Vzdělávací politika: rozdílná vymezení, předpoklady a implikace

Roč.23,č.3(2013)

Abstrakt

Cílem této teoretické studie je vymezit různé přístupy k vymezení vzdělávací politiky, rozebrat předpoklady, na kterých jsou postaveny, a ukázat implikace těchto přístupů. V první části studie je ukázána trojdimenzionálnost pojmu politika. Ve druhé části jsou diskutovány různé definice vzdělávací politiky. Ve třetí části, která je strukturována do pěti samostatných kapitol, jsou postupně rozebrány klíčové dimenze různých přístupů ke vzdělávací politice. Studie je zakončena implikacemi pro výzkum i praxi. Podle autora je vhodné odlišit pět aspektů, ve kterých se definice vzdělávací politiky nejvíce rozcházejí. Za prvé, má-li se vzdělávací politika chápat spíše jako sada konkrétních událostí, nebo jako proces. Za druhé, nakolik je politika explicitně vyjádřená v dokumentech versus nakolik je třeba ji odkrývat na základě analýzy jednání aktérů. Za třetí, kdo politiku tvoří. Za čtvrté, zdali je politika spojena s nějakým záměrem, nebo jde o jakékoli, i nezáměrné, jednání. Za páté, zdali mají přednost struktury, které politika vytváří, nebo aktéři, kteří v rámci těchto struktur jednají. Studie dochází k závěru, že vymezení vzdělávací politiky jako oblasti studia je třeba podstatně rozšířit a překonat některé nerealistické předpoklady i umělé hranice, v rámci kterých se vzdělávací politika analyzuje. V rámci jednotlivých výzkumů je ovšem třeba vždy pečlivě vymezit a zpřesnit, jaký aspekt vzdělávací politiky máme na mysli.


Klíčová slova:
vzdělávací politika; politika; aktéři vzdělávací politiky
Reference

Ball, S. J. (1993). What is policy? Texts, trajectories and toolboxes. The Australian Journal of Education Studies, 13(2), 10–17.

Ball, S. J. (1994). Education reform: A critical and post-structural approach. Buckingham: Open University Press.

Ball, S. J. (2006). Education policy and social class: The selected works of Stephen Ball. New York: Routledge.

Ball, S. J. (2008). The education debate: Policy and politics in the twenty-first century. Bristol: Policy Press.

Bell, L., & Stevenson, H. (2006). Education policy: Process, themes and impact. New York:
Routledge.

Cibulka, J. G. (1994). Policy analysis and the study of the politics of education. Journal of Education Policy, 9(5), 105–125. https://doi.org/10.1080/0268093940090511">https://doi.org/10.1080/0268093940090511

Cohen, D. K., & Moffitt, S. L. (2011). The influence of practice on policy. In D. E. Mitchell, R. L. Crowson, & D. Shipps (Eds.), Shaping education policy. Power and process (s. 63–80). New York: Taylor & Francis.

Dale, R. (1989). The state and education policy. Milton Keynes: Open University Press.

Dunleavy, P., & O‘Leary, B. (1987). Theories of the state: The politics of liberal democracy. London: Macmillan.

Dye, T. R. (2008). Understanding public policy. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Fiala, P., & Schubert, K. (2000). Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno: Barrister & Principal.

Fowler, F. C. (2004). Policy studies for educational leaders: An introduction. Upper Saddle River:
Pearson Prentice Hall.

Gallagher, K. S. (1992). Shaping school policy: Guide to choices, politics, and community relations. Newbury Park: Corwin Press Inc.

Harman, G. (1984). Conceptual and theoretical issues. In J. R. Hough (Ed.), Educational policy: An international survey (s. 13–29). London: Croom Helm.

Hill, M. (2009). The public policy process. Harlow: Pearson.

Jennings, R. E. (1977). Education and politics: Policy-making in local education authorities. London: B. T. Batsford Limited.

Kalous, J. (1997). Teorie vzdělávací politiky. Praha: ÚIV.

Levin, B. (2008). How to change 5000 schools: A practical and positive approach for leading change at every level. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Nowlin, M. C. (2011). Theories of the policy process: State of the research and emerging trends.
Policy Studies Journal, 39(S1), 41–60. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00389_4.x">https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00389_4.x

Nudzor, H. (2009). What is „policy“, a problem-solving definition or a process conceptualisation? Education Futures, 2(1), 85–96.

Pařízek, V. (1993). Perspektivní varianty vzdělávací politiky. Pedagogika, 43(2), 5–20.

Pelikán, J. (2012). Státní vzdělávací politika jako významný problém českého školství.
Pedagogická orientace, 22(4), 581–595. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-581">https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-581

Rozvoj vzdělávací politiky. (1994). Praha: Akademie J.A. Komenského.

Schneider, A. L., & Ingram, H. M. (1997). Policy design for democracy. Lawrence, KS: University
Press of Kansas.

Taylor, S., Rizvi, F., Lingard, B., & Henry, M. (1997). Educational policy and the politics of change.
London: Routledge.

Veselý, A. (2006). Vzdělávací politika jako vědní obor. In J. Kalous & A. Veselý (Eds.), Teorie a nástroje vzdělávací politiky (s. 7–22). Praha: Karolinum.

Veselý, A. (2007). Veřejná politika. In A. Veselý & M. Nekola (Eds.), Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe (s. 13–41). Praha: SLON.

Veselý, A., Drhová, Z., & Nachtmannová, M. (2007). „Vědění o politice“: teoretické poznatky o tvorbě veřejných politik. In A. Veselý & M. Nekola (Eds.), Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe (s. 42–66). Praha: SLON.

Vidovich, L. (2001). A conceptual framework for analysis of education policy and practices.
Příspěvek prezentovaný na konferenci Australian Association for Research in Education
Conference, Notre Dame University, Perth, WA.

Vidovich, L. (2007). Removing policy from its pedestal: Some theoretical framings and practical
possibilities. Educational Review, 59(3), 285–298. https://doi.org/10.1080/00131910701427231">https://doi.org/10.1080/00131910701427231

Whelan, F. (2009). Lessons learned: How good policies produce better schools. London: Fenton
Whelan.

Metriky

0


1335

Views

703

PDF views