Společenský diskurs o genderové rovnosti ve vzdělávání v polských školkách. Nástin problematiky

Roč.24,č.4(2014)

Reference

Andrukowicz, W. (2006). Szlachetny pożytek. O filozoficznej pedagogice Bronisława Trentowskiego. Szczecin: Naukowe USz.

Arcimowicz K. (2003). Obraz mężczyzny w polskich mediach: prawda, fałsz, stereotyp. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Arcimowicz, K., & Citko, K. (Eds.). (2009). Wizerunki mężczyzn i kobiet w najnowszym filmie europejskim. Białystok: Wyd. Trans Humana.

Bator, J. (1998). Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej. Warszawa: ISP.

Bator, J. (1999). Wizerunek kobiety w polskiej debacie politycznej: perspektywa frministyczna. Warszawa: ISP.

Bator, J. (2001). Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza: ϔilozoϔiczne dylematy feministek „drugiej fali”. Gdańsk: Słowo Obraz Terytoria.

Červinková, H. & Gołębniak, B. D. (Eds.). (2010). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Červinková, H. & Gołębniak, B. D. (Eds.). (2013). Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Scholar.

Chomczyńska-Rubacha, M. (Ed.). (2007). Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową.

Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Chomczyńska-Rubacha, M. (2011a). Płeć i szkoła: od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Chomczyńska-Rubacha, M. (2011b). Podręcznik jako przedmiot badań genderowych. InM. Chomczyńska-Rubacha (Ed.), Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy, Kraków: Oficyna Impuls.

Chomczyńska-Rubacha, M. (Ed). (2011c). Podręczniki i poradniki. Kraków: Oficyna Impuls.

Chomczyńska-Rubacha, M. (2014). Możliwa jest szkoła walcząca o równość (S Mariolou Chomczyńską-Rubachou hovoří Monika Szlosek). In Gender. Przewodnik krytyki politycznej.

Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Derrida, J. (2009). Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych. In L. Rasiński (Ed.), Język, dyskurs, społeczeństwo. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Desperak, I. (2013). Płeć zmiany: zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender. Łódź: UŁ.

van Dijk, T. A. (2006). Badania nad dyskursem. In A. Jasińska-Kania (Ed.), Współczesne teorie socjologiczne, t. II (s. 1020–1046). Warszawa: Wyd. Scholar.

Dobrołowicz, J. (2008). Przygotowanie do „bycia kobietą”. Strategie wybranych czasopism dla dziewcząt. Rekonesans. In D. Ruszkiewicz & S. Cudak (Eds.), Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym świecie (s. 145–153). Kielce: Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Dobrołowicz, J. (2010). Jaki jest chłopak? Dyskurs męskości w piśmie dla trzynastolatek. Kielce: Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Dobrołowicz, J. (2013). Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym. Kraków: Oficyna Impuls.

Domański, H. (1992). Zadowolony niewolnik?: studium o nierównościach między mężczyznami i kobietami w Polsce. Warszawa: IfiS PAN.

Domański, H. (1999). Zadowolony niewolnik idzie do pracy: postawy wobec aktywności zawodowejkobiet w 23 krajach. Warszawa: IfiS PAN.

Dudzikowa, M. (1998). Autorytet (nauczyciela) jako problem pedagogiczny z perspektywykońca wieku. In A. Siemak-Tylikowa (Ed.), Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Warszawa: Akademickie Żak.

Dyktatura Gender. (2014). Luty: Biały Kruk.

Dzierzgowska, A., Piotrowska, J., & Rutkowska, E. (2011). Równościowe Przedszkole. – Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć. Fundacja Edukacji Przedszkolnej.

Elias, N. (2003). Zaangażowanie i neutralność. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: Textual analysis for social research. London: Routledge.

Fairclough, N., & Duszak, A. (2008). Wstęp. Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych. In A. Duszak & N. Fairclough (Eds.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej (s. 7–29). Kraków: Universitas.

Fuszara, M. (2013). Kobiety, wybory, polityka. Warszawa: ISP.

Gnitecki, J. (1994). Zarys pedagogiki ogólnej. Poznań: Wyd. Nauk. PTP.

Górnikowska-Zwolak, E. (2009). Myśl feministyczna jako nurt rozważań w pedagogice społecznej.

Mysłowice: Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda.

Graff, A. (2001). Świat bez kobiet: płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa: W.A.B.

Graff, A. (2008). Rykoszetem: rzecz o płci, seksualności i narodzie. Warszawa: W.A.B.

Gromkowska-Melosik, A. (2010). Pedagogika rodzaju (gender). In B. Śliwerski (Ed.), Pedagogika: subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji (s. 199–207). Gdańsk: GWP Pedagogika.

Hołówko, T. (Ed.). (1982). Nikt nie rodzi się kobietą. Warszawa: Czytelnik.

Horwath, D. (2008). Dyskurs. Tłum. A. Gąsior-Niemiec. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Iwasiów, I. (2008). Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie. Warszawa: W.A.B.

Janion, M. (1996). Kobiety i duch inności. Warszawa: Sic!

Jaworska-Witkowska, M. (2009). Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków: Oficyna Impuls.

Jucewicz, A. (2009). Katolicka teologia ciała płciowego wobec idei „płci kulturowej. In A. Jucewicz & M. Machinek (Eds.), Idea gender jako wyzwanie dla teologii (s. 67–80). Olsztyn: Wydawnictwo Hosianum.

Jucewicz, A., & Machinek, M. (Eds.). (2009). Idea gender jako wyzwanie dla teologii. Olsztyn: Wydawnictwo Hosianum.

Kaliszewska, M. (2011). Funkcje eseju pedagogicznego w dydaktyce akademickiej na tle procesów inkluzji społecznej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Kamińska-Berezowska, S., & Klimczak-Ziółek, J. (2007). Teoria ugruntowana w badaniach społecznego świata zabaw i zabawek dzieci – procedury metodologiczne. In M. Chomczyńska-Rubacha (Ed.), Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową.Łódź: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Kawka, M. (2012). Sześć dyskursów o języku. Skopije: Menora.

Kochanowski, J. (2004). Fantazmat zróżnicowany: socjologiczne studium przemian tożsamości gejów. Kraków: Universitas.

Kochanowski, J. (2009). Spektakl i wiedza: perspektywa społecznej teorii queer. Łódź: Wschód-Zachód.

Kochanowski, J. (2013). Socjologia seksualności: marginesy. Warszawa: PWN.

Kopciewicz, L. (2007). Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu. Wrocław: DSWE.

Kopciewicz, L. (2011). Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt. Warszawa: Difin S.A.

Krasuska, K. (2014). Jaki gender jest, każdy widzi. In Gender. Przewodnik krytyki politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Kuby, G. (2013). Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności. Kraków: Homo Dei.

Kwak, A. (1994). Rodzina i jej przemiany. Warszawa: ISNS UW.

Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: GWP.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Leach, F. (2003). Practising gender analysis in education. Oxford: Oxfam GB.

Majka-Rostek, D. (2002). Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji: socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów polskich. Wrocław: UW.

Majka-Rostek, D. (2008). Związki homoseksualne: studium socjologiczne. Warszawa: Difin.

Marynowicz-Hetka, E. (2006). Pedagogika społeczna: Podręcznik akademicki. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Matland, R. E., Montgomery, K. A., & Siemieńska-Żochowska, R. (2003). Women’s acces to political power in post-communist Europe. Oxford: Oxford University Press.

Melosik, Z. (1994). Poststrukturalizm i społeczeństwo (re

Metriky

0

0


475

Views

514

PDF views