“You shouldn’t” Three observations on the necessity of moral education

Roč.24,č.6(2014)
ENGLISH ISSUE

Abstrakt

Cílem této studie je předložit tři fundamentální důvody objasňující důležitost a potřebu etického vychovatelství – nejen ve školách, ale v principu. Studijní otázka zní: Proč člověk potřebuje jakékoli etické vychovávání? Jednotlivé části této studie budou pojednávat jednotlivé odpovědi, resp. důvody k etické edukaci. Ty pokrývají následující tři oblasti: (1) povaha člověka jako morální bytosti, (2) povaha samotné morální reality, (3) specifická povaha doby, ve které potřebu morálního vychovatelství rozpoznáváme. Z analýzy zmíněných jevů vyplývá argument ve prospěch tradičního etického realizmu, který etickou výchovu nejen předpokládá, ale též umožňuje. Z uvedeného vyplývá závěr, že etické vychovatelství je nejen potřebné a nutné, ale též filosoficky legitimní.


Klíčová slova:
moralita; edukace; lidská povaha; modernita; postmodernita
Reference

Anznebacher, A. (1994). Úvod do etiky [Introduction to ethics]. Praha: Zvon.

Bacon, F. (1974). Nové organon [New organon]. Praha: Svoboda.

Bauman, Z. (2004). Individualizovaná společnost [Individualized society]. Praha: Mladá fronta.

Bělohradský, V. (2007). Společnost nevolnosti [Society of malaise]. Praha: Slon.

Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2006). What works in character education: A research-based guide for practitioners. Washington, DC: Character Education Partnership.

Chesterton, G. K. (1992). Ortodoxie [Orthodoxy]. Praha: Academia.

Comenius, J. A. (1992). Obecná porada o nápravě věcí lidských [General consultation on the reform of human affairs]. Vol. I, II, III. Praha: Svoboda.

Čapek, K. (1981). Boží muka [Calvary]. Praha: Československý spisovatel.

Čapek, R. (2008). Odměny a tresty ve školní praxi [Rewards and punishments in school practice]. Praha: Grada.

Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: W.W. Bortin.

Finkielkraut, A. (1993). Destrukce myšlení [The Destruction of thinking]. Brno: Atlantis.

Floss, P. (2005). Poselství J. A. Komenského současné Evropě. [J. A. Comenius’ legacy to contemporary Europe]. Brno: Soliton.

Foucault, M. (2000). Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení [To discipline and punish. A book about the birth of the prison]. Praha: Dauphin.

Fuchs, E. (2003). Co dělá naše jednání dobrým? [What makes our deeds good?]. Jihlava: Mlýn.

Glanzer, P. R. (2014). Educating for the good life. In M. Etherington (Ed.), Foundations of education, a Christian view (pp. 93–103). Eugene: Wipf & Stock.

Grenz, S. J. (1997). Úvod do postmodernismu [Introduction to postmodernism]. Praha: Návrat domů.

Guroian, V. (1998). Tending the heart of virtue. How classic stories awaken child’s moral imagination. Oxford: Oxford University Press.

Hábl, J. (2011a). Character formation: A forgotten theme of Comenius’s didactics. Journal of Education and Christian Belief, 15(2), 141–152. https://doi.org/10.1177/205699711101500205

Hábl, J. (2011b). Vzdělání mravné a nemravné: vztah poznání a ctnosti v Komenského pedagogice (Education – moral and immoral: the relationship between knowledge and virtue in Comenius’ Pedagogy). Pedagogika, 61(2), 117–127.

Hábl, J. (2011c). Ultimate human goals in Comenius and modern pedagogy. Hradec Králové: Gaudeamus.

Hoge, J. D. (2002). Character education, citizenship education, and the social studies. Social Studies, 93(3), 103–108. https://doi.org/10.1080/00377990209599891

Holmes, F. A. (1984). Ethics. Approaching moral decisions. Downes Grove: Inter-Varsity Press.

Johnson, K. T. (2005). Natural law ethics. Bonn: Culture and Science Publ.

Kohák, E. (1993). Člověk, dobro a zlo, O smyslu života v zrcadle dějin. Kapitoly z dějin morální filosofie. [Man, good and evil: The meaning of life in the mirror of history. Chapters from the history of moral philosophy]. Praha: Ježek.

Kreeft, P. (1990). Making choices. Ann Arbor: Servant Publications.

Lewis, C. S. (1993). K jádru křesťanství. [Mere christianity]. Praha: Návrat domů.

Lickona, T. (2003). Character matters. New York: Simon and Schuster.

Lipovetsky, G. (1999). Soumrak povinnosti. Bezbolestná etika nových demokratických časů. [The twilight of obligation. The painless ethics of the new democratic times]. Praha: Prostor.

Lorenzová, J. (2010). Otázky legitimity výchovy k hodnotám v postmoderní době. [Questioning the legitimacy of teaching values in postmodern times]. In J. Hábl & J. Doležalová (Eds.), Humanizace ve výchově a vzdělávání. Východiska, možnost a meze (pp. 142–146). Hradec Králové: Gaudeamus.

Menck, P. (2001). The formation of conscience: A lost topic of didaktik. Curriculum Studies, 33(3), 261–275. https://doi.org/10.1080/00220270010014560

Morris, T. V. (1992). Making sense of it all: Pascal and the meaning of life. Grand Rapids: Eerdmans.

Odehnal, I. (2001). Úvod do filosofie člověka. [Introduction to the philosophy of man]. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Olivar, R. R. (1992). Etická výchova [Ethics education]. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.

Palouš, R. (2008). Heretická škola: o filosofii výchovy ve světověku a Patočkově pedagogice čili filipika proti upadlé škole. [Heretical school: On philosophy of education in global times and Patočka’s pedagogy or criticism of declining school]. Praha: OIKOYMENH.

Pascal, B. (1995). Pensées. (Trans. A. J. Krailsheimer). New York: Penguin.

Perry, W. (1970). Forms of intellectual and ethical development in the college years: A scheme. New York: Holt, Rinehart, & Winston.

Rýdl, K. (2002). K pojetí kvality ve školství a jejímu hodnocení [On the notion of quality of education and its evaluation]. e-Pedagogium, 2(1), 104–123.

Schaps, E., Schaeffer, E. F., & McDonnell, S. N. (2001). What’s right and wrong in character education today. Education Week On The Web, 21(2), 40–44.

Sokol, J. (2002). Filosofická antropologie, člověk jako osoba. [Philosophical anthropology, man as an individual]. Praha: Portál.

Sokol, J., & Pinc, Z. (2003). Antropologie a etika. [Anthropology and ethics]. Praha: Triton.

Toulmin, S. (1990). Cosmopolis, the hidden agenda of modernity. Chicago: The University of Chicago Press.

Vacek, P. (2008). Rozvoj morálního vědomí žáků. [Pupils’ moral development]. Praha: Portál.

Wilson, D. (1991). Recovering the lost tools of learning. Wheaton: Crossway Books.

Wright, A. (2004). Religion, education and postmodernity. London: RoutledgeFalmer.

Metriky

0

Crossref logo

0


569

Views

409

PDF (English) views