Distanční výuka při opatřeních spojených s koronavirovou pandemií – pohled očima učitelů, žáků a jejich rodičů

Roč.30,č.2(2020)

Abstrakt

Cílem prezentované studie bylo zjistit, jaké jsou pohledy aktérů vzdělávací­ho procesu na distanční výuku, která byla plošně zavedena ve spojitosti s epidemií ko­ronaviru. Za tímto účelem byl připraven vlastní dotazník, který byl následně distribu­ován učitelům, rodičům a žákům vybrané základní školy v Jihočeském kraji. Celkem bylo od všech skupin respondentů prostřednictvím Google Forms získáno 522 do­tazníků (29 od učitelů, 255 od rodičů a 238 od žáků). Bylo zjišťováno, jakým způso­bem je zajištěna komunikace mezi jednotlivými skupinami respondentů, kolik času jim zabere příprava, plnění a kontrola zadaných úkolů, které předměty vnímají žáci jako nejobtížnější, ale zjišťován byl i subjektivní pohled všech skupin respondentů na distanční výuku. Ukázalo se, že na sledované škole bylo díky technickému zajištění zapojení žáků kompletní. Problémem však byla míra jejich zapojení a celková aktivita v distanční výuce. Učitelé pro komunikaci se žáky i rodiči používali různé platfor­my a aplikace, což se pro dlouhodobější řešení distanční výuky jeví jako nevhodné. Jako další riziko pro úspěšnou realizaci distanční výuky se jednoznačně jeví absence metodické podpory pro rodiče žáků. Ačkoliv vzhledem k náhlosti situace spolupráce na dané škole probíhala téměř bez obtíží, realizovaná sonda odkrývá oblasti, na které by se mohl zaměřit další pedagogický výzkum.


Klíčová slova:
covid-19; distanční výuka; výuka doma
Reference

Bednaříková, I. (2013). Možnosti a limity e-learningu ve středoškolském vzdělávání. e-Pedagogium, 13(3), 119–128. Dostupné z https://doi.org/10.5507/epd.2013.036

Brom, C., Lukavský, J., Greger, D., Hannemann, T., Straková, J., & Švaříček, R. (2020, duben). Mandatory home education during the COVID-19 lockdown in the Czech Republic: A rapid survey of 1st – 9th graders‘ parents. Frontiers in Education, 5, 103. Dostupné z https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00103

Česká televize (2020). Česká televize spustí vyučování prostřednictvím obrazovky. Pořadem UčíTelka reaguje na zavření škol. Dostupné z https://ct24.ceskatelevize.cz/ domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje

ČŠI (2020). Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. Tematická zpráva. Praha: Česká školní inspekce. Dostupné z https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_ el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS-Tematicka-zprava.pdf

Eger, L. (2004). E-learning, evaluace e-learningu + případová studie z projektu Comenius. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Flick, U. (2006). An introduction to qualitative research. Thousand Oaks: Sage.

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Hale, T., Webster, S., Petherick, A., Phillips, T., & Kira, B. (2020). Data from: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government. Dostupné z https:// covidtracker.bsg.ox.ac.uk/

Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Hesson, M., & Shad, K. F. (2007). A student-centered learning model. American Journal of Applied Sciences, 4(9), 628–636. https://doi.org/10.3844/ajassp.2007.628.636

Cheng, X. (2020). Challenges of “School’s Out, But Class’s On” to school education. Science Insights Education Frontiers, 5(2), 501–516. https://doi.org/10.15354/sief.20.ar043

Chinazzi, M., Davis, J. T., Ajelli, M., Gioannini, C., Litvinova, M., Merler, S.,… Viboud, C. (2020). The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak. Science, 368(6489), 395–400. https://doi.org/10.1126/science.aba9757

Kalhous, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.

Kennedy, K., & Ferdig, R. E. (2018). Handbook of research of K12 online and blended learning. Pittsburgh: Carnegie Mellon University, ETC Press.

Kraemer, M. U., Yang, C. H., Gutierrez, B., Wu, C. H., Klein, B., Pigott, D. M.,… Brownstein, J. S. (2020). The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China. Science, 368(6490), 493–497. https://doi.org/10.1126/science.abb4218

Kwok, K. O., Li, K. K., Chan, H. H., Yi, Y. Y., Tang, A., Wei, W. I., Wong, Y. S. (2020). Community responses during early phase of COVID-19 epidemic, Hong Kong. Emerging Infectious Diseases, 26(7), 1575–1579. https://doi.org/10.3201/eid2607.200500

Maier, P., Barmett, L., Warren, A., & Brunner, D. (1998). Using technology in teaching and learning. London: Kogan Page.

Ministry of Education of the People’s Republic of China. (2020). Notice on „School’s Out, But Class’s On“ work arrangements during the postponed period. Dostupné z http://www.moe. gov.cn

MŠMT (2020a). Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku. Dostupné z https:// www.msmt.cz/doporucene-postupy-pro-skoly-v-obdobi-vzdelavani-na-dalku

MŠMT (2020b). Vzdělávání #NaDálku. Dostupné z https://nadalku.msmt.cz/cs

MZČR (2020a). Onemocnění aktuálně. COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR. Dostupné z https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

MZČR (2020b). Mimořádné opatření, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, 10. 3. 2020. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Oreopoulos, P. (2006). Estimating average and local average treatment effects of education when compulsory schooling laws really matter. American Economic Review, 96(1), 152–175. https://doi.org/10.1257/000282806776157641

Průcha, J., & Míka, J. (2000). Distanční studium v otázkách. Průvodce studujících a zájemců o studium. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání – Centrum pro studium vysokého školství.

Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S. (2019). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education. Charlotte: Information Age Publishing.

Sintema, E. J. (2020). Effect of COVID-19 on the performance of grade 12 students: Implications for STEM education. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7). https://doi.org/10.29333/ejmste/7893

Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

UNESCO (2020a). COVID-19 educational disruption and response. Paris: UNESCO. Dostupné z https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

UNESCO (2020b). Distance learning solutions. Dostupné z https://en.unesco.org/covid19/ educationresponse/solutions

Uscher-Pines, L., Schwartz, H. L., Ahmed, F., et al. (2018). School practices to promote social distancing in K-12 schools: Review of influenza pandemic policies and practices. BMC Public Health, 18(1), 406. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5302-3

Viner, R. M., Russell, S., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: A rapid narrative systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 397–404. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X

Vláda ČR (2020). Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020, č. 194. Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf

Všetulová, M., Nocar, D., Urbášková, L., & Dvořáková, M. (2007). Příručka pro tutora. Olomouc: Akademie distančního vzdělávání.

WHO (2020). Director-General‘s opening remarks at the Mission briefing on COVID-19 – 12 March 2020. Geneva: World Health Organisation (WHO). Dostupné z https://www.who.int/dg/ speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020

Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: Summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA, 323(13),1239–1242. https://doi.org/10.1001/jama.2020.2648

Xie, Z., & Yang, J. (2020). Autonomous learning of elementary students at home during the COVID-19 epidemic: A case study of the second elementary school in Daxie, Ningbo, Zhejiang Province, China. Best Evidence of Chinese Education, 4(2), 535–541. https://doi.org/10.15354/bece.20.rp009

Yen, M. Y., Chiu, A. W., & Schwartz, J., et al. (2014). From SARS in 2003 to H1N1 in 2009: Lessons learned from Taiwan in preparation for the next pandemic. Journal of Hospital Infection, 87(4), 185–193. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2014.05.005

Zhou, L. J., & Li, C. G. (2020) Can student self-directed learning improve their academic performance? Experimental evidence from the instruction of protocol-guided learning in China’s elementary and middle schools. Science Insights Education Frontiers, 5(1), 469–480. https://doi.org/10.15354/sief.20.ar016

Zlámalová, H. (2007). Distanční vzdělávání – včera, dnes a zítra. e-Pedagogium, 7(3), 29–44.

Zu, Z. Y., Jiang, M. D., Xu, P. P., Chen, W., Ni, Q. Q., Lu, G. M., & Zhang, L. J. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A perspective from China. Radiology (v tisku). https://doi.org/10.1148/radiol.2020200490

Metriky

0


5020

Views

5000

PDF views