economic competence and financial literacy of young adults: Status and challenges. Verlag Barbara Budrich.

Metriky

0

Crossref logo

0


173

Views

78

PDF views