Výchova k zdraviu ako súčasť výchovného komplexu v školách

Roč.18,č.3(2008)

Abstrakt

Príspevok prezentuje výchovu k zdraviu ako súčasť procesu štrukturovania profesijných kompetencií učiteľov. Predstavuje a vymedzuje potenciál výchovy k zdraviu ako efektívnej intervencie reflektujúcej potreby a požiadavky kreovania a stabilizácie zásad zdravého životného štýlu. Konkretizuje faktory limitujúce zdravotno preventívnu účinnosť školského kurikula. Uvádza východiská efektivizácie výchovy k zdraviu ako súčasti profesiogramu učiteľa.


Klíčová slova:
výchova k zdraviu; zdravie; kompetencie učiteľa
Metriky

784

Views

890

PDF views