Plný text sekce

Roč.24,č.3(2014)

Reference

Behúnová, V. (2001). Pedagogické myslenie a filozofia. In V. Dudinský (Ed.), Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti II (s. 62–68). Prešov: ManaCon.

Behúnová, V. (2010). Vzdelávanie a postmoderné vákuum. Prešov: Grafotlač.

Charvátová, K. (2009). Výchova ve vztahu ke kulturně historickému dědictví. In M. Gašparová & Š. Ligas (Eds.), Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii (s. 87–90). Banská Bystrica: PdF UMB.

Kasáčová, B., & Kosová, B. (2006). Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov: Rokus.

Klimeková, A. (2013). Socio – realita a profil učiteľa etickej výchovy vo svetle kurikulárnych zmien slovenského systému vzdelávania a výchovy v dobe po moderne. Sociálna a duchovná revue, 4(3).

Kyseľová, J. (2009). Duchovnosť, kríza spoločnosti a význam etickej výchovy v edukačnom procese. In Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí (s. 141–145). Banská Bystrica: PdF UMB.

Miczka, T. (2007). Medialna pluralizacja etycznych standardów wychowania. In J. Kaliský (Ed.), Etická výchova: Problémy teórie a praxe (s. 172–177). Banská Bystrica: UMB, 2007.

Špiner, D. (2004). Etický aspekt vo filozofie vo výchovný – vzdelávacom procese. In E. Andreánský. Filozofia a život – Život filozofie (s. 91–95). Bratislava: FÚ SAV, IRIS.

Zachariasz, A. L. (2001): Tolerancja a netolerancja, granice zasadnośzów i konsekwencje praktyczne. In A. L. Zachariasz, S. Symotiuk, & I. Różycka (Eds.), Europejskie modele tolarancji (s. 37–53). Rzzeszów: Wydawnictvo Universytetu Rzeszowskiego.

Metriky

260

Views

189

PDF views