DVA GENETICKÉ TYPY TREMOLITU A NÁLEZ OBJEKTŮ, PODOBNÝCH FOSÍLIÍM, Z LOMU KONSTANTIN VE VELKOVRBENSKÉ SKUPINĚ

Jaroslav Reif, Zdeněk Losos, Monika Němečková, Rudolf Šmůla

Abstrakt

The Konstantin quarry is located in NW part of the Velké Vrbno Group. The graphite seam "Platejs" is dislocated by a fault filled by aggregates of light grey tremolite (type I). Tremolite is usually present as microscopic intergowths with calcite and dolomi te.The described tremolite (type I.) crystallized later than dark grey tremolite (type II.) in the so-called dolomite marbles with tre molite. Lenses of clear dolomitic marbles with tremolite accumulations morphologically resemble tremolitized fossils. Mineral assemblage of the dolomite marbles with tremolite are showing some similarities with initial stage of origin of skarn mineral paragenesis buffered by water, fluorine and graphite. Mobilizates represented by pyrrhotite and pyrite mineralizations are very similar as those from Petříkov near Velké Vrbno.

Bibliografická citace

Reif, J., Losos, Z., Němečková, M., & Šmůla, R. (2016). DVA GENETICKÉ TYPY TREMOLITU A NÁLEZ OBJEKTŮ, PODOBNÝCH FOSÍLIÍM, Z LOMU KONSTANTIN VE VELKOVRBENSKÉ SKUPINĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5121

Klíčová slova

Velké Vrbno Group; graphite deposit; tremolite; fossil-like objects

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fojt, B. - Hladíková, J. - Hromek, V. - Kopa, D. - Losos, Z. - Skácel, J. ( 1994): Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava ). - Čas. Slez. Muz. (A), 43, 129-154. Opava.

Hladil, J. - Čejchan, P. (1994): Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosílie a velmi nejasné zbytky skutečných fosílií. - Geol.výzk. Mor.Slez. v r. 1993, 37-40. Brno.

Květoň, P. (1951): Stratigrafie krystalických sérií v okolí grafitových ložisek na severní Moravě. - Sbor. SGÚ, XXV, 277-336. Praha.

Losos, Z. (1992): Mineralogický a izotopický výzkum grafitů silezika. - MS, kandidátská disertační práce, PřF MU, 198 str. Brno.

Losos, Z. - Hladíková J. (1994): Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot Silezika. - Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 1993, 85-88. Brno.

Mísař, Z. (1958): K rozšíření a charakteristice metamorfovaného proterozoika na severovýchodním okraji Českého masívu. - Acta Univ. Carol., 3, 215-220. Praha.

Mísař, Z.- Dudek, A.- Havlena, V.- Weiss, J. (1983): Geologie ČSSR, I, Český masív. - St. pedag. nakl. Praha.

Reif, J. (1981): Mineralogická topografie ložiska "Konstantin" ve Velkém Vrbně. - MS, rešeršní práce SVOČ, 7 str., MU. Brno.

Šmůla, R. (1994): Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem. - Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 8, 309-313. Praha.