Meziválečná výuka cizích jazyků na příkladu baťovské cizojazyčné školy

Roč.32,č.2(2022)

Abstrakt

Příspěvek se soustředí na výuku cizích jazyků v prostředí baťovského Zlína ve třicátých letech minulého století na příkladu soukromé cizojazyčné školy. Cílem příspěvku je prozkoumat, popsat a vysvětlit vznik a další vývoj cizojazyčné školy a rozvíjení jazykových schopností žáků v jejích podmínkách v období meziválečném. Metodologicky vycházíme z tradičně používaných metod historického výzkumu (metoda přímá a nepřímá). Vzdělávací instituci zkoumáme jak ze širších celospolečenských souvislostí, tak zároveň sledujeme každodenní život školy pomocí historiografického přístupu mikrohistorie. Předložená studie je rozdělena na tři části. Nejprve vysvětlujeme metodologii výzkumu, poté se zaměřujeme na faktory ovlivňující vznik a organizaci zkoumané cizojazyčné školy, a nakonec se zabýváme rozvíjením jazykových schopností žáků. Výsledky výzkumu ukazují úzké propojení vedení koncernu Baťa a života zkoumané školy. Výběr a způsob zprostředkování učiva nebyl determinován pouze potřebami výrobního podniku, ale i meziválečným reformním hnutím a novými přístupy k výuce cizích jazyků.


Klíčová slova:
baťovské školství, Zlín, výuka cizích jazyků, reforma školy, meziválečné období
Reference

Anon. (1936a). Jinojazyčná měšťanská škola ve Zlíně 1935–1936. Vydalo ředitelství školy vlastním nákladem.

Anon. (1936b). Školní rok začíná. Zlín, 6(34), 3.

Berger A. A. (2018). Perspectives on everyday life: A cross disciplinary cultural analysis. Palgrave Pivot, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99795-7_5

Beringer, A., Folprecht, J., Havránek, M. & Prchlík, A. (1937). Školské a kulturní styky s cizinou. Státní nakladatelství.

Berlitz, M. D. (2016). Methode Berlitz für den Unterricht in den neueren Sprachen. Hansebooks.

Brewer, J. (2010). Microhistory and the histories of everyday life. Cultural and Social History, 7(1), 87–109. https://doi.org/10.2752/147800410X477359

Culík Končitíková, G. (2014). Baťovský Zlín: mladí muži. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Culík Končitíková, G. (2015). Podnikové vzdělávání Baťa. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Culík Končitíková, G., & Kašpárková, S. (2012). Baťovský Zlín – mladé ženy. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Doleshal, Z. A. (2012). Life and death in the kingdom of shoes: Zln, Baťa, and Czechoslovakia, 1923–1941 [Dizertační práce]. The University of Texas at Austin.

Doleshal, Z. A. (2014). Revolutionary transformation. 1894–1939: The Baťa Company’s beginnings and its golden era. Slovo, 15(1), 6–9.

Doleshal, Z. A. (2015). Only the clean are strong: The Baťa Company’s project to remake masculinity in the Dřevnice Valley. Sextures 4, 14–29.

Doleshal, Z. A. (2021). In the kingdom of shoes: Bata, Zlin, globalization, 1894–1945. University of Toronto Press.

Ďurišová, L. (2011). Odraz rozvoje firmy Baa ve struktue vzdlvacsoustavy ve zlnskm regionu v letech 1894–1948. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Ek. (1934). Cizojazyčná měšťanská škola ve Zlíně. Jediná škola toho druhu v republice. Zlín, 4(26), 2.

Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3), 345–371.

Hanke, B. (2011). Geschichte des Unterrichts der Modernen Fremdsprachen im 20. Jh. unter besonderer Berücksichtigung des Englischunterrichts. GRIN Verlag.

Harden, T. (2006). Angewandte Linguistik und Fremdsprachendidaktik. Narr Francke Attempo.

Hitchcock, T. (2004). A new history from below. History Workshop Journal, 57, 294–298.

Howatt, A. P. R., & Widdowson, H. G. (2004). A history of English language teaching. Oxford University Press.

Huneke, H. W., & Steinig, W. (2013). Deutsch als Fremdsprache: eine Einführung. Erich Schmidt.

Christ, H. & Meißner, F. J. (2020). Geschichte des Fremdsprachenunterrichts im deutschsprachigen Raum, von den Anfängen bis 1995, eine Einführung. Universitätsbibliothek.

Jemelka, M., & Ševeček, O. (2016). Tovární města Baťova koncernu: Evropská kapitola globální expanze. Academia.

Karkošková, A. (2002). Zahraniční učni Baťovy školy práce ve Zlíně. Historická fotografie: sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky, 2(1), 33–38.

Kasper, T. (2015). Výchova a vzdělávání v baťovském Zlíně v kontextu meziválečné české pedagogické teorie. In M. Pánková, D. Kasperová, & T. Kasper (Eds.), Meziválečná školská reforma v Československu (s. 41–61). Academia.

Kasper, T. (2019). Cesta k reformě školy: historicko-systematický pohled na příkladu meziválečné pedagogické diskuze. Pedagogika, 69(3), 379–389.

Kasper, T., & Kasperová, D. (2018). The Baťa Company in Zlín: A shoe company or a school company? History of Education. (3), 321–348.

Kasper, T., & Kasperová, D. (2020). „Nová škola“ v meziválečném Československu ve Zlíně: Ideje, aktéři, místa. Academia.

Kasper, T., Kasperová, D. & Pánková, M. (2014). Výchova průmyslového člověka a firma Baťa. In T. Kasper, D. Kasperová & M. Pánková (Eds.), Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy (s. 6–12). Technická univerzita v Liberci.

Kasperová, D. (2014). Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně. Technická univerzita v Liberci.

Kasperová, D. (2015). Škola činná a společenská – rekonstrukce vnitřního života pokusné měšťanské školy ve Zlíně. In M. Pánková, D. Kasperová, & T. Kasper (Eds.), Meziválečná školská reforma v Československu (s. 180–204). Academia.

Kasperová, D. & Batinic, Š. (2021). New school and education of new man in Zlín and Borovo. An example of a difficult pedagogical transfer. History of Education & Children’s Literature, 16(1), 87–108.

Kašpárková, S. (2010). Vliv sociálního programu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati na vzdělanost. Paido.

Kašpárková, S. & Kadlčková, L. (2010). Pokusnreformnměšťanskéškoly ve Zlnv obdoblet 1928–1939. Paido.

Kolumber, D. (2016). Spory o Baťův odkaz. Key Publishing.

Kolumber, T. (2020). Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy. Masarykova univerzita.

Kozlík, J. (1996). Aktulnhistorie: kapitoly o zkuenostech pokusnch kol ve Zlnz let 1929–1939. Muzeum Jana Amose Komenského.

Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching. Oxford University Press.

Levi, G. (2012). Microhistory and the recovery of complecity. In S. Fellman & M. Rahikainen (Eds.), Historical knowledge: In quest of theory, method and evidence (s. 121–132). Cambridge Scholars Publishing.

Lyons, M. (2010). A new history from below? The writing culture of ordinary people in Europe. History Australia, 7(3), 59.1-59.9. https://doi.org/10.2104/ha100059

(1937). Rozvoj zlínského školství. Zlín, 20(37), 3.

Magnússon, S. G., & Szijártó, I. M. (2013). What is microhistory: theory and practice. Routledge.

Mlč. (1938). Zlínské školství stále roste. Zlín, 8(38), 5.

Molsberger, T. (2011). Grammatik-Übersetzungsmethode im Fremdsprachenunterricht. Mit einem Beispiel aus einem Schulbuch für den Englishunterricht von 1914. GRIN Verlag.

Reportéři měšťanských škol (1934). Z jinojazyčné školy. Mladý Zlín, 4(4), 8–9.

Rogers. T. & Swan. M. (2001). Approaches and methods in language teaching. Oxford University Press.

Roche, J. (2020). Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik. Narr Francke Attempto.

O. (1936). Dopisování žáků jinojazyčné šk. měšťanské ve Zlíně. Mladý Zlín, 5(6), 6.

Segermann, K. (2003). Wortschatz und Grammatik im Dienste der Kommunikation – Methodische Alternativen zu tradierten Prinzipien des Fremdsprachenunterrichts. Praxis des neusprachlichen Unterrichts, 50(4), 340–350.

Schleich, M. (2015). Geschichte des internationalen Schlülerbriefwechsel. Entstehung und Entwicklung im historischen Kontext von den Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg. Waxmann Verlag.

Steinführer, A. (2002). Stadt und Utopie. Das Experiment Zlín 1920–1938, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 43(1), 33–73.

Steinführer, A. (2009). Uncharted Zlín: Zhe Forgotten Lifeworlds of the Baťa City. In K. Klingan, & K. Gust (Eds.), A utopia of modernity: Zlín: revisiting Bata’s functional city (s. 105–116). Jovis Verlag.

Szijártó, I. (2002). Four arguments for microhistory. Rethinking History, 2(6), 209–215.

Ševeček, O. (2009). Zrození Baťovy průmyslové metropole: továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900–1938. Veduta.

Šimáně, M. (2019). Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti. Studia paedagogica, 24(3), 47–76. https://doi.org/10.5817/SP2019-3-2

Tschirner, E. (2010). Direkte Methode. In H. Barkowski, & H.-J. Krumm, (Eds.), Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (s. 57). A. Franke.

Urbanovská, E. (1996). Česképokusnéškoly 30. let podle návrhu Václava Příhody. Pedagogickáorientace, 6(21), 18–24.

Urbanovská, E. (1997). Rozvoj pokusných škol ve Zlíně. Pedagogickorientace, 7(1), 69–74.

Urbanovská, E. (1998). Pedagogickýsbor na Masarykověpokusnéměšťanskéškole ve Zlíně(1929–1939). Pedagogickorientace, 8(1), 36–46.

(1939). Růst jinojazyčné školy měšťanské ve Zlíně. Zlín, 9(38), 1.

Va. (1934). Škola světových Čechoslováků Jinojazyčné měšťanské školy ve Zlíně. Zlín, 6(2), 3.

Vaňhara, J. (1934). Budova cizojazyčné měšťanské školy ve Zlíně otevřena. Zlín, 17(42), 3.

Vrána, S. (1936). Učebné metody. Ústřední spolek jihomoravských učitelů.

Vrána, S. (1942). Jazykové vyučování podle J. A. Komenského. Komenský: Časopis pro učitele základní školy, 69(6), 251–258.

Vrána, S. (1943). Základy methodiky německého jazyka. Komenský.

Vrána, S. (1946). Základy nové školy: Výsledky práce českých pokusných škol. Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví.

Wicherek, J. (2005). Školy a vzdělávacíčinnost na Zlínsku ve dvacátých a třicátých letech XX. století. Acta Musealia. Suplementa, 5(1), s. 1–70.

Zounek, J., & Šimáně, M. (2014). Úvod do studia djin pedagogiky a kolstv: Kapitoly z metodologie historicko-pedagogickho vzkumu. Masarykova univerzita.

Zounek, J., Knotová, D., & Šimáně, M. (2015). Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: K metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica, 20(3), 89–112. https:// doi.org/10.5817/SP2015-3-6

Metriky

0

Crossref logo

0


147

Views

89

PDF views