Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky

Roč.24,č.3(2014)

Abstrakt
Předložená teoretická studie se zabývá konceptem moci ve školní třídě. Jejím cílem je analyzovat koncept moci prostřednictvím jeho ústředních vlastností, a hlouběji tak porozumět jeho definici. V návaznosti na to poukazujeme na intervenující faktory, jež se do podoby mocenského uspořádání ve třídě promítají a které mohou zastávat významnou roli v mocenském uspořádání ve třídách začínajících učitelů a potažmo také studentů učitelství. V první části příspěvku je moc definována skrze tři její hlavní charakteristiky: cirkularitu, situačnost a reciprocitu. Druhá část příspěvku je věnována hlavním faktorům, které se do mocenského uspořádání ve školní třídě promítají. Těmito faktory jsou míra shody zájmů mezi učiteli a žáky, podoba vzájemných vztahů a kontext, v němž k uspořádání mocenských vztahů dochází. Z příspěvku vyplývá, že fenomén moci hraje u začínajících učitelů významnou roli. Právě u nich je totiž funkční nastavení mocenských vztahů vnímáno jako jeden z klíčových problémů při vstupu do profese a stává se také stěžejním důvodem pro její opuštění.

Klíčová slova:
moc; konflikt; konsensus; kooperace; začínající učitelé; studenti učitelství; šok z reality
Reference

Alderman, G. L., & Green, S. K. (2011). Social powers and effective classroom management: Enhancing teacher-student relationships. Intervention in School and Clinic, 47(39), 40–44. https://doi.org/10.1177/1053451211406543">https://doi.org/10.1177/1053451211406543

Aultman, L. P., Williams-Johnson, M. R., & Schutz, P. A. (2009). Boundary dilemmas in teacher–student relationships: Struggling with “the line“. Teaching and Teacher Education, 25(5), 636–646. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.10.002">https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.10.002

Bendl, S. (2001). Školní kázeň: Metody a strategie. Praha: ISV.

Bendl, S. (2004). Jak předcházet nekázni, aneb kázeňské prostředky. Praha: ISV.

Bernshausen, D., & Cunningham, C. (2001). The role of resiliency in teacher preparation and retention. Příspěvek prezentovaný na konferenci American Association of Colleges for Teacher Education 53rd Annual Meeting, Dallas.

Bernstein, B. (1996). Pedagogy, symbolic control and identity. London: Taylor and Francis.

Bradová, J. (2013, září). Teacher movement trajectories as a predictor of classroom communication processes. Příspěvek prezentovaný na konferenci Conference Performativity, Materiality and Time, Kodaň.

Buzzelli, C., & Johnston, B. (2001). Authority, power, and morality in classroom discourse. Teaching and Teacher Education, 17(8), 873–884. https://doi.org/10.1016/S0742-051X%2801%2900037-3">https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00037-3

Cazden, C. B. (1988). Classroom discourse: The language of teaching and learning. Portsmouth: Heinemann Back.

Cothran, D. J., & Ennis C. D. (1997). Students’ and teachers’ perception of conflict and power. Teaching and Teacher Education, 13(5), 541–553. https://doi.org/10.1016/S0742-051X%2897%2985542-4">https://doi.org/10.1016/S0742-051X(97)85542-4

Crone, L. J., & Teddlie, C. (1995). Further examination of teacher behavior in differentially effective schools: Selection and socialization process. Journal of Classroom Instruction, 30(1), 1–9.

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Elias, S. (2007). Influence in the ivory tower: Examining the appropriate use of social power in the university classroom. Journal of Applied Social Psychology, 37(11), 2532–2548. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2007.00269.x">https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2007.00269.x

Elias, S. M., & Mace, B. L. (2005). Social power in the classroom: Student power in the classroom: Student attribution for compliance. Journal of Applied Social Psychology, 35(8), 1738–1754. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2005.tb02193.x">https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2005.tb02193.x

Ennis, C. D. (1995). Teachers’ responses to noncompliant students: The realities and consequences of a negotiated curriculum. Teaching and Teacher Education, 11(5), 445–460. https://doi.org/10.1016/0742-051X%2895%2900010-H">https://doi.org/10.1016/0742-051X(95)00010-H

Forman, E. A., McCormick D. E., & Donato, R. (1998). Learning what counts as a mathematical explanation. Linguistics and Education, 9(4), 313–339. https://doi.org/10.1016/S0898-5898%2897%2990004-8">https://doi.org/10.1016/S0898-5898(97)90004-8

Foucault, M. (1978). The will to knowledge: The history of sexuality. London: Penguin.

French, J. R. P., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright & A. Zander. Group dynamics (s. 259–269). New York: Harper & Row.

Goffman, E. (1999). Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon.

Hammersley, M., & Woods, P. (Eds). (1984). Life in school: Sociology of pupil culture. Milton Keynes: Open University Press.

Hargreaves, D. (1972). Interpersonal relations and education. Boston: Routledge and K. Paul.

Hawes Denos, C. (2003). Negotiating for positioning of power in a primary classroom. Language Arts, 80(6), 416–424.

Hilsdon, J. (1997). Nominalisation in the classroom: Issues of power and identity. International Journal of Educational Development, 17(4), 417–425. https://doi.org/10.1016/S0738-0593%2897%2900019-9">https://doi.org/10.1016/S0738-0593(97)00019-9

Ingersoll, R. M. (1996). Teachers’ decision-making power and school conflict. Sociology of
Education, 69(2), 159–176. https://doi.org/10.2307/2112804">https://doi.org/10.2307/2112804

Jacobs, G. E. (2012). Models of power and the deletion of participation in a classroom literacy event. Journal of Research in Reading, 35(4), 353–371. https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2010.01470.x">https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2010.01470.x

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita.

Jamieson, D. W., & Thomas, K. W. (1974). Power and conflict in the student-teacher relationship. Journal of Applied Behavioral Science, 10(3), 321–336. https://doi.org/10.1177/002188637401000304">https://doi.org/10.1177/002188637401000304

Kaščák, O. (2006). Moc školy: o formatívnej sile organizácie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Kaščák, O. (2008). O moci školy a bezmocnosti dětí. Studia paedagogica, 13(1), 127–140.

Kearney, P., Plax, T., Richmond, & V. P., McCroskey, J. C. (1984). Power in the classroom IV: Alternatives to discipline. In R. Bostrom (Ed.), Communication Yearbook 8 (s. 724–746), Beverly Hills: Sage.

Keller, J., & Tvrdý, L. (2008). Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: SLON.

Kenkmann, A. (2011). Power and authenticity: Moving from the classroom to the museum. Adult Education Quarterly: A Journal of Research and Theory, 61(3), 279–295. https://doi.org/10.1177/0741713610392766">https://doi.org/10.1177/0741713610392766

Kremer-Hayon, L., & Ben-Peretz, M. (1986). Becoming a teacher: The transition from teachers’ college to classroom life. International Review of Education, 32(4), 413–422. https://doi.org/10.1007/BF00597551">https://doi.org/10.1007/BF00597551

Kučera, M. (1995). Commitment a věčné rozpory učitelského povolání. In Stát se učitelem (s. 59–94). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Lortie, D. C. (1975). The schoolteacher. Sociological Study. Chicago: University of Chicago Press.

Lukas, J., & Švaříček, R. (2007). Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. Příspěvek prezentovaný na XV. konferenci České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice.

Lukas, J. (2007). Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika, 57(4), 46–60.

Malach, J. (2007). Teorie metodiky výchovy. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského.

Makovská, Z. (2011). Techniky změny chování a jejich využití ze strany žáků. Pedagogická orientace, 21(1), 85–103.

Makovská, Z. (2010). Pojetí moci v žákovských vyprávěních. Studia paedagogica, 15(2), 141–151.

Maňák, J. (2003). Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita. Marzano, R., Marzano, J. S., &

Pickering, D. (2003). Classroom management that works: Researchbased strategies for every teacher. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

McCroskey, J. C., Richmond, V. P., & McCroskey, L. L. (2006). An introduction to communication in the classroom: The role of communication in teaching and training. Boston: Allyn & Bacon.

Merrett, F., & Wheldall, K. (1993). How do teachers learn to manage classroom behaviour? A study of teachers’ opinions about their initial training with special reference to classroom behaviour management. Educational Studies, 19(1), 91–106. https://doi.org/10.1080/0305569930190106">https://doi.org/10.1080/0305569930190106

Moscovici, H. (2002) Dynamics of power in teaching college biology: Influence on students’ learning. In P. C. S. Taylor, P. J. Gilmer, & K. Tobin (Eds.), Transforming undergraduate science teaching: Social constructivist perspectives (s. 91–116). University of Pennsylvania: Lang Publishers

Moscovici, H. (2007). Mirror, mirrors on the wall, who is the most powerful of all? A self-study analysis of power relationships in science methods courses. Journal of Research in Science Teaching, 44(9), 1370–1388. https://doi.org/10.1002/tea.20204">https://doi.org/10.1002/tea.20204

Murray, C., & Pianta, R. (2007). The importance of teacher-student relationships for adolescents with high incidence disabilities. Theory Into Practice, 46(2) 105–112. https://doi.org/10.1080/00405840701232943">https://doi.org/10.1080/00405840701232943

Novotný, P. (1997). Autoritářství jako jedna z determinant výkonu učitelské profese. Pedagogika, 47(3), 247–258.

Oyler, C. (1996). Making room for students: Sharing teacher authority in room 104. New York: Teachers College Press.

Pařízek, V. (1988). Učitel a jeho povolání. Praha: SPN.

Pravdová, B. (2013). Já jako učitelka: profesní sebepojetí studentky učitelství v posledním ročníku pregraduální přípravy. Pedagogická orientace, 23(2), 174–194. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-2-174">https://doi.org/10.5817/PedOr2013-2-174

Rigel, M. (2012). Vývoj kázeňských postihů na školách v českých zemích aneb Vyhání metla děti z pekla? Komenský, 137(2), 12–16.

Richmond, V., & Roach, D. (1992). Power in the classroom: Seminal studies. In V. Richmond & J. McCroskey (Eds.), Power in the classroom: Communication, control and concern (s. 47–66). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Schrodt, P., Witt, P. L., & Turman, P. D. (2007). Reconsidering the measurement of teacher power use in the college classroom. Communication Education, 56(3), 308–332. https://doi.org/10.1080/03634520701256062">https://doi.org/10.1080/03634520701256062

Schultz, B. D., & Oyler, C. (2006). We make this road as we walk together: Sharing teacher authority in a social action curriculum project. Curiculum Inquiry, 36(4), 423–451. https://doi.org/10.1111/j.1467-873X.2006.00365.x">https://doi.org/10.1111/j.1467-873X.2006.00365.x

Stage, S. A., & Quiroz, D. R. (1997). A meta-analysis of interventions to decrease disruptive classroom behavior in public education settings. School Psychology Review, 26(3), 333–368.

Staton, A. Q. (1992). Teacher and student concern and classroom power and control. In V. Richmond & J. McCroskey (Eds.), Power in the classroom: Communication, control and concern (s. 159–176). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Šeďová, K. (2012). Vztahová rovina výukové komunikace: mocenské konstelace ve školní třidě. In K. Šeďová, R. Švaříček, & Z. Šalamounová, Komunikace ve školní třídě (s. 231–264). Praha: Portál.

Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 16(1), 89–118.

Švaříček, R. (2009). Narativní a sociální konstrukce profesní identity učitele experta (Disertační práce). Dostupné z https://is.muni.cz/auth/th/12302/ff_d/SVARICEK_Narativni_a_socialni_konstrukce_profesni.pdf

Vališová, A., & Kasíková, H. (2007). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.

Vališová, A. (1998). Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum.

Veenman, S. (1987). On becoming a teacher: An analysis of initial training. Příspěvek prezentovaný na konferenci Conference on Education of the World Rasque Congress, Bilbao.

Viktorová, I. (1995). Studenti pedagogické fakulty k profesi učitele. In Stát se učitelem (s. 95–117). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Vlčková, K., Bradová, J., & Šalamounová, Z. (2013, září). Perceived teachers’ power in the context of length of their practice. Příspěvek prezentovaný na konferenci ECER – European Conference on Educational Research, Istanbul.

Winograd, K. (2002). The negotiative dimension of teaching: Teachers sharing power with the less powerful. Teaching and Teacher Education, 18(3), 343–362. https://doi.org/10.1016/S0742-051X%2801%2900073-7">https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00073-7

Woods, P. (1983). Sociology and the school. An interactionist viewpoint. London: Routledge.

Wubbels, T., & Brekelmans, M. (2005). Two decades of research on teacher-student relationships in class. International Journal of Educational Research, 43(1–2), 6–24. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.03.003">https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.03.003

Wubbels, T., Creton, H. A., & Hooymayers, H. P. (1992). Review of research on teacher communication styles with use of the Leary model. Journal of Classroom Interaction, 27(1), 1–12.

Metriky

0


4127

Views

1495

PDF views