Co dělají absolventi pedagogických oborů? Profesní mobilita učitelů a dalších pedagogických pracovníků

Roč.33,č.1(2023)

Abstrakt

V článku se zaměřujeme na rozbor některých často uváděných důvodů nedostatku učitelů v českém školství. Zejména pak na otázky, do jaké míry absolventi učitelských a pedagogických oborů nastupují do povolání odpovídajícímu jejich vystudovanému oboru a do jaké míry zůstávají učitelé a pedagogičtí pracovníci pracovat v oboru také v průběhu své celé profesní kariéry. Pro analýzu této problematiky vy­užíváme údaje z různých mezinárodních (EU LFS, EU SILC, OECD TALIS) i národních databází (šetření učitelů 2009 a 2021, šetření studentů vysokých škol 2009 a 2022, Absolvent 2018 a VŠPS ČSÚ).

Výsledky našich analýz ukazují, že pouze čtvrtina z ekonomicky aktivních absolventů pedagogických oborů vysokých škol pracuje mimo svůj obor, což je nejen méně než v průměru absolventi ostatních oborů, ale také méně než jejich kolegové z většiny evropských zemí. Odchod mladých absolventů pedagogických oborů z odpovídajících povolání je u nás totiž ve větší míře způsoben odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou než odchodem do jiných povolání. Za hlavní důvody, proč se mladí nehrnou do povolání učitele, považují samotní učitelé možnost se lépe uplatnit v jiných povoláních a stále i nízké platové ohodnocení. Zato současní studenti učitelství je spatřují spíše ve vysoké náročnosti, stresu a v nízkém respektu povolání učitele. Dokládáme také, že ani z hlediska mobility během celého pracovního života neodcházejí vysokoškoláci s pedagogickým vzděláním pracovat mimo obor o nic častěji než jejich kolegové v zahraničí nebo absolventi jiných oborů.


Klíčová slova:
absolventi pedagogických oborů, učitelé, práce v oboru, mateřská a rodičovská dovolená, profesní mobilita, mezinárodní srovnání
Reference

EUROSTAT (nedatováno). Skills mismatch experimental indicators. Methodological note. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7894008/9596077/Methodological_note.pdf

Koucký, J. (2020). Důvody nedostatku učitelů. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. https://pages.pedf.cuni.cz/nedostatekucitelu/duvody-nedostatku-ucitelu/

Koucký, J. (2021). Platy učitelů zdolávají rekordy. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. https://pages.pedf.cuni.cz/nedostatekucitelu/platy-ucitelu-zdolavaji-rekordy/

Desjardins, R., & Rubenson, K. (2011). An analysis of skill mismatch using direct measures of skills. OECD Education Working Papers, 63. OECD Publishing.

Wolbers, M. H. (2003). Job mismatches and their labour‐market effects among school‐leavers in Europe. European sociological review, 19(3), 249–266.

Zelenka, M., Sedláček, J., Šmídová, M., Lounek, V., Ryška, R., & Koucký, J. (2019). Souhrnná zpráva o šetření Absolvent 2018. CSVŠ MŠMT. https://www.csvs.cz/wp-content/uploads/2019/11/Absolvent_2018_souhrnna_zprava_final_13.pdf

Zelenka, M. (2021a). Absolventi pedagogických studijních programů a oborů. Jaký podíl jich vykonává pedagogická povolání a co to ovlivňuje? In Zlatoš M., Kubíčková A., Rudorfer F. L., Kopalová P., Kuznetsova V., & Frombergerová A. (Eds.), Nouze ve vzdělávání: konferenční sborník příspěvků z multidisciplinární mezinárodní konference. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Zelenka, M. (2021b). Učí nebo neučí? Přechod absolventů pedagogických programů, oborů a fakult do pedagogických povolání. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. https://pages.pedf.cuni.cz/nedostatekucitelu/files/2021/06/Studie-Uci-nebo-neuci-2021.pdf

Metriky

0

Crossref logo

0


167

Views

80

PDF views