Srovnávací výzkum v pedagogice: některé úvahy o metodologii problémového přístupu

Petr Vlček

Abstrakt

Studie se zaměřuje na vybrané problémy metodologie srovnávacího výzkumu v pedagogice s cílem přispět do debaty o metodologické kvalitě komparativního výzkumu. Snahou autora je pokusit se provést čtenáře procesem vědeckého srovnávání v pedagogice založeném na problémovém přístupu. Vedle stručných teoretických a historických východisek studie, které tvoří základnu pro autorovy další úvahy, jsou v textu uvedeny některé principy pedagogické komparatistiky. Ty autor opírá o současné pojetí srovnávací pedagogiky, její výzkumné pole a vybrané druhy komparativního výzkumu. Následně jsou stručně představeny jednotlivé kroky komparativní vědecké metody. Závěrečné odstavce jsou věnovány úvahám o roli deskriptivních a případově orientovaných studií v komparativním pedagogickém výzkumu, a to zejména z pohledu metodologie problémově orientovaného přístupu.

Bibliografická citace

Vlček, P. (2015). Srovnávací výzkum v pedagogice – některé úvahy o metodologii problémového přístupu. Pedagogická orientace, 25(3), 394–412.

Klíčová slova

srovnávací pedagogika; metodologie; problémový přístup

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bereday, G. Z. (1957). Some discussion of methods in comparative education. Comparative Education Review, 1(1), 13–15. https://doi.org/10.1086/444747

Bereday, G. Z. (1966). Comparative method in education. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Boehne, K., & Merkens, H. (1994). Methodologische Probleme des Ost-West-Vergleichs am Beispiel der Wertforschung zu Kollektivismus. Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 14(3), 212–226.

Brandl-Bredenbeck, H. P. (2005). Comparative physical education – Why, what and how? In U. Pühse & M. Gerber (Eds.), International comparation of physical education (s. 19–31). New York: Mayer & Mayer.

Bray, M. (1990). The economics in education – What key economics issues concern educational planners? In R. M. Thomas (Ed.), International comparative education: Practices, issues, and prospects (s. 253–277). Oxford: Pergamon Press.

Bray, M., & Thomas, M. (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. Harvard Educational Review, 65(3), 472–490. https://doi.org/10.17763/haer.65.3.g3228437224v4877

Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (2007). Comparative education research: Approaches and methods. Hong Kong: Comparative education research centre, The University of Hong Kong.

Collins, G. R. (2001). The biblical basis of Christian counseling for people helpers. Colorado Springs: NavPress.

Corbineau-Hoffmann, A. (2004). Einführung in die Komparatistik. Erich Schmidt: Berlin.

Cowen, R. (2009). On history and on the creation of comparative education. In R. Cowen & A. Kazamias (Eds.), International handbook of comparative education (s. 7–10). Dordrecht Springer.

Elley, W. B. (Ed.). (1994). The IEA study of reading literacy: Achievement and instruction in thirty-two school systems. Oxford: Pergamon Press.

Filip, J., Svatoň, J., & Zimek, J. (2004). Základy státovědy. Brno: Masarykova univerzita.

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Glaser, B. (2004). Remodeling grounded theory. Forum: Qualitative Social Research, 5(2).

Halls, W. D. (Ed.). (1990). Comparative education: Contemporary issues and trends. Paris: UNESCO.

Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod: zpracování dat. Praha: Portál.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Hilker, F. (1962). Vergleichende Pädagogik – Eine Einführung in ihre Geschichte / Theorie und Praxis. München: May Hueber Verlag.

Hofstede, G., & Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. London: McGraw-Hill.

Holmes, B. (1965). Problems in education. A comparative approach. London: Routledge and Kegan Paul.

Holmes, B. (1981). Comparative education: Some consideration of method. London: Unwin Hyman.

Holmes, B. (1984). Paradigm shifts in comparative education. Comparative Education Rewiew, 28(4), 584–604. https://doi.org/10.1086/446469

Hroch, M., Bajcurová, T., Bartoš, J., Čapek, V., Jindra, Z., Kašpar, J., … Petráňet, J. (1985). Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN.

Jellinek, G. (1882). Die Lehre von den Staatenverbindungen. Berlin: Haering.

Jireček, M. (2010). Vývoj výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. In T. Janík, P. Knecht, & P. Najvar (Eds.), Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula (s. 111–124). Brno: Paido.

Jůva, V. (1994). Historicko-srovnávací metoda. In J. Maňák (Ed.), Kapitoly z metodologie pedagogiky (s. 66–71). Brno: Masarykova univerzita.

Keeves, J., & Sellin, N. (1988). Multilevel analysis. In J. Keeves (Ed.), Educational research, methodology and measurement: An international handbook (s. 689–700). Oxford: Pergamon Press.

Knapp, K. (1991). Základy srovnávací právní vědy. Aleko: Praha.

Kuhn, T. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Lauterbach, U., & Mitter, W. (1998). Theory and methodology of international comparisons. In Vocational education and training the European research field background report 1998 II (s. 235–271). Thessaloniki: CEDEFOP.

Liu, B. (2008). Zeitgenössische deutsche und chinesische Sportpädagogik im Vergleich: Ausgewählte Beispiele Von der Deutschen Sporthochschule Köln zur Erlangung des akademischen Grades (Disertační práce). Köln: Institut für Pädagogik und Philosophie der Deutschen Sporthochschule. Dostupné z http://esport.dshs-koeln.de/75/1/Dissertation_Bo_Liu.pdf

Mahoney J., & Rueschemeyer, D. (2003). Comparative historical analysis in the social sciences. Cambridge: Cambridge university press.

Manzon, M. (2007). Comparing places. In M. Bray, B. Adamson, & M. Mason (Eds.), Comparative education research: Approaches and methods (s. 85–123). Hong Kong: Comparative education research centre, The University of Hong Kong.

Manzon, M. (2010). Shape-shifting of comparative education. In M. A. Larsen (Ed.), New thinking in comparative education: Honouring Rober Cowen (s. 83–101). Sense Publishers.

Manzon, M. (2011). Comparative education: The construction of a field. Hongkong: Springer.

Mareš, J., & Vlčková, K. (2013). K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, 23(4), 455–477.

Michael, W. M., Leung, K., Ames, D., & Lickel, B. (1999). Views from inside and outside: Integrating emic and etic insights about culture and justice judgment. The Academy of Management Review, 24(4), 781–796. https://doi.org/10.5465/amr.1999.2553253

Molnár, Z., Mildeová, S., Řezanková, H., Brixí, R., & Kalina, J. (2012). Pokročilé metody vědecké práce. Praha: Profess Consulting.

Noah, H., & Eckstein, M. (1969). Towards a science of comparative education. London: Macmillan.

Ochrana, F. (2009). Metodologie vědy (úvod do problému). Praha: Karolinum.

Papanastasiou, C., & Froese, V. (2002). Reading literacy in 14 countries. Lefkosia: University of Cyprus.

Píšová, M., Kostková, K., Janík, T., Doulík, P., Hajdušková, L., Knecht, P., … Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. Praha: VÚP.

Pokorný, P., Čapek, J., Dostálová, R., Karfíková, L., Kliková, A., Mathauser, Z., … Šmahelová, H. (2005). Hermeneutika jako teorie porozumění. Vyšehrad: Praha.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Průcha, J. (2006). Srovnávací pedagogika – Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Pühse, U., & Gerber, M. (Eds.). (2005). International comparation of physical education. New York: Mayer & Mayer.

Řehulková, H. (2010). K teoriím interpretace textu (Diplomová práce). Dostupné z http://is.muni.cz/th/179690/ff_m/

Richter, Ch. (2006). Konzepte für den Schulsport in Europa: Bewegung, Sport und Gesundheit. Aachen: Mayer & Mayer.

Říchová, B. (1997). Komparativní metoda v politologii. Politologická revue, 3(2), 3–34.

Seebauer, R. (2003). Základní úvahy o plánování, realizaci a vyhodnocování vědeckých výzkumů prováděných v rámci diplomových prací a disertací. Brno: Paido.

Skalková, J. (1979). Jednota teorie a empirie. Pedagogika, 29(5), 467–478.

Skalková, J. (1995). Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: SPN.

Štefanovič, M. (1996). Základy porovnávacej právovědy. Bratislava: Vydavatelské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Švaříček, R., Šeďová, K., Janík, T., Kaščák, O., Miková, M., Nedbálková, K. … Zounek, J. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Thomas, R. M. (Ed.). (1990). International comparative education: Practices, issues, and prospects. Oxford: Pergamon Press.

Váňová, M. (1998). Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Vlček, P., & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Brno: Paido.

Walterová, E. (2006). Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Univerzita Karlova v Praze: Pedagogická fakulta.

Walterová, E. (2014). Problémy srovnávací pedagogiky jako předmětu vysokoškolské výuky ve světě a v českém prostředí. Pedagogická orientace, 24(5), 663–698. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-5-663

Zerzová, J. (2012). Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka. Brno: Masarykova univerzita.

Zouhar, J. (2008). Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968. Brno: Academicus.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-394


Crossref Cited-by (9)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. PREPARATION TO OCCUPATION IN FRAMEWORK EDUCATIONAL PROGRAMS FOR PRE-SCHOOL EDUCATION AND IN THE EDUCATION OF CZECH KINDERGARTENS
Radmila BURKOVIČOVÁ
Journal of Technology and Information  ročník: 12,  číslo: 2,  první strana: 27,  rok: 2021  
https://doi.org/10.5507/jtie.2020.018

2. Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe
Klára Záleská
ISBN 978-80-210-9650-9  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9650-2020

3. Komparativní analýza standardů finanční gramotnosti v České republice a vybraných zahraničních státech
Karel Ševčík, Tomáš Janko
ORBIS SCHOLAE  ročník: 11,  číslo: 2,  první strana: 11,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.55

4. Integrating Physical Education and Geography - Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark
Petr Vlček, Tatjana Planinc, Hana Svobodová, Søren Witzel Clausen, Keld Conradsen, Irena Hergan, Eduard Hofmann, Mojca Ilc Klun, Michal Lupač, Vladislav Mužík, Matej Ogrin, Hana Šeráková, Vesna Štemberger, Marek Trávníček, Maja Umek, Esben Volshøj
ISBN 978-80-210-8519-0  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016

5. Komparácia slovenských a českých školských klubov (družín) s vybranými krajinami
Michaela Minárechová, Zuzana Bánovčanová
Pedagogická orientace  ročník: 26,  číslo: 2,  první strana: 228,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/PedOr2016-2-228

6. Obsahová analýza kurikulárních dokumentů tělesné výchovy v Nizozemsku z hlediska vybraných faktorů kvality projektovaného kurikula: komparace s RVP ZV
Michal Lupač
Studia sportiva  ročník: 10,  číslo: 1,  první strana: 15,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/StS2016-1-2

7. Srovnání obsahu vybraných kurikulárních dokumentů tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku, Nizozemsku a České republice
Martina Habrdlová, Michal Lupač, Petr Vlček
Pedagogická orientace  ročník: 27,  číslo: 3,  první strana: 449,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/PedOr2017-3-449

8. Analysis of the Swedish PE curricula: A comparison with the Czech curricula documents
Michal Lupač
Tělesná kultura  ročník: 41,  číslo: 1,  první strana: 25,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/tk.2018.003

9. Metodologické otázky srovnávací pedagogiky: podněty pro koncipování komparativních studií
Milada Rabušicová, Klára Záleská
Pedagogická orientace  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 346,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-346Copyright (c) 2015 Petr Vlček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.