Kompetence k učení a možnosti jejího rozvíjení a hodnocení: vymezení pojmu a přehled současných přístupů

Roč.23,č.3(2013)

Abstrakt

Přehledová studie zpřístupňuje poznatky o kompetenci k učení a možnostech jejího rozvíjení ve výuce. Studie je rozvržena do dvou částí. První část se zabývá vymezením kompetence k učení v návaznosti na koncept (klíčových) kompetencí. S oporou o vybrané autory je kompetence k učení strukturována do dílčích dimenzí – (sub)dimenzí a je tak upozorněno na problém jejího pojetí jako multidimenzionálního konstruktu. Dále je poukázáno na zařazení jednotlivých dimenzí a (sub)dimenzí u vybraných autorů, což přináší další komplikace spojené s tímto konstruktem. U autorů jsou identifikovány tři přístupy k vymezení kompetence k učení prostřednictvím: (1) kvalit – charakteristik, (2) komponent – složek a (3) propojením kvalit a komponent (kombinovaný přístup). V druhé části studie jsou představeny čtyři domácí přístupy umožňující rozvíjet kompetenci k učení ve výuce. První dva představené přístupy (Výzkumného ústavu pedagogického) nahlíží na kompetenci k učení prostřednictvím „širší“ perspektivy (makroměřítko). Další dva přístupy (Chvála a Kasíkové a Institutu výzkumu školního vzdělávání) nahlíží na kompetenci k učení více zaostřeně (mikroměřítko) a umožňují i její hodnocení.


Klíčová slova:
kompetence k učení; učení se učit; kompetence; klíčové kompetence; rozvíjení kompetence; kvalita výuky; hodnocení
Reference

Belz, H., & Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: Východiska metody, cvičení a hry. Praha: Portál.

Black, P., McCormick, R., James, M., & Pedder, D. (2006). Learning how to learn and assessment for learnin: A theoretical inquiry. Research Papers in Education, 21(2), 119–132. https://doi.org/10.1080/02671520600615612

Bonnet, G., Svecnik, E., Hautamäki, J., Trosseille, B., Fischer, C., Meijer, J., Grønmo, L. S., Cercadillo, L., Wiren, E., Söderberg, S., James, M., Jakobsen, L. B., Fredriksson, U., & Hoskins, B. (2006). Final report of the Learning to Learn Expert Group to the European Commission, DG EAC A6. Paris/Brussels/Ispra: Joint Research Centre, European Commission.

Crick, R. D. (2007). Learning how to learn: The dynamic assessment of learning power. The
Curriculum Journal, 18(2), 127–134.

Education Council (2006). Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Brussels: Official Journal of the European Union.

Fredriksson, U., & Hoskins, B. (2007). The development of learning to learn in a European context. The Curriculum Journal, 18(2), 135–153. https://doi.org/10.1080/09585170701445921

Hautamäki, J., Arinen, P., Eronen,S., Hautamäki, A., Kupiainen, S., Lindblom, B., Niemivirta, M., Pakaslahti, L., Rantanen, P., & Scheinin, P. (2002). Assessing learning-to-learn: A framework. Helsinki: Centre for Educational Assessment, Helsinki University.

Hoskins, B., & Crick, R. D. (2008). Lerning to learn and civic competences: Different currencies or two sides of the same coin? Luxemburg: European Commission.

Hoskins, B., & Fredriksson, U. (2008). Lerning to learn: What is it and can it be measured? Ispra:
European Commission.

Hrabal, V., & Hrabal, V. (2002). Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do
diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum.

Hrbáčková, K. & kol. (2010). Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení
studentů. Brno: Paido.

Chvál, M., Kasíková, H., & Valenta, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce.
Praha: Karolinum.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský, J., ... Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Munipress (v tisku).

Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlčková, K. (2010a). Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: VÚP.

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., & Solnička, D. (2010b). Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Praha: VÚP.

Janík, T., Lokajíčková V., & Janko, T. (2012). Komponenty a charakteristiky zakládající kvalitu
výuky: přehled výzkumných zjištění. Orbis Scholae, 6(1), 27–55. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.31

Janík, T., Slavík, J., Najvar, P., Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: VÚP.

Kasíková, H., & Žák, V. (2011). Učíme děti učit se. Hospitační arch. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání.

Kaščák, O., & Pupala, B. (2009). Výchova a vzdělavanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus.

Klieme, E., Maag-Merki, K., & Hartig, J. (2010). Kompetence a jejich význam ve vzdělávání. Pedagogická orientace, 20(1), 104–119.

Klíčové kompetence v základním vzdělávání (2007). Praha: VÚP.

Klíčové kompetence na gymnáziu (2008). Praha: VÚP.

Knecht, P., Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., & Vlčková, K. (2010). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na základních školách. Orbis Scholae, 4(3), 37–62. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.110

Kocourková, Š., & Pastorová, M. (2011). Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí. Praha: VÚP.

Korthagen, F. A. J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Krámský, D. (2006). Otázka interdisciplinarity a kompetencí ve vzdělávání. Pedagogika, 56(2),
112–118.

Krykorková, H. (2008). Kognitivní svébytnost, teoretická východiska a okolnosti jejího rozvíjení.
Pedagogika, 58(2), 140–155.

Krykorková, H., & Chvál, M. (2001). Motivační předpoklady rozvoje metakognitivních dispozic.
Pedagogika, 51(2), 185–196.

Krykorková, H., & Volf, P. (2010). Psychologie školního učení a připravenost učitele na rozvoj učebních kompetencí. In H. Krykorková & R. Váňová (Eds.), Učitel v současné škole (s. 155–167). Praha: Nakladatelství Karolinum.

Kupiainen, S., Hautamäki, J., & Rantanen, P. (2008). EU PRE-PILOT on learning to learn. Executive summary. Helsinki: University of Helsinki.

Leach, J., Ametller, J., & Scott, P. (2010). Establishing and communicating knowledge about
teaching and learning scientific content: The role of design briefs. In K. Kortland & K. Klaassen (Eds.), Designing theory-based teaching-learning sequences for science education (s. 7–23). Utrecht: CDBeta Press.

Lipowsky, F., Rakoczy, K., Drollinger-Vetter, B., Klieme, E., Reusser, K., & Pauli, C. (2009). Quality of geometry instruction and its short-term impact on students? Understanding of Pythagorean Theorem. Learning and Instruction, 19(6), 527–537. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2008.11.001

Lokajíčková, V. (2013). Výuková situace: Teplá a studentá fronta aneb jak rozvíjet kompetenci k učení v zeměpise. In T. Janík, et al., Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (v tisku). Brno: Munipress.

Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

Mareš, J., & Ouhrabka, M. (2007). Dětské interpretace světa a žákovo pojetí učiva. In J. Čáp & J. Mareš (Eds.), Psychologie pro učitele (s. 411–440). Praha: Portál.

Mesárošová, M., Mesároš, F., & Mesároš, P. (2012). Kľúčové kompetencie vysokoškolských študentov: Učebná kompetencia a jej vztah k verbálnej a matematickej kompetencii. Československá psychologie, 56(2), 106–118.

Monitoring implementace kurikulární reformy (MIKR) 2008 – souhrnná zpráva. (2009). Praha:
ÚIV.

Moreno, A., & Martín, E. (2007). The development of learning to learn in Spain. The Curriculum
Journal, 18(2), 175–193. https://doi.org/10.1080/09585170701446028

Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T., & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.

Perrenoud, P. (1997). Construire des compétenced dés ľécole. Pratiques et enjeux pédagogiques. Paris: ESF édituer.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2007). Praha: VÚP.

Řezníčková, D. (2006). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia z pohledu geografie (1. díl).
Geografické rozhledy, 16(2), 19–20.

Seidel, T., & Prenzel, M. (2006). Stability of teaching patterns in physics instruction: Findings
from a video study. Learning and Instruction, 16(3), 228–240. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2006.03.002

Skalková, J. (2007). Kategorie cíle, kompetence, jejich vzájemný vztah a význam pro obsah vzdělávání v kontextu současnosti. Orbis Scholae, 1(1), 7–20. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.146

Slavík, J., Dytrtová, K., & Fulková, M. (2010). Konceptová analýza tvořivých úloh jako nástroj
učitelské reflexe. Pedagogika, 60(3–4), 223–241.

Slavík J., & Lukavský, J. (2012). Hodnocení kvality expresivních tvořivých úloh ve výuce (na
příkladu výtvarné výchovy). Orbis Scholae, 6(3), 77–97. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.33

Stringher, C. (2006). Learning competence: An Italian exploratory research in elementary schools in Learning to learn network meeting report from the second meeting of the network. Ispra: CRELL/JRC.

Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59(2), 105–115.

Trier, P. (2001). 12 Countries contributing to DeSeCo – A summary report [online]. Dostupné z http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/05.parsys.1992.downloadList.41429. DownloadFile.tmp/sfsodesecoccpsummaryreport.pdf

Veteška, J., & Tureckiová, M. (2008). Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada.

Weinert, F. E. (1997). Lernkultur im Wandel. In E. Beck, T. Guldimann, & M. Zutavern (Hrsg.),
Lernkultur im Wandel. Tagungsband der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinen- und Lehrerbildung und der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (s. 11–29). St. Gallen: UVK.

Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: A conceptual clarification. In S. D. Rychen & H. Salganik (Eds.), Defining and selecting key competencies (s. 45–64). Seattle: Hogrefe Huber.

Westera, W. (2001). Competences in education: A confusion of tongues. Journal of Curriculum studies, 33(1), 75–88. https://doi.org/10.1080/00220270120625

Waeytens, K., Lens, W., & Vandenberghe, R. (2002). Learning to learn: Teachers’ conceptions of their supporting role. Learning and Instruction, 12(3), 305–322. https://doi.org/10.1016/S0959-4752(01)00024-X

Metriky

0


2083

Views

990

PDF views