K TEKTONICKÉ STAVBĚ PALEOZOIKA NA LISTU OLOMOUC

Jan Zapletal

Abstrakt

Palaeozoic (Devonian and Lower Carboniferous) rocks together with its Proterozoic basement are exposed within a neotectonic structure of the Upper Moravian Basin. The Palaeozoic rocks underwent a two-phase tectonic evolution: 1) relatively older Variscan deformation resulting in formation of a thrust- and- fold fabric, and 2) relatively younger Variscan strike-slip movement and deformation developing along the Sudetic-type faults. In the Olomouc map - sheet the resulting fabric can be seen as arising due to segmentation of the Palaeozoic level to create separate, tectonically bounded blocks. The younger deformation phase caused rotation of the individual segments to be finally re-oriented in the W - E direction approximately.

Bibliografická citace

Zapletal, J. (2016). K TEKTONICKÉ STAVBĚ PALEOZOIKA NA LISTU OLOMOUC. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5053

Klíčová slova

Central Moravia; Devonian;Lower Carboniferous; tectonic pattern

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barth, V. (1958): Historický přehled geologických výzkumů v Hornomoravském úvalu.- Sbor. Vys. Šk. Pedagog. (Olomouc), přír. Vědy V., obory geologie-geografie-biologie, 2, 25-78, Praha.

Běhounek, R.(1962): Geofyzikální výzkum šternbersko-hornobenešovského devonského pruhu a jeho pokračování pod náplavy Hornomoravského úvalu. - Slezs. Úst. ČSAV v Opavě, č. 31, 50 s., Opava.

Barth, V. - Kopečný, V.- Panoš, V.- Pek,. I.- Zapletal, J. (1971): Geologické exkurze do Hornomoravského úvalu a okolí. - Vyd. Přír.fakulta UP (Olomouc), 96 s, Olomouc.

Kettner, R. (1932): Zpráva o hněvotínském devonu u Olomouce. - Věst. St. geol. Úst., VIII, 7-14, Praha.

Koverdynský, B. (1961): Geologické poměry devonu u Čelechovic a jeho vztahy k okolním oblastem. - Práce Brněn. zákl. ČSAV, XXXIII, seš. 9, 413-440, Praha.

Koverdynský, B-Zikmundová, J. (1972): Stratigrafie a konodontová fauna grygovského paleozoika na střední Moravě. - Čas. Mineral. Geol., 17, 13-22, Praha.

Mísař, Z. (1965): Regionální geologie ČSSR. Geologie Českého masivu, IV. Oblast moravskoslezská. - Skriptum UK Praha, 205 s.

Tomek, Č.- Zapletal, J. ( 2001): K postavení labského lineamentu v tektonickém vývoji sv. okraje Českjého masivu. - Sbor. abstrakt “Moravskoslezské paleozoikum 2001”, 19 - 21, Olomouc.

Zapletal, J. (1985): Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce. - Sbor. prací přírodověd. Fak. Univ. Palackého v Olomouci, vol.83, geogr.-geol. XXIV, 81-100, Praha.

Zapletal, J. (2000): Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc. - Zpr. geol. Výzk v r. 1999, 41-43, Praha.