Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí.

Jan Slavík, Tomáš Janík, Jitka Jarníková, Jan Tupý

Abstrakt

Tato teoreticko-metodologická studie představuje specifický přístup k výzkumu kvality výuky v oborových didaktikách, jenž je založen na anotování – analyzování – alterování výukových situací (metodika 3A). Koncepce metodiky vychází z praktického obratu v sociohumanitních vědách, který je reprezentován dvěma tezemi: (1) Praxe je východiskem teorie. (2) Teorie má být prakticky založená a orientovaná. Text seznamuje s ideovým kontextem, hlavními myšlenkami a koncepčními zdroji metodiky 3A a vysvětluje pojetí výzkumu založeného na Peschlově cyklu sdílení znalostí. Je objasněna souvislost metodiky 3A s koncepcí reflektivní praxe v přípravě učitelů a je vysvětlen teoretický model pro posuzování kvality výuky prostřednictvím metodiky 3A. Tento model, nazvaný Model hloubkové struktury výuky, umožňuje vyhodnocovat integritu mezi obsahem výuky, jejími cíli a konkrétními činnostmi žáků při řešení učebních úloh. Na uvedeném teoretickém základě jsou představeny hlavní kategorie a postupy metodiky 3A a jsou diskutovány některé širší souvislosti jejího uplatnění při profesním rozvoji učitelů (a profesionalizaci učitelství).

Bibliografická citace

Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J., & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická Orientace, 24(5), 721-752. doi:http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-5-721

Klíčová slova

výuka; kvalita výuky; oborové didaktiky; sdílení znalostí; kazuistiky

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Amade-Escot, C. (2005). Using the Critical Didactic Incidents Method to analyze the content taught. Journal of Teaching in Physical Education, 24(2), 127–148. https://doi.org/10.1123/jtpe.24.2.127

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing of educational objectives. New York: Longman.

Argyris, C., & Schön, D. (1992). Theory in practice. Increasing professional effectiveness. San Francisco: JosseyBass.

Bell, P., Hoadley, C. M., & Linn, M. C. (2004). Design-based research in education. In M. C. Linn, E. A. Davis, & P. Bell (Eds.), Internet environment for science education (s. 73–85). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Byčkovský, P., & Kotásek, J. (2004). Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 54(3), 227–242.

Davidson, D. (2001). Subjective, intersubjective, objective. Oxford: Oxford University Press.

Doulík, P., & Škoda, J. (2008). Výzkum úrovně vybraných očekávaných výstupů žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím sebehodnocení. Pedagogická orientace, 18(2), 95–110.

Giddens, A. (1984). Action, subjectivity and the constitution of meaning. Social Research, 53(3), 529–545.

Gracová, B., & Labischová, D. (2012). Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách. Pedagogická orientace, 22(4), 516–543. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-516

Harbo, T. (1991). Humanizace vzdělávání a současné teorie kurikula. Pedagogika, 41(3), 247–255.

Hausenblas, O., Košťálová, H., Miková, Š., Palečková, J., Slejšková, L., Stang, J., … & Věříšová, I. (2008). Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.

Hučínová, L., Jeřábek, J., Krčková, S., Lisnerová, R., & Tupý, J. (2007). Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné (suvie de un exemple d’analyse de la transposition didactique). Paris: La Pensée Sauvage.

Janík, T. (2005). Zkoumání subjektivních teorií pomocí techniky strukturování konceptů (SLT). Pedagogická revue, 57(5), 477–496.

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T., Janíková, M., Janko, T., Knecht, P., Najvar, P., Najvarová, V., … & Vlčková, K. (2009). Kurikulum–výuka–školní klima–učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001–2008). Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T., & Slavík, J. (2009). Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. Pedagogika, 59(2), 116–135.

Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., … & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Výzkumná zpráva. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Jelemenská, P., Sander, E., & Kattmann, U. (2003). Model didaktickej rekonštrukcie: Impulz pre výzkum v odborových didaktikách. Pedagogika, 53(2), 190–201.

Klieme, E., Pauli, C., & Reusser, K. (2009). The Pythagoras study: Investigating effects of teaching and learning in Swiss and German mathematics classrooms. In T. Janík & T. Seidel (Eds.), The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom (s. 137–160). Münster: Waxmann.

Klíčové kompetence na gymnáziu (2008). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Klíčové kompetence v základním vzdělávání (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Komorek, M., & Kattmann, U. (2008). The model of educational reconstruction. In S. Mikelskis-Seifert, U. Ringelband, & M. Brückmann (Eds.), Four decades of research in science education – from curriculum development to quality improvement (s. 171–188). Münster: Waxmann.

Korcová, K. (2007). Učí učitelé konstruktivisticky? In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 15. konference ČAPV (s. 112–126). České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity.

Korthagen, F. A. J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Kulka, T. (1989). Art and science: An outline of a Popperian aesthetics. British Journal of Aesthetic, 29(3), 122–148. https://doi.org/10.1093/bjaesthetics/29.3.197

Leach, J., Ametller, J., & Scott, P. (2010). Establishing and communicating knowledge about teaching and learning scientific content: The role of design briefs. In K. Kortland & K. Klaassen (Eds.), Designing theory-based teachinglearning sequences for science education (s. 7–23). Utrecht: CD-Press.

Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-2-181

Pasch, M. (Ed.). (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.

Peschl, M. F. (2006). Modes of knowing and modes of coming to know. Knowledge creation and knowledge co-construction as socioepistemological engineering in educational processes. Constructivist Foundations, 1(3), 111–123.

Porter, A., & Smithson, J. (2001). Defining, developing, and using curriculum indicators. Research Report Series RR-048. Philadelphia: Consortium for Policy Research in Education, University of Pennsylvania.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Roth, K. J., Druker, S. L., Garnier, H. E., Lemmens, M., Chen, C., Kawanaka, T., … & Gallimore, R. (2006). Teaching science in five countries: Results from the TIMSS 1999 video study. Washington, DC: U. S. Government Printing Office.

Ruthven, K., Laborde, C., Leach, J., & Tiberghien, A. (2009). Design tools in didactical research: Instrumenting the epistemological and cognitive aspects of the design of teaching sequences. Educational Researcher, 38(5), 329–342. https://doi.org/10.3102/0013189X09338513

Searle, J. R. (2004). Mind. Oxford: Oxford University Press.

Slavík, J., & Janík, T. (2005). Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, 55(4), 336–353.

Slavík, J., & Janík, T. (2006). Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika, 56(2), 168–177.

Slavík, J., & Janík, T. (2007). Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 57(3), 263–274.

Slavík, J., & Janík, T. (2012). Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika, 62(3), 262–286.

Slavík, J., & Pekárková, Š. (2004). Analyse der Kommunikation im Kunstunterricht der ČR. In J. Kobler & O. Scholz (Eds.), Ästhetische Erziehung in der Tschechischen Republik (s. 111–120). Berlin: Universität der Künste Berlin.

Slavík, J., & Siňor, S. (1993). Kompetence učitele v reflektování výuky. Pedagogika, 42(2), 155–166.

Slavík, J., Dytrtová, K., & Fulková, M. (2010). Konceptová analýza tvořivých úloh jako nástroj učitelské reflexe. Pedagogika, 60(3/4), 223–241.

Slavík, J., Chrz, V., & Štech, S., et al. (2013). Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum.

Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno – Boskovice: Albert.

Šebestová, S., Najvar, P., & Janí k, T. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglické ho jazyka: samostatně anebo v integraci. Pedagogická orientace, 21(3), 322–357.

Šeďová, K. (2005). Podoby pedagogické komunikace v české škole: intencionální a iluzivní dialog. Pedagogika, 55(4), 368–381.

Trna, J. (2011). Konstrukční výzkum (design-based research) v přírodovědných didaktikách. Scientia in educatione, 2(1), 3–14.

Višňovský, E. (2004). Filozofia a sociálne myslenie. In V. Černík & J. Viceník (Eds.), Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied. (s. 91–139). Bratislava: IRIS.

Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. Educational Technology Research and Development, 53(4), 5–23. https://doi.org/10.1007/BF02504682

Višňovský, E. (2006). „Praktický obrat“ v sociohumanitných vedách. In V. Černík & E. Višňovský (Eds.), Vzťah teoretického a praktického v sociálných a humanitných vedách (s. 42–67). Bratislava: IRIS.

Wenger, E. (2004). Communities of practice: A brief introduction. Wenger-trayner.com [online]. Dostupné z http://wenger-trayner.com/theory

Žák, V. (2008). Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky. Pedagogika, 58(1), 61–72.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-5-721


Crossref Cited-by (13)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie
Martin Jáč, Jitka Kopecká, Monika Morris, Olga Vránová
ISBN 978-80-244-5695-9  rok: 2019  
https://doi.org/10.5507/pdf.19.24456331

2. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání
Jan Slavík, Klára Uličná, Jana Stará, Petr Najvar
ISBN 978-80-210-8768-2  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017

3. Illustrative Electrical Engineering in the Primary School Curriculum
Čestmír Serafín
ISBN 978-80-244-5494-8  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/pdf.18.24454566

4. Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy
Tereza Češková, Petr Knecht
ORBIS SCHOLAE  ročník: 2016,  číslo: 2,  první strana: 93,  rok: 2017  
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.4

5. Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie
Martin Rusek, Jan Slavík, Petr Najvar
ORBIS SCHOLAE  ročník: 2016,  číslo: 2,  první strana: 71,  rok: 2017  
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.3

6. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory
Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht
ISBN 978-80-210-8569-5  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

7. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
Petr Knecht
ISBN 978-80-210-7652-5  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7652-2014

8. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy
Iva Stuchlíková, Tomáš Janík, Zdeněk Beneš, Martin Bílek, Karla Brücknerová, Miroslava Černochová, Věra Čížková, Hana Čtrnáctová, Leoš Dvořák, Kateřina Dytrtová, Blažena Gracová, Ondřej Hník, Martina Kekule, Klára Kostková, Milan Kubiatko, Michal Nedělka, Jarmila Novotná, Miroslav Papáček, Jan Petr, Michaela Píšová, Dana Řezníčková, Jan Slavík, Antonín Staněk, Martina Šmejkalová, Marie Tichá, Josef Valenta, Jiří Vaníček, Naďa Vondrová, Radka Závodská, Vojtěch Žák
ISBN 978-80-210-7884-0  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015

9. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
Tomáš Janík, Eva Minaříková, Michaela Píšová, Klára Uličná, Miroslav Janík
ISBN 978-80-210-8305-9  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016

10. DIDACTIC TRANSFORMATION FOR TECHNICAL EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Jiří KROPÁČ, Jitka PLISCHKE, Štefan CHUDÝ, Jiří KROPÁČ
Journal of Technology and Information  ročník: 9,  číslo: 2,  první strana: 17,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5507/jtie.2017.009

11. Kvalita výuky fyziky – případy začínajících učitelů
Vojtěch Žák, Jana Martínková
ORBIS SCHOLAE  ročník: 11,  číslo: 2,  první strana: 73,  rok: 2018  
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.57

12. Systematický přehled smíšeného výzkumu publikovaného ve výzkumných studiích v časopise Pedagogická orientace v období 2006–2016
Ludvík Eger
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 1,  první strana: 135,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-135

13. THE CONTRIBUTION OF A GENERAL TECHNICAL SUBJECT TO THE ISSUE OF THE CAREER CHOICE OF THE BASIC SCHOOL PUPILS
Martin HAVELKA, Jiří KROPÁČ
Trends in Education  ročník: 8,  číslo: 1,  první strana: 113,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5507/tvv.2015.005Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.