PALEOHYDROGRAFIE HÁDECKÉHO ÚDOLÍ V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU

Jaroslav Kadlec

Abstrakt

The development of drainage pattern in the Hádecké Valley was similar as development in the northern and central parts of the Moravian Karst. First cave corridors were formed during the Late Paleogene. Continuous cave drainage system with ponors near the boundary between limestones and conglomerates and resurgence at the western side of the limestone strip originated in the uppermost part of the Early Miocene before Lower Badenian marine transgression. The largest cave system in this area – the Ochozská Cave - was formed by subsurface stream probably during the Pliocene and Early Pleistocene.

Bibliografická citace

Kadlec, J. (2016). PALEOHYDROGRAFIE HÁDECKÉHO ÚDOLÍ V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5037

Klíčová slova

Paleohydrography; Cenozoic; Moravian Karst; cave sediments

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Doláková, N. - Nehyba, S. (1999): Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. - Geol. Výzk. Mor. a Slez.v Roce 1998, 7-10. Brno.

Dvořák, J. (1957): Význam archeologických výkopů v jeskyních jižní části Moravského krasu pro kvartérní geologii. - Sbor. geol. Věd, Anthropozoikum, 6, 341-364.

Dvořák, J. (1994): Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu. - J. Cz. geol. Soc., 39(2), 1-7.

Dvořák, J. (1995): Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masívu při podsouvání pod Karpaty.- Knih. ZPN, 16, 15-24.

Dvořák, J. - Štelcl, O. - Demek, J. - Musil, R. (1993): Geologie a geomorfologie Moravského krasu. - in Moravský kras - labyrinty poznání (R. Musil, ed.), GEO program, 32-76.

Himmel, J. - Kraus, L. (1988): Poznámky ke speleologickým prolongačním monostem jeskyní vázaných na Hádecké údolí v jižní části Moravského krasu. - Speleofórum ´87, Čes. speleol. Spol., 28-32.

Himmel, J. - Himmel, P. (1967): Jeskyně v povodí Říčky. - Speleol. kroužek ZK ROH Královop. Stroj. Brno, 105s.

Hypr, D. (1975): Miocenní sedimenty v oblasti Moravského krasu a okolí. - MS, Dipl. Práce, UJEP, Brno, 56s.

Hypr, D. (1981): Jeskynní úrovně v severní a střední části Moravského krasu. - Sbor. Okr. Mus. v Blansku, 65-79.

Kadlec, J. - Hercman, H. - Beneš, V. - Šroubek, P. - Diehl, F. J. - Granger D. (v tisku): Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology.- Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.

Kadlec, J. - Pruner, P. - Venhodová, D. - Hercman, H. - Nowicki, T. (2000): Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 19-24, Brno.

Kadlec, J. - Svobodová, H. - Pruner, P. - Venhodová, D. (2001): Studium krasových sedimentů v jižní části Moravského krasu. Etapová zpráva za rok 2000. - MS, Geol Úst. AVČR Praha, 19s.

Kadlecová, R. - Kadlec, J. (1995): Vznik a stáří Amatérské jeskyně. - Speleo , 20, 16-22. Praha.

Kettner, R. (1960): Morfologický vývoj Moravského krasu a jeho okolí. - Čs. Kras, 12, 47-84.

Musil, R. (1998): Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 11-15. Brno.

Musil, R. (1999): Akumulační a morfostratigrafické úrovně říčky (Moravský kras). - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1997, 29-34. Brno.

Musil, R. (2000): Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 37-39. Brno.

Panoš, V. (1963): K otázce původu a stáří sečných povrchů v Moravském krasu. - Čs. Kras, 14, 29-41.

Panoš, V. (1964): Der Urkarst im Ostflügel der Böhmischen Masse. - Z. Geomorph., N. F., 8(2), 105-162.

Štelcl, O. (1964): Geomorfologické poměry jihozápadní části Drahanské vrchoviny. - Sbor. Čs. Spol. zem., 69, 21-45.