NEOGENNÍ ZPĚTNÁ ROTACE VRÁSOVO-NÁSUNOVÉ STAVBY VE SPODNÍM KARBONU KRY MALENÍKU

Josef Havíř

Abstrakt

In the frame of the geological mapping projects, geometry of the Variscan fold-thrust system of the Lower Carboniferous units on the SE margin of the Nízký Jeseník Highland and in the Maleník block was studied. This system consists of asymmetric kilometric folds and NW to WNW dipping thrusts. It is evident, that the fold geometry observed at sites on the SE margin of the Nízký Jeseník is almost
the same as the fold geometry studied in the quarries in the Maleník block. The only difference consist in north-westwards tilting of the fold geometry in the studied area with respect to situation on the NE margin of the Nízký Jeseník. This tilting corresponds to the up to 40° rotation around the sub-horizontal axis, which is sub-parallel to fold axes of the tectonic large (km) folds. It indicates that there is mutual relationship between the discussed rotation and the reactivation of the Variscan fold-thrust system. The main features of structural model are introduced in the article to explain the discussed rotation. The model supposes compressional back-rotation of the block connected with reactivation of Variscan thrusts. The block was steepened as a result of the shear movements associated with overthrust above the Lower Carboniferous units approximately from SE to NW. Known evidences of the Neogene reactivation of the Variscan thrusts allow assumption, that this overthrusting body was a frontal part of the Western Carpathian Nappe system.

Bibliografická citace

Havíř, J. (2018): Neogenní zpětná rotace vrásovo-násunové stavby ve spodním karbonu kry Maleníku. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 25, 1–2, 86–91.

Klíčová slova

Moravian-Silesian Palaeozoic, Tertiary compression, bookshelf structure, folds, thrusts, Neogene reactivation

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aleksandrowski, P. – Kryza, R. – Mazur, S. – Żaba, J. (1997): Kinematic data on major Variscan strike-slip faults and shear zones in the Polish Sudetes, northeast Bohemian Massif. – Geol. Mag., 134, 5, 727–739. https://doi.org/10.1017/S0016756897007590

Czudek, T. – Dvořák, J. (1989): Vznik morfostruktury Moravské brány. – Sborník Československé geografické společnosti, 94, 4, 241-248.

Čížek, P. – Tomek, Č. (1991): Large-scale thin-skinned tectonics in the Eastern boundary of the Bohemian Massif. – Tectonics, 10, 2, 273-286. https://doi.org/10.1029/89TC03241

Dlabač, M. – Menčík, E. (1964): Geologická stavba autochtonního podkladu západní části vnějších Karpat na území ČSSR. – Rozpr. Čs. akad. věd., ř. mat. přír. věd, 74, 1, 1-58.

Dvořák, J. (1994): Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku. – Čes. geol. úst. Praha.

Dvořák, V. (2004): Orientační strukturní analýza vápenců Hranického krasu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003, 42-45.

Grygar, R. – Jelínek, J. (2003): The Upper Morava and Nysa pull-apart grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Fault System. – Acta Monatana IRSM AS CR, ser. A, 24, 51-59.

Grygar, R. – Vavro, M. (1995): Evolution of Lugosilesian Orocline (north-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation. – Journal of Czech Geological Society, 40, 1-2, 65-90.

Havíř, J. (2001): Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské Brány – Výsledky první etapy. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 44-46.

Havíř, J. (2003): Geometrie strukturních prvků na jv. okraji Nízkého Jeseníku a ve kře Maleníku - předběžné výsledky (měření a analýzy v roce 2002). – MS ČGS. Brno.

Havíř, J. (2016): Variský vrásový systém odkrytý v lomu Podhůra (sv. okraj Českého masivu, kra Maleníku). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23, 1-2, 66-70.

Havíř, J. – Dvořák, V. – Otava, J. (2003): Nové výsledky strukturního studia Paleozoika okolí Hranic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002, 48-51.

Havíř, J. – Otava, J. (2004): Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 31-32, 99-106.

Jurková, A. (1971): Vývoj badenské čelní hlubiny v Moravské Bráně a na Ostravsku. – Geologické práce, Správy, 57, 155-160.

Jurková, A. (1976): Stavba karpatské předhlubně a flyšových příkrovů na sv. Moravě. – Čas. Mineral. Geol., 21, 4, 349-362.

Jurková, A. (1985): Moravská brána jako dědičná depresní morfostruktura. – Sborník GPO, 29, 129-133.

Jurková, A. – Menčík, E. (1983): Vývoj epivariské platformy v předneoidním a neoidním období. – In: Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. – Dudek, A. – Jetel, J. – Jurková, A. – Hanzlíková, E. – Houša, V. – Peslová, H. – Rybářová, L. – Šmíd, B. – Šebesta, J. – Tyráček, J. – Vašíček, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny, 171-173, Ústřední ústav geologický, Academia. Praha.

Kodym, O. – Fusán, O. – Matějka, A. (1967): Geologická mapa ČSSR 1:500 000. – Ústř. Úst. Geol. Praha.

Krejčí, O. – Hanžl, P. – Hubatka, F. – Sedlák, J. – Švancara, J. (2002): Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic). – Krystalinikum, 28, 145-167.

Kumpera, O. – Martinec, P. (1995): The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin. – Journal of the Czech Geological Siciety, 40, 1-2, 47-63.

Mahel', M., Púchy, R., Varga, J. (1973): Tectonic map of the Carpathian-Balkan mountain system and adjacent areas 1:1 000 000. – GUDŠ Bratislava/UNESCO Paris.

Otava, J. – Bábek, O., Bubík, M. – Buriánek, D. – Čurda, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Geršl, M. – Gilíková, H. – Godány, J. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Lehotský, T. – Maštera, L. – Novotný, R. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Stráník, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2016): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 25-141 Kelč. – MS ČGS. Brno.

Roth, Z. (1990): Geologická mapa ČSSR 1:200 000, M-33-XXIV Olomouc. – Ústř. Úst. Geol. Praha.

Suk, M. – Reichwalder, P. – Šefara, J. – Schenk, V. (1996): Regionalizace v geologických vědách. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geologia 38, 1-227.

Špaček, P., Bábek, O., Štěpančíková, P., Švancara, J., Pazdírková, J., Sedláček, J. (2015). The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary grabens in the Western Carpathians‘ foreland (NE Bohemia Massif). – International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 104, 96–990. https://doi.org/10.1007/s00531-014-1121-7

https://doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-86


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Nové poznatky o terciéru a kvartéru získané geologickým mapováním okolí Lipníka nad Bečvou
Miroslav Bubík, Helena Gilíková, Jiří Otava, Pavla Tomanová Petrová, Jan Vít
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku  ročník: 26,  číslo: 1-2,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-7