Já jako učitelka: profesní sebepojetí studentky učitelství v posledním ročníku pregraduální přípravy

B. Pravdová

Abstrakt

Studie vymezuje profesní sebepojetí studentky učitelství v závěrečném ročníku pregraduální přípravy. V textu jsou uvedeny studie věnované problematice sebepojetí a profesního sebepojetí učitele, je doložen význam pozitivního profesního sebepojetí na počátku profesní dráhy a termíny jsou konceptualizovány pro potřebu kvalitativního výzkumu. Obsahová analýza volné výpovědi a hloubkového rozhovoru zaměřená na hledání dominantních aspektů sebepojetí, jeho popis ve vztahu k sebediskrepanční teorii a sledování úvah o možném vývoji profesního Já ukazuje, že nejvýraznějším znakem sebepojetí studentky učitelství jsou obavy pramenící z diskrepance mezi ideálním a skutečným Já, i mezi požadovaným a skutečným Já. Přestože studentka formuluje své učitelské sebepojetí, jeho základy staví na zkušenostech získaných téměř výhradně v roli studenta a žáka. V souvislosti s tímto zjištěním je diskutována otázka, jakým způsobem lze ovlivňovat utváření profesního sebepojetí v rámci pregraduální přípravy studentů učitelství.

 

Bibliografická citace

Pravdová, B. (2013). Já jako učitelka: profesní sebepojetí studentky učitelství v posledním ročníku pregraduální přípravy. Pedagogická orientace, 23(1), 174–194. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-2-174

Klíčová slova

sebepojetí; profesní sebepojetí; učitel; student učitelství; sebediskrepanční teorie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Allport, G. W. (1937). Personality: A psychological interpretation. New York: Holt.

Anzebacher, A. (1991). Úvod do filosofie. Praha: SPN.

Bačová, V. (2000). Súčasné smery v psychológii. Hĺadanie alternatív pozitivismu. Prešov: Prešovská univerzita.

Bachtin, M. M. (1963). Problemy poetiki Dostojevskogo. Moskva.

Bandura, A. (1999). Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2(1), 21–41. https://doi.org/10.1111/1467-839X.00024

Becker, H. S., Geer, B., Hughes, E. C., & Strauss, A. L. (1961). Boys in white: Student culture in medical school. Chicago: University of Chicago Press.

Blatný, M. (2010). Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie. In M. Blatný, et al., Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy (s. 105–136). Praha: Grada.

Bokorová, V. (1988). Význam ego-struktur v psychické a sociální regulaci. Československá psychologie, 32(2), s. 131–141.

Bullough, R. V. Jr. (1991). Exploring personal teaching metaphors in preservice teacher education.
Journal of Teacher Education, 42(1), 43–51. https://doi.org/10.1177/002248719104200107

Bullough, R. V., Knowles, J. G., & Crow, N. A. (1989). Teacher self-concept and student culture in the first year of teaching. Teachers College Record, 91(2), 209–233.

Burns, R. B. (1989). The self-concept in teacher education. South Pacific Journal of Teacher Education, 17(2), 27–36. https://doi.org/10.1080/0311213890170203

Carpenter, P. G., & Byde, P. (1994). The development of professional self-concept. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 22(2), 163–176. https://doi.org/10.1080/0311213940220206

Cooley, C. D. (1902). Human nature and the social order. New York: Scribner’s.

Crites, S. (1986). Storytime: Recollecting the past and projecting the future. In T. R. Sarbin (Ed.), Narrative psychology: The storied nature of human conduct (s. 152–173). New York: Praeger.

Florenskaya, T. A. (1989). Psychological problems of dialogue in light of the ideas of M. M. Bakhtin and A. A. Ukhtomskii. Soviet Psychology, 27(5), 29–40.

Higgins, E. T. (1987). Self-diskrepancy: A theory relating self and aff ect. Psychological Review,
94(3), 319–340. https://doi.org/10.1037/0033-295X.94.3.319

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.

Hermans, H. J., Kempen, H. J., Van, L., & Rens, J. (1992). The dialogical self: Beyond individualism and rationalism. American Psychologist, 47(1), 23–33. https://doi.org/10.1037/0003-066X.47.1.23

Heřmanová, V. (2004). Profesní sebepojetí učitelů. Ústí nad Labem: Acta Universitatis Purkynianae.

James, W. (1890). The principles of psychology 1–2. New York: Holt.

Kagan, D. M. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review of
Educational Research Summer, 6(2), 129–169. https://doi.org/10.3102/00346543062002129

Kenžina, Ű. A. (2006). Formirovanie pedagogičeskoj Â-koncepcii buduŝego učitelâ v obrazovatel´- nom processe VUZA (Disertační práce). Orenburg: Orenburgskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet.

Kelchtermans, G. (1993). Getting the story, understanding the lives: From career stories to
teachers‘ professional development. Teaching and Teacher Education, 9(5–6), 443–456. https://doi.org/10.1016/0742-051X(93)90029-G

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Krykorková, H., & Chvál, M. (2001). Rozvoj metakognice – cesta k hodnotnějšímu poznání. Pedagogika, 51(2), 185–196.

Lazarová, B., & Jůva, V. (2010). Učitelé a faktor času: o proměnách pracovního sebepojetí. Studia paedagogica, 15(2), 43–60.

Leary, M. R., & Tagney, J. P. (Eds.) (2003). Handbook of self identity. New York: Guilford Press.

Lukášová-Kantorková, H. (2003). Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická
příprava učitelů. Ostrava: PdF OU.

Macek, P. (2008). Sebesystém, vztah k vlastnímu Já. In J. Výrost & I. Slaměník (Eds.), Sociální
psychologie (s. 89–107). Praha: Grada.

Mandelman, S. D., Tan, M., Kornilov, S. A., Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2010). The
metacognitive component of academic self-concept: The development of a triarchic selfscale.
Journal of Cognitive Education and Psychology, 9(1), 73–86. https://doi.org/10.1891/1945-8959.9.1.73

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., & Švec, V. (1996). Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova
univerzita.

Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41(9), 954–969. https://doi.org/10.1037/0003-066X.41.9.954

Markus, H., & Wurf, E. (1987). The dynamic self-concept: Social psychological perspective.
Annual Review of Psychology, 38, 299–337. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.38.020187.001503

Mead, G. H. (1925). The genesis of the self and social control. International Journal of Ethics,
35(3), 251–273.

Merton, R. K., Reader, G. G., & Kendall, P. L. (Eds.). (1957). The Student-physician: Introductory
studies in the sociology and medical education. Cambridge: Harvard University Press.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

Ogilvie, D. M. (1987). The undesired self: A neglected variable in personality research. Journal of
Personality and Social Psychology, 52(2), 379–385. https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.2.379

Papica, J. (1985). Sebepojetí, jeho struktura a funkce. In J. Hudeček & J. Papica (Eds.), Autoregulační mechanismy osobnosti (s. 16–27). Brno: Oddělení psychologie ÚVSV ČSAV.

Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora.
Pardubice: Univerzita Pardubice.

Polkinghorne, D. E. (1992). Narrative and self-concept. Journal of Narrative and Life History,
1(2–3), 135–153.

Říčan, P. (1970). Pojmy já v psychologii osobnosti. Československá psychologie, 14(3), 209–229.

Sidorenko, V. S. (2000). Razvitie pozitivnoj Â-koncepcii buduŝego učitelâ v processe pedagogičeskoj podgotovki v vysšej škole (Disertační práce). Moskva: Institut teorii obrazovaniâ i pedagogiki.

Scheibe, K. E. (1986). Self-narrative and adventure. In T. R. Sarbin (Ed.), Narrative psychology:
The storied nature of human conduct (s. 129–151). New York: Praeger.

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Tesser, A., Felson, R., & Suls, J. (Eds.). (2000). Psychological perspectives on self and identity.
Washington, D. C.: American Psychological Association.

Vágnerová, M. (2010a). Já a jeho základní struktury a funkce. In M. Vágnerová (Ed.), Psychologie osobnosti (s. 298–346). Praha: Karolinum.

Vágnerová, M. (2010b). Metody diagnostiky sebepojetí. In M. Vágnerová (Ed.), Psychologie
osobnosti (s. 424–428). Praha: Karolinum.

Vasil‘eva, I. I. (1988). The importance of M. M. Bakhtin‘s idea of dialogue and dialogic relations
for the psychology of communication. Soviet Psychology, 26(3), 17–31.

Zhang, X. (2010). The study of university students’ self-concept. International Education Studies,
3(1), 83–86. https://doi.org/10.5539/ies.v3n1p83

Wylie, R. C. (1974; 1979). The self-concept (rev. ed.). Lincoln: University of Nebraska Press.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-2-174


Crossref Cited-by (7)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Autonomní a heteronomní hodnocení jako jedna z determinant účinnosti učitelských praxí
Jana Kratochvílová, Hana Horká
Pedagogická orientace  ročník: 26,  číslo: 2,  první strana: 272,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/PedOr2016-2-272

2. Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky
Zuzana Šalamounová, Jarmila Bradová, Kateřina Lojdová
Pedagogická orientace  ročník: 24,  číslo: 3,  první strana: 375,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/PedOr2014-3-375

3. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství
Blanka Pravdová
ISBN 978-80-210-8030-0  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8030-2015

4. Beliefs of Student of Teaching: A Case Study
Kateřina Kutálková
Procedia - Social and Behavioral Sciences  ročník: 237,  první strana: 1160,  rok: 2017  
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.172

5. Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby
Peter Gavora
Pedagogická orientace  ročník: 25,  číslo: 3,  první strana: 345,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-345

6. Učitel v teorii a praxi
Vlastimil Švec, Jarmila Bradová, Hana Horká, Jana Jašková, Petra Vystrčil Marková, Hana Medvedová, Eva Minaříková, Josef Moravec, Blanka Pravdová
ISBN 978-80-210-8087-4  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8087-2015

7. Mezi učitelstvím a youtuberstvím: profesní sebepojetí učitelů publikujících vzdělávací videa na YouTube
Klára Holíková
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 1,  první strana: 46,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-46Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.