VÝSLEDKY GAMASPEKTROMETRICKÉHO A PETROGRAFICKÉHO VÝZKUMU „HEŘMANOVICKÝCH MRAMORŮ“ V LOMU V HEŘMANOVICÍCH

Jiří Zimák, Jindřich Štelcl

Abstrakt

In the quarry at Heřmanovice (in the Vrbno Group), three main groups of rocks were distinguished: (1) marbles, (2) calcitic metapsamites and marbles rich in quartz, muscovite and feldspars, (3) phyllites (muscovite schists). The rocks were studied in thin sections and an extensive gamma-ray spectrometry measurement of concentrations of natural radioactive elements (K, U and Th) were carried out.

Bibliografická citace

Zimák, J., & Štelcl, J. (2016). VÝSLEDKY GAMASPEKTROMETRICKÉHO A PETROGRAFICKÉHO VÝZKUMU „HEŘMANOVICKÝCH MRAMORŮ“ V LOMU V HEŘMANOVICÍCH. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5116

Klíčová slova

Vrbno Group; Heřmanovice marbles; petrography; gamma-spectrometry

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cháb, J. - Otava, J. (1992): Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic. - Čas. Slez. Muz. Opava, Vědy přír., 41, 1-11. Opava.

Kumpera, O. (1974): Stratigrafie spodního karbonu jesenického bloku (1. část - předkulmská souvrství a hornobenešovské souvrství). - Sbor. věd. prací VŠB v Ostravě, řada horn.-geol., 20(1974), No. 3, str. 133-154. Ostrava.

Skácel, J. (1968): Oblastní surovinová studie Jeseníky. MS. GP Ostrava.

Stejskal, J. (1926): Vápnitá facie svrchního pásma vrbenského devonu jižně od Heřmanovic. - Věst. Stát. geol. Úst., 2 (1926), str. 256-265. Praha.

Štelcl, J. - Zimák, J. (2000): Radioaktivita hornin ve speleterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras). - Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 7. Brno. (v tisku).