Hudebně talentovaní dospívající a přijímací řízení

Roč.25,č.3(2015)

Abstrakt
Cílem přehledové studie je charakterizovat problémy, které souvisejí s vyhledáváním hudebních talentů a s talentovými zkouškami na vysoké školy s hudebním zaměřením. V první části tato studie přibližuje různá pojetí pojmů nadání a talent i jejich vzájemných vztahů. Ve druhé části definuje pojmy hudební nadání, hudební talent a hudební schopnosti. Třetí část studie analyzuje podobu talentových zkoušek na tři vysoké hudební školy v České republice (HAMU Praha, JAMU Brno a FU Ostrava). Studie diskutuje problémy spojené s komisionálním zkoušením uchazečů při přijímacím řízením a naznačuje možná řešení. Čtvrtá část se detailněji se zabývá výhodami a nevýhodami urychlování vývoje u hudebně talentovaných studentů, tj. případy, kdy jsou přijati bez maturity, a dokládá je reálnými daty. Závěr: má-li přijímací řízení dobře plnit svou predikční funkci při vybírání těch nejlepších studentů z celého souboru uchazečů, musí se opírat o mnohem širší spektrum validních informací než dosud.

Klíčová slova:
nadání, talent, hudební talent, přijímací řízení, vysoká umělecká škola, urychlování vývoje
Reference

Abbott, A., & Collins, D. (2004). Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification and development: Considering the role of psychology. Journal of Sports Sciences, 22(5), 395–408. https://doi.org/10.1080/02640410410001675324

Colangelo, N., & Assouline, S. G. (2009). Acceleration: Meeting the academic and social needs of students. In T. Balchin, B. Hymes, & D. Mathews (Eds.), The Routledge international companion to gifted education (s. 1085–1098). Abingdon: Routledge.

Comeau, G. (2009). Piano pedagogy: A research and information guide. New York: Routledge.

Dočkal, V. (2005). Zaměřeno na talenty aneb nadání má každý. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Dubal, D. (1985). The world of the concert pianist. Conversations with 35 internationally celebrated pianists. London: Victor Gollancz.

Dweck, C. S. (1999). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Philadelphia: Psychology Press.

Ďurič, L. (1999). Nadanie a talent. In L. Ďurič, M. Bratská, V. S. Hotár, & J. Pastier (Eds.), Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník (s. 193–194). Bratislava: SPN.

Franěk, M. (2007). Hudební psychologie. Praha: Karolinum.

Gagné, F. (2003). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. In N. Golangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (s. 60–74). Boston: Allyn and Bacon.

Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. High Ability Studies, 15(2), 119–147. https://doi.org/10.1080/1359813042000314682

Haroutounian, J. (1998). Drop the hurdles and open the doors: Fostering talent development through school and community collaboration. Arts Education Policy Review, 99 (6), 15–25. https://doi.org/10.1080/10632919809599482

Haroutounian, J. (2000a). Teaching talented teenagers at the Interlochen Arts Academy. Journal of Secondary Gifted Education, 12(1), 39–42. https://doi.org/10.4219/jsge-2000-642

Haroutounian, J. (2000b). Perspectives of musical talent: A study of identification criteria and procedures. High Ability Studies, 11(2), 137–159. https://doi.org/10.1080/13598130020001197

Hříbková, L. (2009). Nadání a nadaní: Pedagogicko–psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada.

Jaap, A., & Patrick, F. (2014). Teachers’ concepts of musical talent and nurturing musical ability: Music learning as exclusive or as opportunity for all? Music Education Research, 1–16.

Kao, Ch. Y. (2011). The dilemma of competition encountered by musically gifted Asian male students: An exploration from the perspective of gifted education. High Ability Studies, 22(1) 19–42.

Konečná, V. (2010). Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí. (Dizertační práce). Brno: Filozofická fakulta MU, Psychologický ústav.

Konečný, T., Basl, J., & Mysliveček, J. (2010). Přechod mezi střední a vysokou školou a role různých modelů přijímacích řízení. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46(1), 43–72.

Kuchař, P., Vojtěch, J., & Klehňa, D. (2014). Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. Praha: NUV.

Lancaster, H. (2003). Identifying the gifted in music. Bangkok: Conference of the Thai national center for the gifted and talented. Dostupné z http://www.helenlancaster.com/Documents/Identifying%20the%20gifted%20in%20music.pdf

Lehmann, A. C. (2014). Using admission assessments to predict final grades in a college music program. Journal of Research in Music Education, 62(3), 245–258. https://doi.org/10.1177/0022429414542654

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Macnamara, A., & Collins, D. (2009). More than the ’X’ factor! A longitudinal investigation of the psychological characteristics of developing excellence in musical development. Music Education Research, 11(3), 377–392. https://doi.org/10.1080/14613800903144270

Nijs, S., Gallardo-Gallardo, E., Dries, N., & Sels, L. (2014). A multidisciplinary review into the definition, operationalization, and measurement of talent. Journal of World Business, 49(2), 180–191. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.11.002

Papageorgi, I., Haddon, E., Creech, A., Morton, F., de Bezenac, C., Himonides, E., ... Welch, G. (2010a). Institutional culture and learning I: Perceptions of the learning environment and musicians ’ attitudes to learning. Music Education Research, 12(2), 151–178. https://doi.org/10.1080/14613801003746550

Papageorgi, I., Haddon, E., Creech, A., Morton, F., De Bezenac, C., Himonides, E., ... Welch, G. (2010b). Institutional culture and learning II: Inter-relationships between perceptions of the learning environment and undergraduate musicians’ attitudes to performance. Music Education Research, 12(4), 427–446. https://doi.org/10.1080/14613808.2010.520432

Persson, R. S. (2009). Elusive Muse: Understanding musical giftedness. In L. V. Shavinina (Ed.), International handbook on giftedness (s. 727–749). New York: Springer Science + Business Media.

Poledňák, I. (1984). Stručný slovník hudební psychologie. Praha: Editio Supraphon.

Pressey, S. L. (1949). Educational acceleration: Appraisals and basic problems. Columbus: Ohio State University Press.

Sedlák, F., & Váňová, H. (2013). Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum.

Subotnik, R. F., & Knotek, S. (2009). A positive psychology approach to developing talent and preventing talent loss in the arts and sciences. In R. Gilman, E. Scott Huebner, & M. J. Furlong (Eds.), Handbook of positive psychology in schools (s. 433–445). New York: Routledge.

Šimanová, Z. (2006). Vzdělávací systém ve Francii a v České republice (Diplomová práce). Dostupné z https://is.muni.cz/th/53863/pedf_m/

Winterson, J., & Russ, M. (2008). Understanding the transition from school to university in music and related subjects. Project Report. Huddersfield: University of Huddersfield. Dostupné z http://eprints.hud.ac.uk/3692/

Zákon č. 111/98 Sb., o vysokých školách. (1998). Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach-text-se-zapracovanymi

Zapletalová, J. (2006). Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Věstník MŠMT, 62(12), 11–14. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/8604_1_1/

Metriky

0

0


712

Views

657

PDF views