PALYNOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ SEDIMENTŮ Z OCHOZSKÉ JESKYNĚ. ČÁST 2 - PROFIL U ZKAMENĚLÉ ŘEKY

Nela Doláková

Abstrakt

The samples from the Ochozská cave were studied from the profile at the Zkamenělá řeka. The profile was divided in two parts from the palynological point of view. The lower part contained the heliophilous cold steppes plants (Helianthemum, Thalictrum, Selaginella selaginoides, Ephedra...), cold resistent wood plants (Pinus, Betula, Salix ...) and hydrophilous plants and alges (Cyperaceae, Potamogeton, Botryococcus, Pediastrum). This part of the profile belongs most likely to the one of the cold phases of the Late Glacial. In the upper part an explicite representation of the genus Tilia and smooth monolete spores of the family Polypodiaceae were found. The accumulation of these elements may be caused by special conditions during the sedimentation. These samples are probably of the Early Holocene age.

Bibliografická citace

Doláková, N. (2016). PALYNOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ SEDIMENTŮ Z OCHOZSKÉ JESKYNĚ. ČÁST 2 - PROFIL U ZKAMENĚLÉ ŘEKY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5086

Klíčová slova

Moravian Karst; palynology; Pleistocene – Holocene

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Břízová, E. (1999): Změny rostlinných ekosystémů v nivě Labe během pozdního glaciálu a holocénu (pylová analýza). -Zprávy České Bot. Společ., 17, 169-178, Praha.

Doláková, N. (1998): Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. - MS MU Brno.

Doláková, N. - Nehyba, S. (1999): Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 7-10. Brno.

Firbas, F. (1949): Die spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen. - I. Allgemeine Waldgeschichte, 480 s. Jena.

Jankovská, V. (1971): The development of vegetation on the western slopes of the Bohemian-Moravian Uplands during the late holocene period. A study on based on pollen and macroscopic analyses. - Folia Geobot. Phytotax., 6, 281-302. Praha.

Jankovská, V. (1991): Vývoj vegetačního krytu podtatranských kotlin od konce doby ledové po současnost. - Zbor. Prác o TANAP, 31, 73-84. Bratislava.

Jankovská, V. - Komárek, J. (1982): Das Vorkommen einiger Chlorokokkalalgen in böhmischen Spätglazial und Postglazial. - Folia Geobot. Phytotax., 17/2, 165-195. Praha.

Kneblová, V. (1958): Die Glaziale Flora in den Pleistozänen Sedimenten bei Brušperk im Ostrauer Gebiet. – Anthropozoikum 7, 291-303. Praha.

Kneblová, V. - Vodičková V. (1961): Entwicklung der Vegetation in Elster-Saale Interglazial im Suchá-Gebiet (Ostrava Gebiet). - Anthropozoikum, 10,163-170. Praha.

Kneblová, V. - Vodičková, V. (1962): Glaciální flóra v sedimentech u Českého Těšína. - Anthropozoikum 10, 163-168. Praha.

Kolbek, J. a kol. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. vývoj krajiny a vegetace, vodní pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR, Bot. Úst. AV ČR, 223 s. Praha.

Lang, G. (1994): Quartäre Vegetationsgeschichte Europas. - Gustav Fischer Verlag - Jena- Stuttgart- New York.

Rybníčková, E. (1974): Die Entwicklung der Vegetation und Flora im südlichen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe während des Spätglazials und Holozäns. - Vegetace ČSSR A7. Academia Praha.

Rybníčková, E. - Rybníček, K. (1972): Erste Ergebnisse paläogeobotanischer Untersuchungen des Moores bei Vracov, Südmähren. - Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 7, 285-308.

Seitl, L. - Svoboda, J. - Loek, V. - Přichystal, A. - Svobodová, H. (1986): Das Spätglazial in der Barová-Höhle im Mährischen Karst. - Archäologisches Korrespondenzblatt 16, 393-398. Mainz.

Svoboda, J. (1991): Neue Erkentnisse zur Pekárna-Höhle im Mährischen Karst. - Archäologisches Korrespondenzblatt 21, 39-43, Meinz.

Svobodová, H. (1988): Pollenanalytische Untersuchung des Schichtkomplexes 6-1 vor der Kůlna- Höhle. In: Valoch K.: Die Erforschung der Kůlna Höhle 1961-1976. - Anthropos, Band 24 (N.S. 16), s. 205-210. Brno.

Svobodová, H. (1992): Palaeobotanical evidence on the Late Glacial in the Moravian Karst. In: Eder-Kovar j. (Ed.): Palaeovegetational Development in Europe and Regions relevant to its Paleofloristic Evolution. - Proceedings of the Pan - European Palaeobotanical Conference Vienna, 19-23 September 1991, Museum of natural History. Vienna.

Vodičková, V. (1981): The development of Early Pleistocene vegetation at Kobeřice. - IGCP Project 73/1/24: Quarternary Glaciations in the Northern Hemisphere, Rep. 6, 280-284. Praha.