STRATIGRAFIE PLEISTOCENNÍCH SEDIMENTŮ NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ

Karel Valoch, Libuše Smolíková, Jaromír Karásek

Abstrakt

Loess series overlying fluvial sediments and Miocene clays lying below both complexes were documented in a section of a fundation pit at the locality recovered during building activities. Based on micromorphological analysis, the palaeosoils (Fig. 1, section A, levels 1, 3-5) of the loess series (Fig. 1, section A, levels 2 and 6) belong to Eem and Holstein interglacials. The Holocene soil and the Würmian sediments are missing. Palaeolithic stone artifacts found at the locality are connected with Holstein palaeosoils. F luvial deposits (Fig. 1, section A, levels 10-13) probably appertain to the morphostratigraphic level of the Tuřany river terrace in allochtonous position and they were moved to this position by block slide.

Bibliografická citace

Valoch, K., Smolíková, L., & Karásek, J. (2016). STRATIGRAFIE PLEISTOCENNÍCH SEDIMENTŮ NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5040

Klíčová slova

Pleistocene; palaeolithic artifacts; pedostratigraphy; provenance of gravels

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hanžl P. et al. (1999): Geologická mapa Brna a okolí 1 : 50 000. - Český geologický ústav. Praha.

Hlaváč, J. - Jančář, L. (1982): Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s reimem podzemních vod. - Sborník Brno a geologie, 130-134. Brno

Karásek, J. (1971-1972): Der gegenwärtige Stand der morphometrischen und petrographischen Erforschung der postbadenischen

Flussgerölle des Brünner Raumes. - Acta Mus.Maraviae, sci.nat., 56-57, 93-110. Brno.

Karásek, J. - Seitl, L. (1997): Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série. - Geol.výzk. Mor. Slez. 4, 7-10. Brno.

Karásek, J. - Seitl, L. (2000): Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně. - Geol. výzk. Mor. Slez. 7, 25-26. Brno.

Kruťa, T. (1959): Nová naleziště geod v Brně a okolí. - Vlastivěd. Věst. morav. 14, 181-185. Brno.

Svoboda, J. - Procházka , R. (1987): Nález kvartérních pozůstatků zvířecích kostí v Brně-Dominikánské ulici (okr. Brnom ěsto). - Přehled výzkumů AÚ ČSAV 1984, 13. Brno.