PETROGRAFICKÁ VARIABILITA TĚŠÍNITOVÉHO TĚLESA V BLUDOVICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)

Kristýna Schuchová, Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček, Tomáš Lehotský

Abstrakt

A petrographically complex teschenite sill occurs 800 m south-eastern from the village of Bludovice near Nový Jičín. The rocks are composed mainly of chemically zonal clinopyroxene (diopside core – Fe-rich diopside or Mg-rich hedenbergite rim) and clinoamphibole (kaersutite or ferrokaersutite core – hastingsite or ferropargasite rim) phenocrysts which range up to few cm in size, apatite, biotite, opaque minerals and bright gray to pinkish matrix. Main constituents of the matrix are alkali feldspars and analcime which are accompanied by secondary minerals (titanite, chlorite, prehnite, carbonates, epidote, and hydrated iron oxide-hydroxides). In this paper, we characterize various rock types of analcime-rich teschenites and thus try to elucidate petrographic variability of the teschenite body from Bludovice. Based on the mineral composition, texture, and geological position, four types of teschenites were distinguished: (I) leucocratic (M´ = 28–35) medium- to coarse-grained teschenites with pyroxene and amphibole phenocrysts; (II) mesocratic to melanocratic (M´ = 46–66) fine- to medium-grained pyroxene-amphibole to amphibole-pyroxene teschenites; (III) nests of leucocratic (M´ = 20–21) fine-grained pyroxene teschenite; and (IV) dykes of leucocratic to mesocratic amphibole-pyroxene to amphibole (M´ = 22–38) teschenite. Large petrographic variability resulted from processes of magmatic differentiation (fractional crystallisation, gravitational differentiation, and irregular distribution of volatile components) and subsequent hydrothermal alteration. Leucocratic nests and dykes represent most differentiated parts of the teschenite body.

Bibliografická citace

Schuchová, K., Kropáč, K., Dolníček, Z., & Lehotský, T. (2016). PETROGRAFICKÁ VARIABILITA TĚŠÍNITOVÉHO TĚLESA V BLUDOVICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 23(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5173

Klíčová slova

teschenite; Silesian Unit; Flysch Belt; Outer Western Carpathians

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Buriánek, D. – Bubík, M. (2012): Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 97, 1, 105–127.

Dolníček, Z. – Kropáč, K. – Uher, P. – Polách, M. (2010): Mineralogical and geochemical evidence for multi-stage origin of mineral veins hosted by teschenites at Tichá. Outer Western Carpathians, Czech Republic. – Chemie der Erde – Geochemistry, 70, 267–282. DOI: 10.1016/j.chemer.2010.03.003

Dostal, J. – Owen, V. (1998): Cretaceous alkaline lamprophyres from northeastern Czech Republic: geochemistry and petrogenesis. – Geologische Rundschau, 87, 67–77. DOI: 10.1007/s005310050190

Eliáš, M. – Skupien, P. – Vašíček, Z. (2003): Návrh úpravy litostratigrafického členění nižší části slezské jednotky na českém území (vnější Západní Karpaty). – Sborník vědeckých prací Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, 49, 7–15.

Ferguson, L. J. – Edgar, A. D. (1978): The petrogenesis and origin of the analcime in the volcanic rocks of the Crowsnest Formation, Alberta. – Canadian Journal of Earth Sciences, 15, 1, 69–77. DOI: 10.1139/e78-006

Grabowski, J. – Krzeminski, L. – Nescieruk, P. – Szydlo, A. – Paszkowski, M. – Pecskay, Z. – Wójtowicz, A. (2003): Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland—constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy. – Geologica Carpathica, 54, 385–393.

Henderson, C. M. B – Gibb, F. G. F. (1987): The petrology of the Lugar Sill, SW Scotland. –Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences, 77, 325–347. DOI: 10.1017/S026359330002321X

Hovorka, D. – Spišiak, J. (1988): Vulkanizmus mezozoika Západných Karpát. – Slovenská akadémia vied. Bratislava.

Karlsson, H. R. – Clayton, R. N. (1991): Analcime phenocrysts in igneous rocks: primary or secondary?. – American Mineralogist, 76, 189–199.

Klvaňa, J. (1897): Tešenity a pikrity na severovýchodní Moravě. – Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze, 23, r. VI, tř. II.

Kudělásková, J. (1987): Petrology and geochemistry of selected rock types of teschenite association, Outer Western Carpathians. – Geologica Carpathica, 38, 545–573.

Kretz, R. (1983): Symbols of rock-forming minerals. – American Mineralogist, 68, 277–279.

Lucińska-Anazkiewicz, A. – Villa, I. M. – Anazkiewicz, R. – Ślaczka, A. (2002): 40Ar/39Ar dating of alkaline lamprophyres from the Polish Western Carpathians. – Geologica Carpathica, 53, 45–52.

Pacák, O. (1926): Sopečné horniny na úpatí Beskyd Moravských. – Rozpravy Československé Akademie věd a umění, 35. Praha.

Pálenský, P. (1996): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 25-12 Hranice. – Český geologický ústav. Praha.

Pearce, T. H. (1993): Analcime phenocrysts in igneous rocks; primary or secondary?–Discussion. – American Mineralogist, 78, 1–2, 225–229.

Roth, Z. (1989): Geologická mapa ČSR 1 : 50 000, list 25-21 Nový Jičín. – Ústřední ústav geologický. Praha.

Szopa, K. – Wlodyka, R. – Chew, D. (2014): LA-ICP-MS U-Pb apatite dating of Lower Cretaceous rocks from teschenite-picrite association in the Silesian Unit (southern Poland). – Geologica Carpathica, 65, 4, 273–284.

Šmíd, B. (1978): Výzkum vyvřelých hornin těšínitové asociace. Ústřední ústav geologický Praha, 153 s.

Trundová, A. (2004): Petrologická charakteristika těšínitů z vybraných lokalit Moravsko-slezských Beskyd. – MS, diplomová práce, PřF MU Brno.

Wlodyka, R. – Karwowski, L. (2004): The alkalit magmatism from the Polish Western Carpathians. – Mineralogical Society Poland, 24, 23–31.