Biotitická plagioklasová rula z Koutů nad Desnou a Rejhotic (vrbenská skupina v zóně Červenohorského sedla): nové mineralogické údaje

Jiří Zimák

Abstrakt

The paper deals with metamorphic rocks of the Vrbno Group in the Červenohorské sedlo Zone near the Kouty nad Desnou village (north-eastern part of the Bohemian Massif). The studied rocks are named simply as biotite plagioclase gneiss in geological maps. Research has shown that most of the rocks in the area correspond to the graphite-bearing staurolite-biotite plagioclase gneiss. This gneiss merges into mica schist with the same mineral association but with a higher content of biotite. Plagioclase is a major and sometimes even dominant constituent of the rocks. Its composition varies from An39 to An84. Accessory minerals include ilmenite, apatite-(CaF), less often zircon, tourmaline (dravite), garnet (almandine), pyrite, and chalcopyrite. In the mentioned rocks, thin graphite-bearing chlorite plagioclase gneiss intercalations were found. Plagioclase has an extremely high basicity (An88-91). It is obvious from the chemical and mineral composition of the studied rocks that their protolith had to be rich in iron, aluminum and calcium. Clay rocks can be assumed as protolith. The origin of clay sediments or clay residue was possibly linked to the weathering of basic volcanism products.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2017). Biotitická plagioklasová rula z Koutů nad Desnou a Rejhotic (vrbenská skupina v zóně Červenohorského sedla): nové mineralogické údaje. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 24(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-44

Klíčová slova

Silesicum; Vrbno Group; plagioklase gneiss; mica schist; chlorite; biotite; staurolite; tourmaline

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bederke, E. (1935): Die Regionalmetamorphose im Altvatergebirge. – Geologische Rundschau, 26, 1-2, 109-124. https://doi.org/10.1007/BF01810020

Budil, P. – Štěpánek, P. – Adamovič, J. – Coubal, M. – Chlupáč, I. – Opletal, M. – Valečka, J. (1999): Examplex of important geological localities in the Sudetes (Czech Republic). – Polish Geological Institute Special Papers, 2, 27-32.

Fabian, H.-J. (1936): Die Metamorphose devonischer Phyllite im Altvatergebirge. – Chemie der Erde, 10, 3, 343-408.

Fediuková, E. (1996): Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masívu v okolí Bělé. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995, 3, 81-82.

Feenstra, A. – Ockenga, E. – Rhede, D. – Wiedenbeck, M. (2003): Li-rich zincostaurolite and its decompression-related breakdown products in a diaspore-bearing metabauxite from East Samos (Greece): An EMP and SIMS study. – American Mineralogist, 88, 789-805. https://doi.org/10.2138/am-2003-5-608

Fojt, B. – Gregerová, M. (1999): Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998, 6, 109-112.

Cháb, J. – Opletal, M. (1984): Příkrovová stavba východního okraje skupiny Červenohorského sedla v Hrubém Jeseníku. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 59, 1, 1-10.

Košuličová, M. (2002): Svory v okolí Petrova nad Desnou a Ramzové. MS. Diplomová práce. PřF UP Olomouc.

Kováčik, M. – Opletal, M. – Pecina, V. – Žáček, V. (2010): Pumpellyit – minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masivu (silezikum). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17, 1-2, 151-155.

Mašek, J. (1958): Geologicko-petrografické poměry v severovýchodním okolí Koutů v Hrubém Jeseníku. – Přírodovědný sborník Ostravského kraje, 19, 2, 279-306.

Nováková, Z. (2013): Chemizmus staurolitu svorů silezika. MS. Bakalářská práce. PřF UP Olomouc.

Novotný, M. – Štelcl, J. (1961): Petrografie severovýchodní části Hrubého Jeseníku. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, Geologia, 2, 3-124.

Opletal, M. – Sekyra, J. – Novák, M. (1997): Geologická mapa ČR. List 14-24 Bělá pod Pradědem. Český geologický ústav, Praha.

Pouba, Z. – Dvořák, J. – Kužvart, M. – Musilová, L. – Prosová, M. – Röhlich, P. – Skácel, J. – Unzeitig, M. (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, M – 33 – XVIII Jeseník. Ústřední ústav geologický Praha.

René, M. (1970): Petrologie série Červenohorského sedla. MS. Rigorózní práce. PřF UK Praha.

René, M. (1983): Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby. – Časopis pro mineralogii a geologii, 28, 3, 277-286.

René, M. (2002): Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat“, 70-74. UP Olomouc.

Souček, J. (1977): Dark biotite-plagioclase gneisses of the Rejvíz series. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 1977, 1-2, 151-167.

Zimák, J. – Dalajková, K. – Donocik, R. – Krist, P. – Reif, D. – Štelcl, J. – Kopecká, L. (2016): Využitelnost terénních rentgenfluorescenčních analyzátorů ke stanovení chemismu cementářských surovin – na příkladu velkolomu Mokrá. – Zprávy o geologických výzkumech, 49, 79-82.

https://doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-44