Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research

Roč.24,č.6(2014)
ENGLISH ISSUE

Abstrakt

Cílem předkládané studie je podat přehled o českém výzkumu interakce ve výuce angličtiny. Interakci chápeme jako vzájemné ovlivňování mezi učitelem a žáky během výuky. Na interakci ve třídě nahlížíme pohledem dialogismu, který chápeme jako teoretický a epistemologický rámec předpokládající interakci jako jednotku analýzy. V přehledové studii analyzujeme 9 empirických studií uveřejněných v letech 2006–2014 jako články v časopise, knihy, kapitoly v knize nebo disertační práce. Tyto studie byly kriticky analyzovány z pohledu dialogismu. Významným zjištěním je například skutečnost, že řada studií se zabývala jazykem učitele (teacher talk), především otázkami učitele a používáním cílového a mateřského jazyka. Tyto a další oblasti výzkumu porovnáváme s odrazem zahraniční situace ve vybraných přehledech výzkumu a poukazujeme na mezery v tuzemském výzkumu. Co se týče metodologie výzkumu (a s ní souvisejících teoretických východisek), řada studií při analýze interakce ve třídě abstrahovala od kontextu. Činnost jednotlivců (učitele, žáků) tvořila v řadě studií analytickou jednotku spíše než samotná interakce. Tato zjištění naznačují, že v empirickém výzkumu nebyl dialogismus příliš uplatněn.


Klíčová slova:
interakce ve třídě; dialogismus; výuka anglického jazyka; přehledová studie
Reference

Bakhtin, M. M. (1986). Speech genres and other late essays. (V. W. McGee, Trans., C. Emerson & M. Holquist, Eds.). Austin: University of Texas Press.

*Betáková, L. (2010). Discourse and interaction in English language teaching. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Chaudron, C. (1988). Second language classrooms: Research on teaching and learning. Cambridge University Press.

Cook, V. (2010). Prolegomena to second language learning. In P. Seedhouse, S. Walsh, & C. Jenks (Eds.), Conceptualising ‘learning’ in applied linguistics (pp. 6–22). London: Palgrave Macmillan.

*Doskočilová, M. (2012). Genderové nerovnosti ve výuce angličtiny: kategoriální systémy a první kvantitativní sonda. In T. Janík & K. Pešková (Eds.), Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (pp. 217–229). Brno: Masarykova univerzita.

Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Firth, A., & Wagner, J. (2007). Second/foreign language learning as a social accomplishment: Elaborations on a reconceptualized SLA. The Modern Language Journal, 91, 800–819. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2007.00670.x">https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2007.00670.x

Hall, J. K., & Walsh, M. (2002). Teacher-student interaction and language learning. Annual Review of Applied Linguistics, 22, 186–203.

*Hanušová, S., Najvar, P., Adam, M., Najvarová, V., & Homolka, S. (2014). Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika, 64(2), 236–253.

Janíková, M. (2011). Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy. Brno: Paido.

Jansová, L., & Vavříková, L. (2011). Zpráva ze semináře Organizace sběru dat do RIV. Informace, 20(1-2). Retrieved from http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zprava-ze-seminareorganizace-sberu-dat-do-riv/

Jarkovská, L. (2009). Školní třída pod genderovou lupou. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 45(4), 727–752.

Knecht, P. (2014). Příležitosti k učení: odlišná/různá pojetí konceptu a jeho výzkumné využití. Pedagogická orientace, 24(2), 163–184.

Lantolf, J. P., & Thorne, S. L. (2006). Sociocultural theory and the genesis of second language development. Oxford: Oxford University Press.

Larsen-Freeman, D., & Freeman, D. (2008). Language moves: The place of ‘foreign’ languages in classroom teaching and learning. Review of Research in Education, 32(1), 147–186. https://doi.org/10.3102/0091732X07309426">https://doi.org/10.3102/0091732X07309426

Linell, P. (1998). Approaching dialogue. Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Linell, P. (2009). Rethinking language, mind and world dialogically. Interactional and contextual theories of human sense-making. Charlotte: Information Age Publishing.

Luckmann, T. (1990). Social communication, dialogue and conversation. In I. Marková & K. Foppa (Eds.), The dynamics of dialogue (pp. 45–61). New York: Harvester Wheatsheaf.

Mareš, J. (1990). Zamyšlení nad čs. výzkumy pedagogické interakce a komunikace. In Súčasný stav a perspektívy pedagogického výskumu (pp. 85–104). Bratislava: Ústav experimentálnej pedagogiky SAV.

Mareš, J. (2009). Posledních dvacet let výzkumu pedagogické interakce a komunikace v České republice (léta 1990–2009). In Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech. Sborník příspěvků z konference (pp. 9–29). Hradec Králové: Gaudeamus.

Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427">https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

Marková, I. (1982). Paradimgs, thought, and language. Chichester: John Wiley & Sons.

Marková, I. (2007). Dialogičnost a sociální reprezentace: Dynamika mysli. (H. Šolcová, Trans.). Praha: Academia.

Mehan, H. (1979). Learning lessons. Cambridge: Harvard University Press.

Mercer, N. (2010). The analysis of classroom talk: Methods and methodologies. British Journal of Educational Psychology, 80(1), 1–14. https://doi.org/10.1348/000709909X479853">https://doi.org/10.1348/000709909X479853

Mitchell, R. F. (2009). Current trends in classroom research. In M. H. Long & C. J. Doughty (Eds.), The handbook of language teaching (pp. 675–705). Chichester: Blackwell Publishing Ltd.

*Najvar, P., Janík, T., & Šebestová, S. (2013). The language of communication in English classrooms in the Czech Republic: Mixing languages. Pedagogická orientace, 23(6), 823–843. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-6-823">https://doi.org/10.5817/PedOr2013-6-823

*Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T., & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.

Nunan, D. (1991). Methods in second language classroom-oriented research. A critical review. Studies in Second Language Acquisition, 13(02), 249–274. https://doi.org/10.1017/S0272263100009967">https://doi.org/10.1017/S0272263100009967

Nunan, D. (2005). Classroom research. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning (pp. 225–240). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Nystrand, M. (2006). Research on the role of classroom discourse as it affects reading comprehension. Research in the Teaching of English, 40(4), 392–412.

O’Connell, D. C., & Kowal, S. (2003). Psycholinguistics: A half century of monologism. The American Journal of Psychology, 116(2), 191–212. https://doi.org/10.2307/1423577">https://doi.org/10.2307/1423577

Píšová, M., Janíková, V., & Hanušová, S. (2011). K metodologii výzkumu v didaktice cizích jazyků. In Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita.

Rampton, B., Roberts, C., Leung, C., & Harris, R. (2002). Methodology in the analysis of classroom discourse. Applied Linguistics, 23(3), 373–392. https://doi.org/10.1093/applin/23.3.373">https://doi.org/10.1093/applin/23.3.373

Rommetveit, R. (1988). On human beings, computers, and representational-computational versus hermeneutic-dialogical approaches to human cognition and communication. In H. Sinding-Larsen (Ed.), Artificial intelligence and language. Old questions in a new key (pp. 47–76). Oslo: Tano.

Schiffrin, D. (1994). Approaches to discourse. Malden: Blackwell Publishers.

*Šebestová, S. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Brno: Masarykova univerzita.

Seedhouse, P. (2004). The interactional architecture of the language classroom: A conversation analysis perspective. Malden: Blackwell Publishing.

Sinclair, J. M., & Coulthard, R. M. (1975). Towards an analysis of discourse. The English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press.

*Šipošová, M. (2011). Otázky učiteľa a reakcie žiakov vo vyučovaní anglického jazyka (Ph.D. dissertation). Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

Slavík, J. (1995). Pojem koncept v autonomním pojetí výchovy. Pedagogika, 45(4), 328–338.

Thoms, J. J. (2012). Classroom discourse in foreign language classrooms: A review of the literature. Foreign Language Annals, 45(s1), 8–27. https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2012.01177.x">https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2012.01177.x

Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: Přehledová studie (1990–2012). Pedagogika, 64(2), 175–197.

Tůma, F., & Píšová, M. (2013). Trends in foreign language didactics research: A thematic analysis of Ph.D. dissertations from the Czech Republic and abroad (2006–2012). The New Educational Review, 34(4), 125–138.

Vološinov, V. N. (1973). Marxism and the philosophy of language. (L. Matejka & I. R. Titunik,Trans.). New York: Seminar

Metriky

0


1226

Views

407

PDF (English) views