PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNIN MORAVSKOSLEZSKÉHO KULMU V OBLASTI NÍZKÉHO JESENÍKU A ODERSKÝCH VRCHŮ: PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ ZDROJOVÉ OBLASTI KLASTICKÉHO MATERIÁLU

Roč. 11 (2004)

Abstrakt
The Upper Devonian - Lower Carboniferous siliciclastic flysch formations called the Moravian-Silesian Culm are widespread on the northeastern margin of the Bohemian Massif. The Moravian-Silesian Culm belongs to the Rhenohercynian belt of the Central European Variscides, it forms an accretion wedge developed as a result of a collision of two blocks of continental crust - the inner parts of the Bohemian Massif and the Bruno-Vistulicum. The Culm sequences in the Nízký Jeseník Mts. and Odra Hills are formed by various types of psammites (mainly graywackes), conglomerates and clay shales to siltstones, epizonally metamorphosed in the westernmost part (in the Andělská Hora Fm.). In the source zone of clastic sediments of Andělská Hora Fm. epizonally metamorphic rocks and anchimetamorphic sediments dominated. Contents of K, U, and Th in sediments of Andělská Hora Fm. were correspondingly low. Radioactivity of sediments of Moravice Fm. is much higher and even increases moderately in Horní Beneov Fm. Maximum average values are in Hradec-Kyjovice Fm. Relatively high radioactivity of these three formations suggests a significant and gradually increasing contribution of acid magmatic rocks in the source zone of clastic material. This is especially evident in the north (in the zone of ulová Pluton outcrop).

Klíčová slova:
Moravian-Silesian Culm, Lower Carboniferous sediments, gamma-ray spektrometry
Reference

Bábek, O. – Přichystal, A. – Lehotský, T. (2003): Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v R. 2002, 36–39. Brno.

Dvořák, J. (1994): Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku. – ČGÚ Praha.

Hartley, A.J. – Otava, J. (2001): Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm Basin, Czech Republic. – Journ. Geol. Soc., 158, 137–150. London.

Ibrmajer, J. – Suk, M. et al. (1989): Geofyzikální obraz ČSSR. ÚÚG – Academia Praha.

Kumpera, O. (1988): Brunovistulikum ve variském vývoji. – Acta Univ. Carol., Geol., 401–410. Praha.

Kumpera, O. – Martinec, P. (1995): The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin. – Journ. Czech Geol. Soc., 40, 47–64. Praha.

Manová, M. – Matolín, M. (1995): Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000. – ČGÚ Praha.

Maštera, L. (1975): Petrografie slepenců moravických vrstev a hradeckých drob v Nízkém Jeseníku. – Výzk. práce Ústř. úst. geol., 8ú, 25–36. Praha.

Tomášková, A. – Přichystal, A. (1995): Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v R. 1994, 75–77. Brno.

Zapletal, J. (1971): Litostratigraficko-faciální vývoj kulmské sedimentace v centrální části Nízkého Jeseníku. – Acta Univ. Palacki. Olomuc, Fac. rer. nat., 38, 143–197. Praha.

Zapletal, J. – Dvořák, J. – Kumpera, O. (1989): Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku. Věst. Ústř. Úst. geol. 64, 243–250. Praha.

Zimák, J. – Štelcl, J. (2003): Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku. – Zpr. geol. Výzk. v R. 2002, 203–204. Praha.

Metriky

320

Views

281

PDF views