Tři výzvy vysokoškolské přípravě učitelů po roce 1989

Roč.33,č.1(2023)

Abstrakt

Studie se zabývá vývojem na pedagogických fakultách a na dalších fakultách připravujících učitele po roce 1989. S využitím různých databází (SIMS, MŠMT) analyzuje kvantitativní a strukturální vývoj jejich absolventů v souvislostech tří základních výzev, kterým musely čelit. První část se věnuje jevu regionalizace vysokého školství, která vedla k oslabení pozic regionálních pedagogických fakult v podobě odštěpování celých kateder a odlivu kvalitních odborníků, studentů, absolventů a s tím spoje­ných zdrojů. Druhá část mapuje dopady přechodu na strukturované studium podle tzv. Boloňské deklarace odehrávající se zároveň v době vrcholící masifikace českého vysokého školství. Tato masifikace měla za důsledek výrazný nárůst počtu absolventů pedagogických oborů, který však byl relativně mírnější v případě absolventů učitelských oborů a tím pádem došlo i jen k malému růstu počtu nově kvalifikovaných učitelů. Strukturace studia vedla ke vzniku skupiny absolventů, kteří svým bakalářským studiem aspirovali na získání učitelské kvalifikace, avšak potřebné učitelské navazující magisterské studium už nedokončili. Výrazné slábnutí populačních ročníků pak v posledních letech vedlo k poměrně výraznému poklesu lidí získávajících učitelskou kvalifikaci, a to nejen díky absolvování vysokoškolského studia, ale i díky absolvování DPS. Třetí část se zaměřuje na novelu zákona o pedagogických pracovnících z roku 2004, která ukládala nekvalifikovaným učitelům povinnost alespoň zahájit učitelské kvalifikační studium do deseti let. V důsledku toho došlo k výraznému zvýšení podílů ostatních forem studia v pedagogických oborech.


Klíčová slova:
absolventi pedagogických oborů, učitelé, regionalizace vysokého školství, strukturované studium, masifikace vysokého školství, zákon o pedagogických pracovnících
Reference

Bendl, S., Voňková, H., & Zvírotský, M. (2013). Impact of the Bologna process two-cycle implementation on teacher education in the Czech Republic. Pedagogická orientace, 23(6), 767–785.

Česko. (2004). Zákon č. 563 ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563

Koucký, J. (2020). Důvody nedostatku učitelů. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. https://pages.pedf.cuni.cz/nedostatekucitelu/duvody-nedostatku-ucitelu/

Mareš, J. (2007). Šedesátiletí pedagogických fakult: hledání svébytnosti. Pedagogika, 57(4), 312–325.

Mareš, J., & Beneš, J. (2013). Proměny studia učitelství na pedagogických fakultách v ČR v letech 2000–2012 dané Boloňským procesem. Pedagogika, 63(4), 427–450.

MŠMT, AK ČR, & RVŠ. (2004). Koncepce pregraduální přípravy učitelů základních a středních škol.

MŠMT. (2022a). Tab. F5.2: Vysoké školy – celoživotní vzdělávání – absolventi (úspěšně ukončená studia) – podle zřizovatele. Statistická ročenka školství. https://statis.msmt.cz/rocenka/rocenka.asp

MŠMT. (2022b) Data o účastnících a absolventech programů celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kursech. https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/sber-dat-o-ucastnicich-a-absolventech-programu-celozivotniho

Zelenka, M. (2021). Učí nebo neučí? Přechod absolventů pedagogických programů, oborů a fakult do pedagogických povolání. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. https://pages.pedf.cuni.cz/nedostatekucitelu/files/2021/06/Studie-Uci-nebo-neuci-2021.pdf

Metriky

0

Crossref logo

0


119

Views

42

PDF views