PETROGRAFIE A MINERALOGIE KRUPNÍKOVÉHO TĚLESA NA LOKALITĚ ZADNÍ HUTISKO U VERNÍŘOVIC (HRUBÝ JESENÍK)

Jiří Zimák, Zuzana Juránková

Abstrakt

The paper deals with mineralogy and petrology of a soapstone body at the locality Zadní Hutisko near Vernířovice in the Hrubý Jeseník Mts. (NE part of the Bohemian Massif). The soapstone body is located in the northern spur of the Sobotín Massif composed dominately of amphibolites. The soapstone body shows a very distinct symmetrical internal zonation. Four main types of rocks can be distinguished in the direction from the centre to the edge of the body: i) soapstone (talc + dolomite); ii) talc schist; iii) tremolite schist; iv) chlorite schist. Common accessory minerals of the rocks are apatite and magnetite. Formation of the studied soapstone body may have been caused by metasomatic alteration of peridotite (serpentinite). Epidote-chlorite granofels with a variable content of amphibole (magnesiohornblende or tschermakite) and with a high content of opaque ore minerals (magnetite, hematite, and also ilmenite) was found at the contact of the soapstone body with amphibolite. Epidote-chlorite granofels has been formed by alteration of amphibolite.

Bibliografická citace

Zimák, J., Juránková, Z. (2018). Petrografi e a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Zadní Hutisko u Vernířovic (Hrubý Jeseník). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 25, 1–2, 97–107.

Klíčová slova

Silesicum, Sobotín Massif, soapstone, talc schist, tremolite schist, chlorite schist, epidote-chlorite granofels

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ali-Bik, M. W. – Taman, Z. – El Kalioubi, B. – Abdel Wahab, W. (2012): Serpentinite–hosted talc–magnesite deposits of Wadi Barramiya area, Eastern Desert, Egypt: Characteristics, petrogenesis and evolution. – Journal of African Earth Sciences, 64, 77–89. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2011.11.002

Bucher, K. – Grapes, R. (2011): Petrogenesis of metamorphic rocks. Springer Verlag Heidelberg etc.

Burkart, E. (1953): Mährens Minerale und ihre Literatur. Nakladatelství ČSAV, Praha.

Dill, H. G. (2010): The “chessboard” classification scheme of mineral deposits: Mineralogy and geology from aluminum to zirkonium. – Earth-Science Reviews, 100, 1–420. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2009.10.011

Donaldson, M. J. (1981): Redistribution of ore elements during serpentinization and talc-carbonate alteration of some Archean dunites, Western Australia. – Economic Geology, 76, 1698–1713. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.76.6.1698

Fiala, J. – Jelínek, E. – Pouba, Z. – Poubová, M. – Souček, J. (1980): The geochemistry of the ultrabasic rocks of the Sobotín amphibolite massif (Czechoslovakia). – Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen, 137, 257-281.

Gába, Z. (1989): Hmotné doklady o použití krupníku na severní Moravě. – Severní Morava, 58, 39–51.

Hanžl, P. (1995): Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994, 84.

Harvey, J. – Savov, I. P. – Agostini, S. – Cliff, R. A. – Walshaw, R. (2014): Si–metasomatism in serpentinized peridotite: The effects of talc–alteration on strontium and boron isotopes in abyssal serpentinites from Hole 1268a, ODP Leg 209. – Geochimica et Cosmochimica Acta, 126, 30–48. https://doi.org/10.1016/j.gca.2013.10.035

Jelínek, E. – Souček, J. (1981): Geochemie jesenického a sobotínského amfibolitového masivu. – Acta Universitatis Carolinea, Geologica, 1981, 379-411.

Kretschmer, F. (1911): Das metamorphe Diorit- und Gabbromassiv in der Umgebung von Zöptau (Mähren). – Jahrbuch der kaiserlich-königlichen Geologischen Reichsanstalt, 61, 53-180.

Kruťa, T. – Paděra, K. – Pouba, Z. – Sládek, R. (1967): Die Mineralienparagenese in dem mittleren Teile des Altvatergebirges (Hrubý Jeseník, Hohes Gesenke, ČSSR)I. – Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní, 52, 5–28.

Leake, B. E. (1978): Nomenclature of amphiboles. – American Mineralogist, 63, 1023-1052.

Melka, K. (1965): Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 40, 23-27.

Nepejchal, M. (2000): Výskyt krupníku v Sobotíně a Vernířovicích. – Minerál, 8, 4, 313-314.

Novotný, P. (1998): Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic. – Minerál, 6, 6, 433.

Novotný, P. (2003): Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína. Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 279, 20-55.

Šafář, J. et al. (2003): Olomoucko. In: Mackovčin, P. – Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Wiewióra, A. – Weiss, Z. (1990): Crystallochemical classifications of phyllosilicates based on the unified systems of projection of chemical composition: II. The chlorite group. – Clay Miner., 25, 83-92. https://doi.org/10.1180/claymin.1990.025.1.09

Winter, J. D. (2001): An introduction to igneous and metamorphic petrology. Prentice-Hall Inc. Upper Saddle River, New Jersey.

Zimák, J. (1999): Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998, 129–131.

Zimák, J. – Dalajková, K. – Donocik, R. – Krist, P. – Reif, D. – Štelcl, J. – Kopecká, L. (2016): Využitelnost terénních rentgenfluorescenčních analyzátorů ke stanovení chemismu cementářských surovin – na příkladu velkolomu Mokrá. – Zprávy o geologických výzkumech, 49, 79-82.

Zimák, J. – Fojt, B. – Juránková, Z. (2017): Mineralogie krupníkového tělesa v Medvědím dole u Koutů nad Desnou v Jeseníkách. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 24, 97-102.

Zimák, J. – Juránková, Z. (2018): Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Bischofsgraben u Sobotína (Hrubý Jeseník). – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 103, 1, 3-16.

Zimák, J. – Novotný, P. (2002): Lokalita č. 15. Vernířovice – Zadní Hutisko. In: Zimák, J. – Novotný, P. – Fojt, B. – Novák, M. – Vávra, V. – Kopa, D. – Losos, Z. – Prinzová, E. – Skácel, J.: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, 57-60. UP Olomouc.

https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-97