Informální učení v kariéře žen

Roč.23,č.3(2013)

Abstrakt

Cílem příspěvku je popsat, jak informální učení ovlivňuje kariérový rozvoj žen. Odpovědi na uvedenou otázku vychází z kvalitativního šetření, které bylo součástí výzkumu podle zadání Centra Euroguidance ČR s názvem: Potřeby dospělých ve vztahu k řízení své kariéry a možnosti jejich uspokojování prostřednictvím služeb kariérového poradenství. Kvalitativní šetření bylo realizováno v duchu biografického výzkumu s využitím metody životního příběhu a pro účely tohoto příspěvku byl sestaven výzkumný vzorek sedmi žen různého věku, stejného stupně vzdělání, s minimálně jednoletou zkušeností v zaměstnání a s různými typy změn v kariéře. Z dat vyplývá, že se ženy učí buď v důsledku tlaku určité situace, nebo tzv. do zásoby. Pokud se ženy učí v důsledku tlaku konkrétní situace, informální učení představuje nástroj uspokojování různých potřeb vnímaných jako deficit. Ženy, které se učily výhradně v důsledku tlaku aktuálních situací, obvykle neplánovaly svůj kariérový rozvoj v dlouhodobé perspektivě a informální učení se z hlediska řízení kariérového rozvoje stává nástrojem změny aktuálního stavu. V případě, že se ženy učí tzv. do zásoby, snaží se uspokojit potřeby, které lze podle Maslowovy pyramidy potřeb zahrnout do tzv. seberealizačních potřeb. Tyto ženy plánovaly svůj kariérový rozvoj v dlouhodobém horizontu a informální učení lze v jejich případech považovat za přímý nástroj jejich kariérového rozvoje.


Klíčová slova:
informální učení; kariéra; kariérový rozvoj; životní příběh
Reference

Australian Blueprint for Career Development. Trial Version. (2006). Dostupné z http://www.dest.gov.au/NR/rdonlyres/B2B0AACE-D719-48AB-8A42-D78203FD4F0D/10560/BlueprintTrialVersion.pdf

Hartl, P., & Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.

Hager, P. (2001). Lifelong learning and the contribution of informal learning. In International
handbook of lifelong learning (s. 79–92). Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publisher.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Illeris, K. (Ed.). (2009). Contemporary theories of learning. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Jarvis, P. S. (2003). Career management paradigm shift: Prosperity for citizens, windfalls for
governments. Dostupné z http://www.choixdecarriere.com/pdf/6573/Jarvis%282003%29.pdf

Kirovová, I. (2007). Kariéra v souvislosti s přechodem k postindustrialismu. Ostrava: Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava. Klasifikace zaměstnání KZAM-R. (2010). Dostupné z
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/kzam_systematicka_cast

Kulič, V. (1992). Psychologie řízeného učení. Praha: Academia.

Marinková, H., & Stretti, M. (2009). Formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální učení. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 247–251). Praha: Portál.

Nehyba, J. (2012). Tři inspirace od Petera Jarvise. Studia paedagogica, 17(1), 37–58. https://doi.org/10.5817/SP2012-1-3">https://doi.org/10.5817/SP2012-1-3

Löwe, H. (1977). Úvod do psychologie učení dospělých. Praha: SNP.

Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia.

Palán, Z. (2002). Lidské zdroje: výkladový slovník. Praha: Academia.

Pätzold, H. (2011). Learning and teaching in adult education. Contemporary theories. Opladen:
Barbara Budrich Publishers & Farmington Hills, MI.

Průcha, J., & Veteška, J. (2012). Andragogický slovník. Praha: Grada.

Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2011). O mezigeneračním učení. Brno: MU.

Rabušicová, M., & Rabušic, L. (2008). Dospělí a informální učení. In M. Rabušicová & L. Rabušic (Eds.), Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (s. 77–95). Brno: Masarykova univerzita.

Švaříček, R. (2007). Biografický design. In R. Švaříček & K. Šeďová, et al., Kvalitativní výzkum
v pedagogických vědách (s. 126–141). Praha: Portál.

Toric, B. (2007). ´Boundaryless´career – Implications for individual and organisational learning.
München: GRIN Verlag.

Sultana, R. G. (2012). Learning career management skills in Europe: A critical review. Journal of
Education and Work, 25(2), 225–248. Dostupné z https://doi.org/10.1080/13639080.2010.547846. https://doi.org/10.1080/13639080.2010.547846">https://doi.org/10.1080/13639080.2010.547846

Van Dellen, T. (2012). Celoživotní učení a chuť se učit. Studia paedagogica, 17(1), 15–35.
Vzdělávání dospělých v číslech. (2012). Dostupné z http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/3313-12.

Metriky

0


1032

Views

558

PDF views