Jak se mateřských škol dotýkaly transformační a kurikulární změny?

Roč.24,č.4(2014)

Reference

Burkovičová, R. (2010). Učitelství pro mateřské školy. In V. Spilková & H. Hejlová (Eds.), Příprava
učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku (s. 231–246). Praha:
PedF UK v Praze.

Greger, D. (2011). Dvacet let českého školství optikou teorií změny vzdělávání v post
socialistických zemích. Orbis scholae, 5(1), 9–22. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.70

Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020 (2013). Praha: MŠMT. Dostupné z http://
www.vzdelavani2020.cz/clanek/12/aktualni-dokumenty.html

Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010). Proměny kurikula současné české školy: vize
a realita. Orbis scholae, 4(3), 9–36. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.109

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická
orientace, 23(5), 634–663. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Kotásek, J. (Ed.). (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Bílá kniha. Praha: ÚIV.

Kotásek, J. (2004). Budoucnost školy a vzdělávání. In E. Walterová, et al., Úloha školy v rozvoji
vzdělanosti (s. 442–492). Brno: Paido.

Kotásek, J. (2009). Bílá kniha po pěti letech. Učitelské listy (18.11.2009). Dostupné z http://
www.ucitelske-listy.cz/2009/11/jiri-kotasek-bila-kniha-po-peti-letech.html

Koťátková, S. (2006). Směr vývoje současné mateřské školy. Pedagogická orientace, 16(1), 57–71.

Koťátková, S. (2009). Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol. Studia
paedagogica, 14(2), 69–84.

Kratochvílová, J. (1989/1990). Stav předškolní výchovy v Čechách a na Moravě. Zpravodaj
mateřských škol, 6, 3–4.

Macháčková, I. (2007). Proměny předškolního vzdělávání a další vzdělávání učitelek mateřských
škol v 90. letech 20. stol. In J. Kohnová & I. Macháčková (Eds.), Další profesní vzdělávání
učitelů a jeho perspektivy (s. 103–112). Praha: PedF UK v Praze a Ústav profesního rozvoje
pracovníků ve školství.

Minaříková, M. (1989/90). Jak dále v Praze. Zpravodaj mateřských škol, 6, 1–2.

Opravilová, E., et al. (1993). Osobnostně orientovaný model předškolní výchovy. Závěrečná zpráva
grantového úkolu MŠMT ČR – interní materiál. Praha: PedF UK v Praze.

Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy (1984). Praha: SPN.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004). Praha: VÚP.

Rýdl, K. (2004). Inovační procesy ve škole. In E. Walterová, et al., Úloha školy v rozvoji vzdělanosti
(s. 304–315). Brno: Paido.

Spilková, V. (2012). Výzvy, které přináší osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání pro školu,
učitele a vzdělávací politiku. In H. Lukášová (Ed.), Proměny pojetí vzdělávání a školního
hodnocení. Filozofická východiska a pedagogické souvislosti (s. 41–70). Praha: Asociace
waldorfských škol ČR.

Straková, J. (2007). Kurikulární reforma z pohledu šetření Kalibro. Pedagogika, 57(1), 21–36.

Straková, J. (2013). Jak dál s kurikulární reformou. Pedagogická orientace, 23(5), 734–743. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-734

Metriky

0


687

Views

773

PDF views